Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. Přijmout dítě do mateřské školy lze na základě přihlášky k předškolnímu vzdělávání k 1. 9. daného roku, nebo v průběhu školního roku podle potřeb rodičů a kapacity předškolního zařízení. Při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání lze stanovit zkušební pobyt v mateřské škole.  
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu, v případě cizinců místem pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto obvodu v dětském domově, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého roku věku, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jednat v této věci jsou oprávnění zákonní zástupci dítěte s ředitelkou příslušné mateřské školy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Je nutno na webovém portálu www.zapisdomszlin.cz provést on-line registraci dítěte do příslušné mateřské školy, a dále postupovat podle návodu na webovém portálu. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

On-line registrací na www.zapisdomszlin.cz

8. Na které instituci životní situaci řešit

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka příspěvkové organizace ve správním řízení.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V určený termín podávání přihlášek k předškolnímu vzdělávání s ředitelkou příslušné mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte je v pravomoci ředitele mateřské školy, do které žádáte dítě umístit.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání z webového portálu www.zapisdomszlin.cz

- Vyjádření registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

- Občanský průkaz zákonného zástupce.

- Rodný list dítěte.

- U cizinců jsou potřebná další potvrzení. Informace o nich obdrží zákonný zástupce dítěte od ředitelky mateřské školy v souladu s § 20 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - vygenerovaná na základě elektronické registrace na webovém portálu www.zapisdomszlin.cz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za podanou přihlášku k předškolnímu vzdělávání není stanovena žádná finanční úhrada.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Rozhodnutí ve věci přijetí dítěte je vydáno ředitelem mateřské školy do 30 dnů od podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Na webovém portále www.zapisdomszlin.cz nutno dítě zaregistrovat, vytvořit elektronický profil dítěte a on-line přihlásit do dané mateřské školy. Samotné podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání si vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Přijímání dětí do mateřské školy řeší § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy, které je vydáno zákonnému zástupci dítěte, musí být v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Zákonný zástupce může podat písemné odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy ke Krajskému úřadu Zlínského kraje prostřednictvím ředitele příslušné školy.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání podle § 36 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. Za přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Platí pro přijetí dítěte do mateřské školy školské obvody a spádové MŠ? – Školské obvody mateřských škol upravuje obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních a mateřských škol. Zákonný zástupce může podat žádost o přijetí svého dítěte k předškolnímu vzdělávání do kterékoliv mateřské školy zřizované statutárním městem Zlínem. Počet podaných žádostí není omezen.

Kdo může podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání? - Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce dítěte.

22. Další informace

- Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

- Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku.

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajisti

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze získat u ředitelky příslušné mateřské školy.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  1. individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor

oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po

převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do

mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce

je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých

oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské

škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení

než je mateřská škola.

  1. vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem

školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá

ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí

oznámit ve spádové mateřské škole;

  1. vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo

plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské

škole.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor školstvía sportu Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Ing. Jana Jordová, tel.: 577 630 336, e-mail: janajordova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 01. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

26. 11. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Bez omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Termín pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitelky mateřských škol po dohodě se zřizovatelem. „Zápis“ se koná každoročně, jeho přesný termín je zveřejněn způsobem v místě obvyklým; prostřednictvím tisku – Magazín města Zlína, letáčků umístěných v jednotlivých mateřských školách a na internetu statutárního města Zlína.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace