Daňová exekuce podle zákona č. 280/2009 sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

V případě, že dlužník má vůči správci daně nedoplatek (tj. nedoplatek na místním poplatku nebo pokutě) vymáhá jej správce daně sám, daňovou exekucí. Před zahájením vymáhání správce daně zpravidla dlužníka vhodným způsobem vyrozumí o výši jeho nedoplatku (není povinností).  
Daňová exekuce se provádí vydáním exekučního příkazu na: 
- přikázání pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb, 
- přikázání jiné peněžité pohledávky, 
- postižení jiných majetkových práv, 
- prodejem movitých věcí, nebo 
- prodej nemovitostí.  
Exekuce jsou prováděny též prostřednictvím soudního exekutora.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Dlužník nebo jeho zástupce (zákonný, zvolený)

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Daňovou exekuci nařizuje správce daně vydáním exekučního příkazu. Exekuční příkaz je rozhodnutím správce daně a musí obsahovat obecné náležitosti rozhodnutí a dále v něm musí být uveden způsob provedení daňové exekuce, výše nedoplatku, pro který je daňová exekuce nařizována, výše exekučních nákladů a odkaz na exekuční titul. Vydáním exekučního příkazu vzniká dlužníkovi povinnost uhradit taktéž exekuční náklady. Exekuční náklady je povinen hradit dlužník vždy, s výjimkou případu, kdy byla daňová exekuce provedena neoprávněně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Proti exekučnímu příkazu není možné uplatnit opravné prostředky. Proti jakémukoliv úkonu správce daně, ke kterému došlo při placení daní a proti kterému zákon nepřipouští odvolání, lze uplatnit námitku. Lhůta pro uplatnění námitky je 30 dnů ode dne, kdy se tato soba o úkonu dozvěděla (§159 daňového řádu). Podání v daňových věcech, jako jsou oznámení, žádosti, návrhy, námitky a podobně, lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je podepsána uznávaným elektronickým podpisem nebo která je odeslána pomocí datové schránky.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor právní, 
oddělení vymáhání pohledávek, 
Zarámí 4421, 761 40 Zlín  
Příslušný správce daně, který exekuční příkaz vydal (kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví exekučního příkazu).
Úřední dny: pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný doklad osvědčující totožnost, doručený exekuční příkaz, případně doklady týkající se placení daně (místního poplatku nebo pokuty) k doložení Vašich tvrzení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nepodléhá poplatkové povinnosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro uplatnění námitky je 30 dnů ode dne, kdy se tato soba o úkonu dozvěděla (§159 daňového řádu).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Okruh osob, které mohou být daňovou exekucí dotčeny, je závislý na zvoleném způsobu exekuce.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání lze učinit prostřednictvím elektronické podatelny nebo datové schránky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů Další předpisy dle povahy a podmínek jednotlivého daňového řízení.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti exekučnímu příkazu není možné uplatnit opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správce daně může uložit pořádkovou pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to i opakovaně.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Leopoldová,
Odbor právní, oddělení vymáhání pohledávek,
telefon 577 630 377

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X