Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1ha, podle ust.§14 odst. zákona čís.289/1995 sb.
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

O souhlas se žádá v případě, kdy se předpokládá, že stavební činností (stavbou) budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor stavby (zástupce na základě plné moci), případně vlastník dotčených lesních pozemků

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Předpokládané dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa stavbou (stavební činností)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podání žádosti o souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře do 1 ha

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor městské zeleně, Ing. Ladislav Hráček, tel.577630990, e-mail: LadislavHracek@zlin.eu , úřední dny pondělí, středa 8.00 – 17.00, neúřední dny po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost s uvedením adresy trvalého pobytu (u právnické osoby název, právní forma, IČO, sídlo), zdůvodnění požadavku, seznam dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, plocha předpokládaného záboru, specifikace záboru ( trvalý, dočasný ), písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa, kopie katastrální mapy se zákresem situace, vyjádření o umístění stavby z hlediska platného územního plánu

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vlastní žádost bez předepsaného formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou dány podle ust.§ 71 zákona čís.500/2004 Sb., správní řád

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníky řízení jsou žadatel a vlastníci dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

LadislavHracek@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon čís.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Souhlas není vydáván ve správním řízení, opravný prostředek lze uplatnít v rámci územního řízení dle stavebního zákona

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Souhlas není vydáván ve správním řízení – sankce nejsou uplatňovány

21. Nejčastější dotazy

- Souhlas se vztahuje na všechny stavby umisťované na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.Vztahuje se na všechny pozemky určené k plnění funcí lesa bez ohledu na jejich vlastníka a jejich umístění v zastavěné části nebo mimozastavěnou část obce.

V případě umístění
- signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely , stožárů nadzemního vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30m2
- přečerpávacích stanic, vrtů a studní, stanic nadzemního a podzemního vedení, zařízení a stanic sloužících monitorování životního prostředí a větrních jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55m2
- na pozemky určené k plnění funkcí lesa, se souhlas nevyžaduje

22. Další informace

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu) jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře nad 1 ha, uděluje Krajský úřad Zlín, odbor životního prostředí a zemědělství

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Souhlas s umístěním stavby do 50m od lesa, souhlas s trvalým (dočasným) odnětím pozemků určených k plnění funkcí lesa

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně

26. Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Hráček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný na dobu platnosti lesního zákona

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace