Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší pro stacionární zdroje znečišťování ovzduší
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionární zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší vydává k řízení podle jiného právního předpisu (např. stavební zákon, zákon o vodách ...) podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší, kterým je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, stavebník, investor, provozovatel, nebo zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Z žádosti včetně příloh (např. projektová dokumentace, technická dokumentace, apod.) musí být zejména zřejmé: - K jakému řízení je stanovisko vyžadováno - k územnímu řízení - ke stavebnímu řízení - k řízení o vydání kolaudačního souhlasu - Identifikace žadatele včetně kontaktů - Identifikace místa stavby - umístění a provozování zdroje - adresa, parcela, k.ú., příslušný stavební úřad, vlastnické vztahy - Kvalifikované zařazení zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona o ochraně ovzduší včetně jeho technických parametrů a parametrů zařízení k omezování emisí. Zdroje spalující paliva (s tepelným příkonem menším jak 300 kW). Např. kotle, kamna, „zářiče, sahary, robury", sušky, pece, apod. - uvést typ, druh paliva, pro které je zařízení určeno výrobcem - jeho kvalitativní parametry, jmenovitý tepelný příkon kW (pokud není uveden příkon od výrobce, musí být proveden výpočet např. z výkonu a účinnosti zdroje), způsob odvodu spalin, výška komínu. Technologické zdroje - aplikace organických rozpouštědel, emise těkavých org. látek, tuhých znečišťujících látek, apod. Uvést technické údaje o zdroji - typ, projektovaná kapacita, projektovaná spotřeba organických rozpouštědel [t/rok], výroba, spotřeba, způsob omezování emisí, druh a množství používaných surovin, [ t, t/den, m3, m3/den, kW, kVA],

Mezi zdroje technologické patří zejména (UPOZORŇUJEME, že zde jsou uvedeny nejobvyklejší činnosti a zdroje, nikoliv jejich kompletní výčet vyplývající z přílohy č. 2 k zákonu): polygrafická činnost (tiskárny), odmašťování a čištění povrchů, aplikace nátěrových hmot, přestříkávání vozidel, adhesivní nátěry, impregnace dřeva, laminování, výroba nátěrových hmot, adhesivních materiálů a tiskařských barev, výroba obuvi a farmaceutických směsí, zpracování kaučuku, extrakce rostlinných olejů a živočišných tuků, rafinace rostlinných olejů, apod. Dále pak povrchové úpravy kovů, plastů a jiných nekovových předmětů - tryskání, svařování (EP < 1000 kVA), obrábění a broušení (EP < 100 kW), apod. - kovovýroba, svářečské a kovozámečnické dílny, aj., potravinářský a dřevozpracující průmysl - zpracování dřeva (spotřeba mat. < 150 m3) - pily, truhlárny, nakládání s odpady a odpadními vodami - ČOV nad 50 EO, ČSPHM - nafty a LPG, a ostatní zdroje.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemným podáním žádosti o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší na podatelně Magistrátu města Zlína, zasláním poštou nebo elektronicky přes datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Věcně a místně příslušný orgánem ochrany ovzduší, je obecní úřad obce s rozšířenou působností, na jejímž správním území je zdroj realizován. Pro správní území ORP Zlín je to Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Zarámí 4421, 3. patro, kanc. č. 335, 334 v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 630 953, 982).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší, projektovou dokumentaci, příp. podrobný popis zdroje znečišťování ovzduší, příp. plnou moc k zastupování.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší. Formuláře jsou k dispozici na Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, 761 40 Zlín, nebo na internetových stránkách https://www.zlin.eu/oddeleni-ochrany-ovzdusi-a-odpadoveho-hospodarstvi-cl-1403.html

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek není stanoven.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vydání závazného stanoviska nepodléhá správnímu řízení, lhůta není stanovena, obvykle do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

V případě požadavku na umístění nového zdroje a odpojení od SZTE u právnických osob a osob fyzických podnikajících požadujeme předložit energetický posudek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

- e-mail- datová zpráva opatřená zaručeným elektronickým podpisem
- datové schránky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
- Zákon č. 500/2004 Sb., o správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na vydání závazného stanoviska se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, proto se přímo odvolat nelze. Proti vydanému závaznému stanovisku je možno se odvolat v rámci řízení podle zvláštních předpisů (stavební zákon), tj. odvoláním proti rozhodnutí, jehož je závaznou součástí závazné stanovisko je. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě, že není vydáno závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší tam, kde to stanoví zákon o ochraně ovzduší, nemůže stavební úřad vydat povolení podle stavebního zákona.

21. Nejčastější dotazy

Potřebuji závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší?

22. Další informace

Lze získat telefonicky na č. 577 630 953.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Nejsou uvedeny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství.

26. Kontaktní osoba

Alena Koryčanová, alenakorycanova@muzlin.cz, tel.: 577 630 953

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

26.06.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.06.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace