Ohlašování evidence odpadů původci a oprávněnými osobami
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Původci odpadů (fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby) a oprávněné osoby v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, u stavebních firem podle místa stavby (ust. § 39 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Původce nebo ten, kdo evidenci za původce odpadů nebo oprávněnou osobu vyplnil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Při splnění limitních množství odpadů uvedených pod bodem 4 je nutné v určeném termínu splnit ohlašovací povinnost, a sice podle příloh k ustanovení § 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Jedná se o tyto přílohy:
- příloha č.20: Hlášení o produkci a nakládání s odpady
- Hlášení obcí s roční produkcí komunálních odpadů se nově předkládá na formulářích dle přílohy č. 20.

Nakládání s autovraky se řídí vyhláškou č. 54/2010 Sb.
- příloha č. 4: Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady
- příloha č. 4: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost podle ust. § 39 odst.2 zákona o odpadech, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s vlastními i převzatými elektroodpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č. 8 vyhlášky č. 285/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (ust. §11 odst.4 této vyhlášky).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na odd. ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Zarámí 4421, 3. patro, kanc. č. 312, v úředních dnech (pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě (tel.: 577 630 974).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře s předepsanými údaji jsou uvedeny v příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., příloha č. 4 vyhlášky 54/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v příloze č. 8 vyhlášky č. 285/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi. K dispozici jsou ve výše uvedených vyhláškách.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejedná se o správní řízení, původce odpadů a oprávněná osoba ohlášení evidence odpadů za příslušný rok pouze v určeném termínu (do 15. 2. následujícího roku) zašle příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích poviností (ISPOP). Tento správní orgán následně zpracovává předané evidence odpadů od jednotlivých původců a oprávněných osob pro Ministerstvo životního prostředí a pro příslušný krajský úřad, a to v termínu do 30. dubna stejného roku.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro daný účel zejména vedení průběžné evidence o odpadech a nakládání s odpady

16. Elektronická služba, kterou lze využít

- Prostřednictvím registrace v sytému ISPOP (integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností)
- Pro podání hlášení využijte www.ispop.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Podle zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 285/2010 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Novým podáním.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle ust. § 66 odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce (Česká inspekce životního prostředí) pokutu do výše 1 000 000 Kč fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nesplní ve stanoveném rozsahu ohlašovací povinnost (ust. § 39 odst. 2, § 39 odst. 4, § 39 odst. 5 zákona).

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povinnosti původce odpadů řeší ust. § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Je nutné, aby se původce ve smyslu stanovených povinností s nimi seznámil a dále je i plnil.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín.

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

26. Kontaktní osoba

Mgr. Čeněk Libiger, ceneklibiger@zlin.eu, tel. 577 630 974

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10.2.2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

14.4.2011

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace