Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa ( pupfl ) do výměry 1 ha
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Souhlas s odnětím PUPFL musí být udělen vždy, kdy jsou stavební činností ( stavbou ) dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa .

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor stavby (zástupce na základě plné moci), případně vlastník dotčených lesních pozemků

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa stavbou (stavební činností)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkcí lesa o výměře do 1ha

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor městské zeleně, Ing. Ladislav Hráček, tel.577630990, e-mail: LadislavHracek@zlin.eu , úřední dny pondělí, středa, od 8.00 – 17.00, neúřední dny po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vlastní žádost s uvedením:
fyzická osoba:
- adresa trvalého pobytu
- obchodní jméno
- IČO (pokud je přiděleno)
- kontakt

právnická osoba:
- název
- právní forma
- IČO
- sídlo
- oprávnění k zastupování - plná moc
- kontakt

dále žadatel doloží:
- podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa
-údaje o celkovém rozsahu odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle druhu záboru – trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení – u dočasného odnětí a omezení uvést celkovou dobu a termín zahájení a ukončení
- snímek katastrální mapy, geometrický plán ( v případě dělení pozemků ), ne starší jednoho roku
- komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů
- výpočet poplatků za odnětí (omezení)
- u dočasného odnětí návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný
- vyjádření vlastníků ( nájemců ) dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa
- vyjádření odborného lesního hospodáře

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vlastní žádost bez předepsaného formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Bez ohledu na vlastníka a umístění pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou za trvalé i dočasné odnětí předepsány poplatky.Jejich výše je proměnlivá a je závislá na ploše záboru a faktoru ekologické váhy lesa dané příslušnou kategorií lesa. Poplatky za trvalé odnětí jsou splatné jednorázově do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o trvalém odnětí.
- Poplatek za dočasné odnětí se platí každoročně podle sazby stanovené v rozhodnutí o dočasném odnětí pro první poplatek, a to vždy do konce kalendářního roku, v němž odnětí trvá.V případě , že se odnětí uskuteční nebo bude ukončeno v průběhu kalendářního roku, stanoví se poplatek ve výši jedné dvanáctiny roční částky poplatku za každý, i započatý měsíc

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Souhlas je vydáván formou rozhodnutí ve správním řízení, lhůty pro vyřízení jsou dány ust. § 71 zákona čís.500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníky řízení jsou žadatel ( zástupce na základě plné moci ) a vlastníci dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

LadislavHracek@ zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon čís.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon čís.500/2004 Sb. správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle § 68 odst.5 a § 83 správního řádu tj. do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal tj.u Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína.O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 54 a § 55 lesního zákona může být uložena pokuta až do výše 1 000000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Výjimky z odnětí a platby poplatků, působnost orgánů státní správy dle rozsahu odnětí ( omezení ) – vše bod 22

22. Další informace

- O odnětí lesních pozemků nebo omezení jejich využívání o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
- Souhlas s odnětím se vztahuje na všechny stavby umisťované na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.Vztahuje se na všechny pozemky určené k plnění funcí lesa bez ohledu na jejich vlastníka a jejich umístění v zastavěné části nebo mimozastavěnou část obce.

V případě umístění
- signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely , stožárů nadzemního vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30m2
- přečerpávacích stanic, vrtů a studní, stanic nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanic sloužících monitorování životního prostředí a větrních jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55m2
- na pozemky určené k plnění funkcí lesa, se souhlas nevyžaduje

Poplatek za odnětí se nepředepisuje, jde-li o odnětí pro:
- stavby sloužící hospodaření v lese
- výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod
- výstavbu objektů a zařízení potřebných pro jímání a výrobu pitné vody

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně

26. Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Hráček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný na dobu platnosti lesního zákona

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace