Chcete povolit stavbu čistírny odpadních vod (čov) včetně vypouštění předčištěné vody z čov
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Záměr vybudování nové domovní ČOV

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu je realizace stavby vodního díla nebo její změny, popř. jeho zástupce na základě udělení plné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

S povolením stavby ČOV souvisí i povolení k nakládání s vodami (tj. vypouštění předčištěných odpadních vod z ČOV), které je řešeno současně se stavbou ČOV. Je potřeba předem si zjistit, o jaký druh nakládání s vodami se jedná; mohou nastat následující situace:
- vypouštění odpadních vod do vod povrchových (do vodního toku, nutný souhlas správce toku)
- vypouštění odpadních vod do vod podzemních (zasakování, nutné vyjádření hydrogeologa)

V případě napojení ČOV na veřejnou kanalizaci se povolení k vypouštění nevydává, vypouštěné znečištění však nesmí překračovat limity dané kanalizačním řádem příslušné kanalizace. Na základě těchto informací je potřeba zadat zpracování projektové dokumentace, a to projektantem s autorizací pro vodní stavby. Dalším nezbytným podkladem bude koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci (vydává Odbor ŽP Magistrátu města Zlína. Ostatní potřebné přílohy jsou uvedeny v příslušném formuláři žádosti, viz dále

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti s uvedením předmětu žádosti na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 183/2018 Sb., včetně dokladové části, a to prostřednictvím pošty nebo osobně doručit na podatelnu Magistrátu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství
- adresa: Zarámí 4421, Zlín (3. patro).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odd. vodního hospodářství (vodoprávním úřadu), Zarámí 4421, 3. posch., kanc. č. 323 – 229, se kterýmkoliv zaměstnancem oddělení, v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 630 955).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný předepsaný formulář žádosti, projektovou dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a doklady dle vyhlášky č. 183/2018 Sb. (veškeré potřebné doklady jsou uvedeny v příloze žádosti).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář je uveden v příloze vyhl. č. 183/2018 Sb., k vyzvednutí v kancelářích vodoprávního úřadu Magistrátu města Zlína, na webových stránkách Magistrátu města Zlína, v sekci Jsem občan – Formuláře - Odbor životního prostředí a zemědělství, nebo webových stránkách Ministerstva zemědělství ČR, v sekci vodní hospodářství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

300 Kč (dle zák č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) 
- možno uhradit přes pokladnu Magistrátu města Zlína, přímo v kanceláři vodoprávního úřadu při podání žádosti popřípadě složenkou či převodem z účtu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle §115 vodního zákona standardně 30-60 dnů, ve složitých případech až 90 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva mohou být záměrem dotčena (obecně jsou to majitelé pozemků sousedících s pozemkem dotčeným stavbou, dotčení správci inženýrských sítí, správce vodního toku nebo popř. majitel kanalizace, do které má být ČOV napojena).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Stavební zákon č.183/2006 Sb. a vodní zákon č. 254/2001 Sb., popř. zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření vodoprávního úřadu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81 a § 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, podáním na Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Udělení pokuty za nepovolené vypouštění odpadní vody z ČOV do vod podzemních nebo povrchových: 
- Občané - do 100.000,- Kč (§ 116 vodního zákona) 
- Právnické osoby - do 5 000 000,- Kč (§ 125a vodního zákona)  

Udělení pokuty za nepovolenou stavbu:
- Občané i právnické osoby do 1 000 000 Kč (§ 178 stavebního zákona)

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

S povolením stavby ČOV souvisí i povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod z této čistírny, žádá se tedy současně o dvě povolení v jedné žádosti. Vydané povolení má pak dvě části. Toto se netýká případů, kdy se ČOV napojuje na veřejnou kanalizaci.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rozhodování o nejvhodnějším způsobu odkanalizování nemovitosti – kontaktovat vodoprávní úřad (viz bod 9).

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, oddělení vodního hospodářství.

26. Kontaktní osoba

RNDr. Martina Vašátková, tel.: 577 630 955

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy, příp. se změnou sídla vodoprávního úřadu.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace