Souhlas s vynětím pozemku ze zemědělského půdního fondu dle § 9 zákona č. 334/1992 sb. o ochraně zemědělského půdního fondu
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

K odnětí zemědělské půdy (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty) ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Záměr, který vyžaduje toto odnětí nelze povolit podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, vodní zákon) bez tohoto souhlasu s výjimkou níže uvedených případů: má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda a) v zastavěném území pro 1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2 2. stavbu pro bydlení nebo veřejně prospěšnou stavbu umisťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha b) pro umístění 1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2 2. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2 3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku c) pro obnovu přirozených koryt vodních toků d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín k zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podává ten, v jehož zájmu má k tomuto odnětí dojít.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podaná spolu s přílohami na Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína – Odbor životního prostředí, Oddělní ochrany přírody a zemědělství, Zarámí 4421, 3. patro, kanc. č. 303, telefonní čísla pro případné informace: 577 630 954.
- Úřední dny pondělí a středa od 8:00 hod. do 17:00 hod.
- Mimo úřední dny po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí být doplněna následujícími přílohami: 1. údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze ZPF týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence 2. vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze ZPF se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, k navrhovanému odnětí (nejedná-li se o žadatele) 3. výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu podle přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet (nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví, u staveb zemědělské prvovýroby je žadatel k osvobození od odvodů povinen doložit kopii Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele) 4. plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy 5. předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití 6. vyhodnocení důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a návrh alternativ (jsou-li dle § 7 odst. 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF vyžadovány) 7. výsledky pedologického průzkumu 8. údaje o odvodněních a závlahách 9. údaje o protierozních opatřeních 10. zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) s vyznačením tříd ochrany (netýká se odnětí ploch s jedním kódem BPEJ)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.  
- Na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství a také na internetových stránkách Magistrátu města Zlína – Odbor životního prostředí a zemědělstvi.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není stanoven žádný poplatek. Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za odňatou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF. Tento odvod se předepisuje samostatným rozhodnutím po zahájení realizace záměru. Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro: a) stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát b) stavby pozemních komunikací ve vlastnictví státu, včetně jejich součástí a příslušenství c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků e) stavby a zařízení protierozní ochrany f) stavby čistíren odpadních vod g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny podle zákona ochraně přírody a krajiny, má-li vzniknout registrovaný vyznaný krajinný prvek nebo přechodně chráněná plocha, převedením na druh pozemku: 1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda 2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená půda 3. lesní pozemek se způsobem využití les jiný než hospodářský

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejpozději do 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vydaný pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, zákon o pozemních komunikacích, zákon o drahách, vodní zákon), je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána. V těchto případech je vydáván formou závazného stanoviska podle správního řádu, tzn. že není správním rozhodnutím a samostatně se proti němu nelze odvolat. Nemá-li povolení podle zvláštních právních předpisů formu rozhodnutí (např. územní souhlas, ohlášení stavby apod.) je souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodnutím vydaným ve správním řízení a lze proti němu podat odvolání.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuty - viz § 20 zákona č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn a doplňků.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Souhlas se uděluje pouze v souvislosti s konkrétním záměrem. Je jedním z podkladů pro stavební řízení.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a zemědělství.

26. Kontaktní osoba

- Ing. Radek Klepal, telefon: 577 630 954
- Ing. Jolana Michenková, telefon: 577 630 925
- e-mail: radekklepal@zlin.eu nebo jolanamichenkova@zlin.eu .

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

12.1.2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace