Návrh na ustanovení rybářské stráže
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž. Rybářskou stráž ustanovuje, odvolává či zrušuje na návrh vlastníka nebo uživatele rybářského revíru obecní úřad obce s rozšířenou působností ( § 14 odst. 1 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství )

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

uživatel rybářského revíru nebo subjekt hospodařící na rybochovném zařízení

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Navrhovaná osoba s návrhem souhlasí a splňuje všechny podmínky dané zákonem (§14, odst. 2), tj.:
- Je starší 21 let, splňuje podmínku bezúhonnosti, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá pro výkon rybářské stráže, prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle zákona a složila slib.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navrhovaná osoba složí odpovídající zkoušky nebo získá jiný doklad prokazující znalost práv a povinností rybářské stráže podle zákona (§19 vyhl. 197/2004 Sb.), získá zdravotní potvrzení a spolu s vyplněnou žádostí a fotografií na průkaz RS vše ona nebo navrhovatel doručí orgánu státní právy rybářství

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností i příslušném dle místa trvalého bydliště navrhované osoby (odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně, Zarámí 4421, 761 40 Zlín; II. patro, dv. č. 206  
Ing. Jiří Vašík, tel.:577 630 991, 739 348 032,  
PO a ST 8:00 – 17:00, mimo úřední dny po předchozí domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- vyplněný formulář žádosti,
- potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti navrhované osoby,
- občanský průkaz (navrhovaná osoba),
- doklad o dosaženém vzdělání v oboru rybářství, pokud jej žadatel vlastní nebo doklad o úspěšném složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže vydaným po absolvování odborného kurzu, kde prokáže znalosti práv a povinností rybářské stráže podle zákona o rybníkářství a znalost souvisejících předpisů
- aktuální barevné průkazkové foto rozměrů 3,5 x 4,5 cm

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Formulář Žádost o ustanovení rybářské stráže, Potvrzení zdravotní způsobilosti, případně Čestné prohlášení  
K dispozici na http://www.zlin.eu/navrh-na-ustanoveni-rybarske-straze-cl-458.html nebo na odboru městské zeleně, Zarámí 4421, dv. 206

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ustanovení rybářské stráže nepodléhá správnímu poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Na ustanovení se nevztahuje správní řád. Do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Navrhovaná osoba – je třeba, aby se osobně dostavila k podepsání slibu, čestného prohlášení a převzetí služebního odznaku a průkazu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

K získání informací lze využít email: jirivasik@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon čís. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění;
- vyhláška č.197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle ust. § 30 zákona o rybníkářství se fyzická osoba, jako rybníkář, dopouští přestupku tím, že nenavrhne rybářskou stráž, s výší sankce až 30 000 Kč. Právnická osoba a fyzická osoba podnikající se dopouští přestupku dle § 31 s výší sankce do 50 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Jak lze získat patřičnou kvalifikaci:
a) dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání získaném studiem v akreditovaném bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti zemědělství ve studijním oboru se zaměřením na rybářství,
b) dokladem o získání úplného středního odborného vzdělání ve studijním oboru rybářství nebo dokladem o ukončení studia na vyšší odborné škole se studijním oborem vodní hospodářství a ekologie, v němž součástí absolutoria je zkouška ze základů rybářství,
c) dokladem o složení zkoušek na rybářského hospodáře, nebo
d) dokladem o složení zkoušky pro výkon funkce rybářské stráže (dále jen „zkouška rybářské stráže“) vydaným po absolvování odborného kurzu.

22. Další informace

Nejbližší rybářskou organizací je Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Zlín, se sídlem tř. Tomáše Bati 1276, 760 01 Zlín,
www.mrszlin.cz, tel.: 576 776 446

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Pobočné spolky rybářských svazů

Místní organizace rybářských svazů  
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství  
Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Rybářská stráž může uplatnit slevu na vyřízení dalšího rybářského lístku.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně

26. Kontaktní osoba

Ing. Jiří Vašík

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný do doby změny ustanovení zákona o rybářství

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace