Poskytování dotací na tělovýchovu a sport
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Finanční prostředky jsou určeny k podpoře sportovních a mládežnických organizací působících na území statutárního města Zlína. Podporu lze čerpat z programů na činnost sportovních organizací, na sportovní akce, na táborové pobyty dětí a program mimořádných podpor.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O dotace mohou žádat organizace, které prokáží celoroční činnost s dětmi a mládeží v této organizaci sdružené v závislosti na charakteru jednotlivých programů fondu.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel vyvíjí sportovní a tělovýchovnou činnost na území města Zlína. Podmínky pro získání dotace jsou popsány v Pravidlech pro přidělování finančních prostředků z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína.
Pro podání žádosti musí být použit předepsaný formulář MMZ a jeho povinné přílohy (zveřejněno v sekci OBČAN_FORMULÁŘE_Odbor školství a sportu).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Řízení se zahajuje na základě doručení "Žádosti o poskytnutí finanční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy". Žádost musí být podána v termínu vyhlášené Výzvy/programu k podání žádostí o dotace uveřejněné na www. zlin.eu (sekce Občan_Úřední deska_Programy - výzvy na podávání žádostí z účelových fondů_Fond mládeže a tělovýchovy) a v Magazínu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor školství a sportu, oddělení dotací a prevence kriminality, ul. Zarámí 4421, 760 01 Zlín

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína – Odbor školství a sportu, oddělení dotací a prevence kriminality, Zarámí 4421, kancelář 514, tajemník fondu Petra Bellayová, tel. č. pro případné informace: 577 630 361, e-mail: petrabellayova@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel bez datové schránky nebo elektronického podpisu vytiskne vyplněný elektronický "Formulář žádosti o poskytnutí finanční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy", a s povinnými přílohami, jejichž seznam je uveden v textu žádosti, jej doručí na oddělení nebo podatelnu města. Fyzické osoby předloží občanský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Elektronický formulář je zpřístupněn v termínu vyhlášeného programu/výzvy k předložení žádostí o dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy na internetových stránkách města Zlína www.zlin.eu (sekce Občan_Úřední deska_Programy - výzvy na podávání žádostí z účelových fondů_Fond mládeže a tělovýchovy).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vyřízení je podmíněno schválením Rady města Zlín, popř. Zastupitelstvem města Zlína. Na přidělení dotace není právní nárok.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína, Rada města Zlína a Zastupitelstvo města Zlína.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podpis veřejnoprávní smlouvy, vyúčtování poskytnuté dotace z FMTV.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Pokud žadatel vlastní datovou schránku nebo digitální podpis, lze žádost o dotaci vyřídit pouze elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

• zákon č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nedodržení povinností, které jsou zakotveny ve Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína, a která je s příjemcem dotace sepsána, mohou vést až k povinnosti příjemce vrátit obdrženou dotaci.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor školství a sportu, oddělení dotací a prevence kriminality, Magistrát města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Petra Bellayová

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

9. 7. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X