Žádost o vydání rybářského lístku
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Při lovu v rybářském revíru je osoba provádějící lov povinna mít u sebe rybářský lístek (§ 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství).
Rybářské lístky se vydávají pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let nebo 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání, a to:
a) rybářský lístek pro české občany nebo
b) rybářský lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání rybářského lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání rybářského lístku dle ust. § 13 odst. 11 zákona o rybářství a § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství nebo zákonný zástupce nezletilého žadatele

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle § 10 vyhlášky 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství lze rybářský lístek vydat na základě žádosti tomu, kdo prokáže kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku, kterými jsou základní znalosti:
- z poznání ryb a vodních organizmů,
- z biologie ryb a vodních organizmů,
- způsobu lovu ryb,
- o rybářském hospodaření v rybářských revírech,
- zákona o rybářství a jeho prováděcí předpisy,prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku (vzor osvědčení je uveden v příloze č. 6 vyhlášky k provedení zákona o rybářství). Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž

Další rybářský lístek lze vydat žadateli, prokáže-li se:
- dříve vydaným rybářským lístkem, popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.

Cizinci lze vydat rybářský lístek, prokáže-li se:
- dříve vydaným rybářským lístkem,
- jiným dokladem osvědčujícím, že již byl držitelem ryb. lísku,
- osvědčením o získané kvalifikaci nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání rybářského lístku na předepsaném formuláři s přílohami (viz bod 11).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor městské zeleně MMZ - Zarámí 4077, dveře 601.
Ing. Ladislav Hráček, tel.: 577 630 990, 778 400 232; Ing. Jiří Vašík, tel.: 577 630 991, 739 348 032  
úřední dny pondělí a středa od 8.00 – 17.00, mimo úřední dny po předchozí domluvě 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněná předepsaná žádost s těmito přílohami:

- doklad o získané kvalifikaci (viz bod 6),

- doklad o studiu na české odborné škole s výukou rybářství nebo potvrzení o výkonu povolání nebo funkce v případě požadavku na snížení výše správního poplatku, 
- doklad o zaplacení správního poplatku (získáte na místě),

- doklad totožnosti (OP, cestovní pas),

- osoba mladší 15 let dokument, který jí pro tyto účely stanovil věcně příslušný úřad.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti, k dispozici na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína nebo na adrese https://www.zlin.eu/file/6265ef550b4f0000b30032b9 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, podle doby platnosti rybářského lístku takto:
- 30 dní Kč 200
- 1 rok Kč 100
- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 50
- 3 roky Kč 200
- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 100
- 10 let Kč 500
- 10 let pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 250
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let Kč 1000
- na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce Kč 500

Poznámka Poplatek podle písmene a) třetí, páté, sedmé a deváté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Povinnost úhrady správních poplatků za vydání rybářského lístku včetně jejich výše je, v závislosti na době platnosti rybářského lístku, stejná pro české občany i pro cizince. Správní poplatky lze uhradit při podání žádosti o vydání rybářského lístku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rybářský lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád na 30 dnů. Zpravidla se vyřizuje obratem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Rybářský lístek je doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu, ta opravňuje fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru. Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence označí uživatel rybářského revíru držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva.Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o rybářský lístek je nutno podat osobně. K získání informací lze použít adresy: ladislavhracek@zlin.eu, jirivasik@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon čís. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) v platném znění;
- vyhláška č.197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- zákon čís.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při vydání rybářského lístku se neuplatňují opravné prostředky. Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání rybářského lístku do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí dle § 68 odst. 5 a § 83 zákona č.500/2004 Sb., správní řád ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím OMZ MMZL.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

- Při přestupku dle § 35 odst.1 písm.f) zákona čís.200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění pokutu až do výše 8 000 ,-Kč a zákaz činnosti na dobu 1 roku.
- Za neoprávněně ulovené ryby v hodnotě nikoliv nepatrné trest dle ust. § 304 zák. č. 40/2009 Sb. , trestního zákoníku za trest. čin pytláctví odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
- Při přestupku dle § 30 odst.1, písm. h) zákona o rybářství – pokutu do výše 1.500,- Kč.

21. Nejčastější dotazy

Druhy rybářských lístků a délka jejich platnosti ( bod 4), výše správních poplatků ( bod 12 )

22. Další informace

- Rybářský lístek nelze vydat na dobu jinou než uvedenou v zákoně, s účinností ode dne vydání.
- Nelze vydat duplikát rybářského lístku.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

- Pobočné spolky rybářských svazů

- Místní organizace rybářských svazů

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
- Ministerstvo zemědělství ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ustanovení rybářské stráže, rybářského hospodáře ( § 14, § 11 zákona o rybářství ), povolenka k lovu (§ 13)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Ing.Ladislav Hráček, Ing. Jiří Vašík

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný po dobu platnosti zákona o rybářství.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace