Přijetí dítěte do základní školy
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci jsou oprávnění zákonní zástupci dítěte.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku na základní škole, která je ve školském obvodu (spádová škola), v němž má žák místo trvalého pobytu. Dítě může být přijato i na jinou než spádovou školu.

.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

On-line registrací na www.zapisdozszlin.cz.

V den zápisu navštíví zákonný zástupce spolu s dítětem příslušnou základní školu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

O přijímání dětí do základní školy rozhoduje ředitel příspěvkové organizace. Základní škola, dětský lékař nebo klinický psycholog a školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické centrum).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V určený termín podávání přihlášek k povinné školní docházce s ředitelem příslušné základní školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte je v pravomoci ředitele základní školy, do které žádáte dítě umístit.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce z webového portálu www.zapisdozszlin.cz

- Občanský průkaz zákonného zástupce.

- Rodný list dítěte.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vygenerovaná na základě elektronické registrace na webovém portálu www.zapisdozszlin.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Na webovém portále www.zapisdozszlin.cz nutno dítě zaregistrovat, vytvořit elektronický profil dítěte a on-line přihlásit do dané základní školy. Samotné podání přihlášky k povinné školní docházce si vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

Pouze v případě nemoci, či zahraničního pobytu lze řediteli základní školy zaslat informaci prostřednictvím elektronické pošty, o tom, že se dítě dostaví v jiném termínu.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Přijímání dětí do základní školy stanovuje § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
- Rozhodnutí o přijetí dítěte do základní školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání lze podat ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele příslušné základní školy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

V případě nepřihlášení dítěte k plnění povinné školní docházky se postupuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podle § 182 a) školského zákona lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Přestup dítěte do jiné základní školy.
- Vyřizuje zákonný zástupce prostřednictvím ředitele základní školy, nejlépe ústním jednáním.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o přijetí dítěte do základní školy lze získat u ředitele příslušné základní školy.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Odklad povinné školní docházky:

- není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor školství a sportu Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Jordová, tel.: 577 630 336, e-mail: janajordova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 11. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Termín zápisu vyhlašují ředitelé a ředitelky základních škol po dohodě se zřizovatelem. Koná se každoročně v průběhu jednoho dne (v rozmezí od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku). Jeho přesný termín je zveřejněn způsobem v místě obvyklým; prostřednictvím tisku – Magazín města Zlína, letáčků umístěných v jednotlivých základních a mateřských školách, na internetu Magistrátu města Zlína.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace