Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína k projektové dokumentaci stavby
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Výzva příslušného stavebního úřadu stavebníkovi, aby ke svému záměru doložil koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína. Jedná se o soubor závazných stanovisek dotčených orgánů k projektové dokumentaci stavby. Dotčenými orgány jsou odbory magistrátu, které zajišťují výkon státní správy, a to na úsecích územního plánování, dopravy, památkové péče, státní správy lesů, vodního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany přírody a krajiny. Součástí koordinovaného závazného stanoviska není vyjádření za město Zlín, tj. z hlediska samosprávy (např. k záměrům na městských zelených plochách se vyjadřuje samostatně Odbor městské zeleně).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Stavebník, popř. jím plnou mocí zmocněný zástupce (projekční kancelář atd.)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žádost podaná spolu s doklady na Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na příslušném formuláři společně s dokumentací a v případě zastupování i plnou mocí, vše buď v listinné nebo elektronické podobě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 760 01 Zlín.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, kanc. č. 328 (3. patro). 
- V úřední dny pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., v ostatní dny od 8.00 do 14.00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost musí být vždy doplněna autorizovanou projektovou dokumentací záměru, k němuž má být vydáno stanovisko, v případě zastupování je nutno doložit i plnou moc udělenou stavebníkem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebný formulář je k dispozici na Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství a na webových stránkách Magistrátu města Zlína, v sekci Jsem občan – Formuláře - Odbor životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vyřízení koordinovaného závazného stanoviska není stanovena žádná zákonná lhůta. Interním předpisem je stanovena na max. 90 dní. Dle složitosti záměru vyřizujeme většinou do 30 – 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

V případě stavby v památkové zóně: Národní památkový ústav Kroměříž.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

is@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozd. předpisů

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů  
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozd. předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád).

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Koordinované závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Podle § 4 odst. 9 stavebního zákona lze nezákonné závazné stanovisko dotčeného orgánu, vydané pro účely řízení podle stavebního zákona, zrušit nebo změnit správním orgánem nadřízeným dotčenému orgánu pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce vyplývající z nedodržení povinností stavebníka (např. zahájení stavby bez povolení příslušného stavebního úřadu atd.) řeší stavební zákon.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

V případě listinné verze žádosti doporučujeme pro urychlení posuzovacího procesu podat 2 paré projektové dokumentace , které budou po vydání koordinovaného závazného stanoviska vráceny stavebníkovi. U staveb v památkové zóně pak navíc ještě jedno další (autorizované) paré, které zůstane na Odboru kultury a památkové péče (stavebníkovi se nevrací).

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Mgr. Petra Marušáková, tel. 577 630 332

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

26.6.2019

29. Datum konce platnosti popisu

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Součástí žádosti o koordinované závazné stanovisko je i příloha týkající se kácení stromů. V případě, že součástí záměru (stavby) je také kácení stromů splňujících parametry dané příslušnou vyhláškou, je třeba vyplnit i tuto přílohu (dané parametry jsou v ní uvedeny).

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace