Chcete povolit stavbu vodní nádrže (rybníka, mokřadu, atd.)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Záměr vybudování vodní nádrže (rybník – chovný či nechovný, mokřad, atd.)
(dle § 15 a § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla, popř. jeho zástupce na základě udělené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zjistit, o jaký rybník se jedná:  
- tzv. "nebeský" rybník je zásoben pouze dešťovou vodou a stačí k němu pouze stavební povolení  
- rybník zásobovaný podzemní vodou – nutno současně se stavbou žádat o vzdouvání, akumulaci  
- "obtočný" rybník – nutno současně se stavbou žádat o přivádění a odvádění povrchových vod, vzdouvání, akumulaci a popř. ostatní nakládání s vodami  
- "průtočný" rybník – nutno současně se stavbou žádat o vzdouvání, akumulaci a popř. ostatní nakládání s vodami    
U všech vodních nádrží je nutno nechat zpracovat posudek o potřebě, příp. návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu, včetně návrhu na zařazení vodní nádrže do kategorie I. – IV. Posudek může zpracovávat pouze odborně způsobilá osoba pověřená Ministerstvem zemědělství.

Předpokladem pro podání žádosti je projektová dokumentace stavby vodního díla zpracovaná projektantem s autorizací pro vodní stavby a koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci (vydává Odbor ŽP Magistrátu města Zlína). Další potřebné přílohy jsou uvedeny v příslušném formuláři žádosti, viz dále.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 183/2018 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství
- adresa: Zarámí 4421, Zlín (3. patro).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odd. vodního hospodářství (vodoprávním úřadu), Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 323 - 329, se kterýmkoliv zaměstnancem oddělení, v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 630 955).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu Magistrátu města Zlína, na webových stránkách Magistrátu města Zlína, v sekci Jsem občan – Formuláře - Odbor životního prostředí a zemědělství, nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- 3 000 Kč (dle zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17) 
- možno uhradit přes pokladnu Magistrátu města Zlína, přímo v kanceláři vodoprávního úřadu při podání žádosti popřípadě složenkou či převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí, správce dotčeného toku, správce povodí, popř. občanská sdružení - ČSOP, Unie pro řeku Moravu, Moravský rybářský svaz).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Stavební zákon č.183/2006 Sb. a vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, podáním na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Udělení pokuty za nepovolené nakládání s vodami: 
- Občané - do 100 000 Kč (§ 116 vodního zákona) 
- Právnické osoby - do 500 000,- Kč (§ 125a vodního zákona)  
Udělení pokuty za nepovolenou stavbu: 
- Občané i právnické osoby do 1 000 000,- Kč (§ 178 stavebního zákona)

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

RNDr. Martina Vašátková, tel.: 577 630 955

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace