Vydání loveckého lístku dle § 47 zákona čís.449/2001 sb., o myslivosti (zákon o myslivosti)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek.

Druhy loveckých lístků jsou:
- lovecký lístek pro české občany
- lovecký lístek pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
- lovecký lístek pro cizince – cizincem se pro účely vydání loveckého lístku rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt

Lovecké lístky se vydávají:
- pro české občany na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou, a to na 1 den,nebo 5dní,nebo 30 dní,nebo 6měsíců,nebo 1 rok
- pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, na jeden školní nebo akademický rok, nejdéle však do doby ukončení studia na takové škole
- pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, nebo 5 dní, nebo 30dní, nebo 6 měsíců nebo 1 rok

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel, který splňuje podmínky pro vydání loveckého lístku dle ust.§ 47 odst.3 zákona o myslivosti

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podle § 47 odst.3 zákona o myslivosti lovecký lístek lze vydat na základě žádosti jen tomu, kdo prokáže, že
- je starší 16 let
- má způsobilost k právním úkonům
- složil zkoušku z myslivosti nebo zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo je žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem;u cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině;potvrzení o vykonané zkoušce z myslivosti vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou
- je bezúhonný ( §12 odst.4 zákona o myslivosti ).K prokázání bezúhonnosti si orgán státní správy vyžádá výpis z evidence rejstříku trestů.K uloženým sankcím za přestupky na úseku myslivosti a k pokutám za přestupky uložené podle zákona o myslivosti se nepřihlíží, pokud od právní moci rozhodnutí o jejich uložení uplynuly 2 roky.U cizince, který nemá pobyt na území České republiky a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30dnů, lze výpis z evidence Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu
- je pojištěn tj. každý kdo loví zvěř, musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při této činnosti ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 20 000 000 Kč a za škodu na věci s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 500 000 Kč na jednu pojistnou událost.Pojistné podmínky, které blíže upraví rozsah tohoto pojištění, nesmějí obsahovat výluku, v důsledku které se pojištění nevztahuje na případy neopatrného chování pojištěného.( 48 odst.1 zákona o myslivosti )

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na odboru městské zeleně, žádost viz občan/formuláře/žádost o vydání loveckého lístku a doložit doklady viz níže

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor městské zeleně, Ing. Ladislav Hráček, tel.577630990 e-mail: LadislavHracek@zlin.eu , úřední dny pondělí a středa od 8.00 – 17.00, neúřední dny po telefonické domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněná předepsaná žádost s těmito přílohami:
- doklad o složení zkoušky z myslivosti
- doklad o složení zkoušky z myslivosti na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost
- doklad o studiu na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem
- patný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině ( jen pro lovecké lístky pro cizince )
- doklad o zaplacení správního poplatku
- doklad o pojištění
- občanský průkaz ( pro lovecký lístek pro české občany nebo žáky… ), cestovní pas ( pro lovecký lístek pro cizince)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsaný formulář žádosti je k dispozici na odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína nebo na webových stránkách, v sekci Odbor městské zeleně.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lovecký lístek je vydáván přímo, bez vydání rozhodnutí, ve zkráceném správním řízení, lhůta pro vydání je stanovena v § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád – 30dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

LadislavHracek@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění, vyhláška č.244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákona čís.289/1995 Sb., o lesích, v platném znění

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při vydání loveckého lístku se neuplatňují opravné prostředky.Opravné prostředky lze uplatnit v případě vydání rozhodnutí o zamítnutí vydání loveckého lístku do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí dle § 68 odst.5 a § 83 zákona č.500/2004 Sb., správní řád

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při přestupku dle § 63 odst.1, písm. b) zákona o myslivosti – pokutu do výše 30 000,- Kč, uložení zákazu činnosti, odebrání loveckého lístku, propadnutí věci Dle § 47odst.4 zákona o myslivosti lze lovecký lístek odebrat nejdéle na dobu 5 let

21. Nejčastější dotazy

Druhy loveckých lístků a délka jejich platnosti (bod 4) výše správních poplatků (bod 12), pojištění (bod 6)

22. Další informace

Za členy mysliveckých organizací, které mají uzavřeny hromadné pojistné smlouvy s pojišťovnami a jejichž členové platí pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace, v němž je potvrzeno zaplacení členského příspěvku na běžný rok a uvedena poznámka, že v členském příspěvku je placeno i povinné pojištění podle zákona o myslivosti.Členský průkaz předloží žadatel současně se žádostí o vydání loveckého lístku

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Ustanovení myslivecké stráže , mysliveckého hospodáře ( § 12, § 35 zákona o myslivosti )

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Ing. Ladislav Hráček

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.11.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.11.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Popis je platný po dobu platnosti zákona o myslivosti

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace