Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o udělení souhlasu podává původce odpadů (fyzická osoba oprávněná k podnikání nebo právnická osoba), pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromažďování odpadů nutné.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává původce odpadů nebo zástupce na základě udělené plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Postupuje se podle ust. § 16 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kdy původce odpadů musí mít tento souhlas udělen příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností podle ust. § 79 odst.1 písm.c) uvedeného zákona. Pokud původce odpadů nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu za rok, uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů původci odpadů příslušný krajský úřad ( podle ust. § 78 odst. 2 písm. j) uvedeného zákona)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti, kdy obsah žádosti není zákonem o odpadech ani prováděcím předpisem určen. Postupuje se tedy obecně podle ust. § 37 zákona č. 227/2009 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje, včetně zdůvodnění. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby (původce odpadů), která je činí. K žádosti je nutné doložit doklad o zaplacení správního poplatku podle položky č. 122 zákona č. 153/2010 Sb., o správních poplatcích, a sice ve výši 1000 Kč, a to správnímu orgánu, který bude vydávat rozhodnutí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Zarámí 4421, 3.patro, kanc. č. 312, v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 630 974).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list
- vyjádření odběratele odpadů
- v případě zastupování žadatele je nutno doložit plnou moc

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou předepsány.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- 1000 Kč (dle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, pol. 122).
- Poplatek lze uhradit hotově na Odboru životního prostředí a zemědělství nebo v pokladně Magistrátu města Zlín nebo bezhotovostně převodem na účet města (číslo účtu: 3049002/0800, vedeného u České spořitelny, a.s., pobočka Zlín, s přiřazeným variabilním symbolem).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, pak nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo ohledání, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti původce odpadů jsou uvedeny v ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška č. 381/2001 Sb., (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, a sice k odvolacímu správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Zlínského kraje, a to podáním učiněným u Magistrátu města Zlína (§ 81, § 82, § 83 a § 86 zákona č. 227/2009 Sb).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem (§ 16 odst. 1 písm.e) a § 16 odst. 2 uvedeného zákona) nebo povinnost uloženou rozhodnutím na základě zákona.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší.

26. Kontaktní osoba

Jan Horák, Ing., janhorak@zlin.eu, tel. 577 630 945

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

14.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.4.2011

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace