Povolení splátek nebo posečkání platby
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Správce daně může na základě žádosti povolit posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatel osobně, případně jím písemně zplnomocněná osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Správce daně může povolit posečkání nebo rozložení úhrady na splátky v případech stanovených v § 156 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších přepisů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti. Žádost lze podat písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína,
Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek,
Zarámí 4421, 760 01 Zlín
Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti a žádost. K žádosti je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v žádosti uvedené.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven. Možné je využít předtištěný formulář, který je k dispozici na oddělení vymáhání pohledávek.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání žádosti o povolení rozložení úhrady na splátky nebo posečkání úhrady je zpoplatněno správním poplatkem dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 400,- Kč.
Poplatek lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou na hlavní pokladně Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12, dveře č. 108, bezhotovostně převodem na účet č. 3049002/0800 nebo poštovní poukázkou.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů ode dne jejího podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou. ID datové schránky: 5ttb7bs

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na základě žádosti je vydáno rozhodnutí, proti kterému lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho doručení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Bude vždy vyhověno žádosti, budou splátky vždy povoleny?
Podané žádosti není povinnost vyhovět, na povolení splátek není právní nárok. Splátky lze povolit pouze po splnění zákonných podmínek.

Bude mi vrácen správní poplatek v případě, že žádosti nebude vyhověno?
Nebude. Správní poplatek je hrazen za podání žádosti. Následné rozhodnutí o povolení nebo nepovolení nemá na správní poplatek žádný vliv.

22. Další informace

Nezaplatí-li žadatel správní poplatek ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě, správce daně zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede.
Pokud je žádosti vyhověno, mohou být stanoveny další podmínky. Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti dnem nedodržení této podmínky.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.9.2019

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X