PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

I. Zpracovatel osobních údajů

Statutární město Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, DIČ: CZ00283924, právní forma OBEC, e-mail posta@zlin.eu (dále jen „zpracovatel“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

II. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je statutární město Zlín, se sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín, IČ: 00283924, DIČ: CZ00283924, právní forma OBEC, e-mail posta@zlin.eu, (dále jen „správce“).

III. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou následující subjekty:
 • zpracovatel
 • správce
Kategorie příjemců:
 • výkon státní správy a místní samosprávy

IV. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů zpracovateli/správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se zpracovatelem/správcem, nebo které zpracovatel/správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností zpracovatele/správce.

V. Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů
 • od správce
Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, volitelně rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a kontaktní údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu aj.)

VI. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

 • archivnictví vedené na základě zákona
 • plnění zákonných povinností ze strany správce/zpracovatele.

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí zpracovatel. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle zpracovatele jednotlivými pověřenými zaměstnanci zpracovatele, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal zpracovatel technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu zpracovatele či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

IX. Poučení

Zpracovatel zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

X. Práva subjektů údajů

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce/zpracovatel na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účelu zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů.
Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné nebo nepravdivé s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení.
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace (např. vyhotovení kopie dokumentu „Prohlášení o zpracování osobních údajů“ na žádost subjektu osobních údajů).
Právo na vymazání osobní údajů má subjekt údajů také v případě, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány. Subjekt osobních údajů má také právo na přenositelnost údajů.


Souhlasím se zpracováním osobních údajů
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace