Chci stavět, rekonstruovat
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, kdo chce předmětný záměr uskutečnit, případně jeho zplnomocněný zástupce

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Záměr zpracovat do grafické podoby, z níž by bylo možné jeho posouzení (zákres do snímku z katastrální mapy, půdorys, pohled). Po konzultaci s pracovníkem Stavebního úřadu předložit jím stanovené vypsané formuláře s příslušnými přílohami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Konzultací s pracovníkem Stavebního úřadu Magistrátu města Zlína.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Stavební úřad Magistrátu města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Magistrátu města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, který je obecným stavebním úřadem dle stavebního zákona.

Mapa rozdělení působnosti jednotlivých techniků stavebního úřadu:

1) rozdělení dle katastrálního území

2) rozdělení města Zlín

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při vstupní konzulaci nejsou třeba žádné doklady.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Položka 17
1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14)
a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15) Kč 1 000
b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty Kč 5 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o změně využití území
a) do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000
b) nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000

3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1 000

4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000

5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Kč 5 000

6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč 10 000

Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy 16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.

8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.

9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Položka 18
1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15) Kč 5 000
b) ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty Kč 10 000
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000 a 500 Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1 000
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 10 000
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000

2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000

3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona Kč 1 000

4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500

5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000

6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500

7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000

8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000

9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000

10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1 000

11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500

12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500

13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500

14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb Kč 5 000

15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500

16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč 10 000

17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Kč 10 000

Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.

5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.

6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

Poplatek lze uhradit:
- v hotovosti nebo kartou na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ
- bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30-ti dnů pro vydání stanovisek pro jednoduché případy; jinak do 60-ti dnů. V řízení mohou být stanoveny konkrétní lhůty (v případě přerušení řízení lhůty neběží).

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Ve stavebně správním řízení jsou účastníci stanoveni stavebním zákonem, příp. správním řádem (obecně ti, kteří mohou být rozhodnutím správního orgánu přímo dotčeni).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronická podatelna (přílohy k žádostem je však třeba doložit fyzicky), nutno elektronický podpis.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Podle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, dle zákona č. 500/2004 Sb., (správního řádu), dále dle zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích).

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Prováděcí vyhlášky: 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., 503/2006 Sb., 398/2009 Sb., 268/2009 Sb., 62/2013 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Řádné:
- odvolání proti rozhodnutí ve stanovené lhůtě (dle správního řádu).

Mimořádné:
- podnět na přezkumné řízení (dle správního řádu).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Do 2.000.000,- Kč v případě porušení stavebního zákona (§178-181 stavební zákon).

21. Nejčastější dotazy

Možnost umístění stavby v dané lokalitě (pozemky dle platné územně plánovací dokumetace).

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ze stavebního zákona

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení

26. Kontaktní osoba

- Ing. Helena Stündlová (e-mail: helenastundlova@zlin.eu) pro katastrální území Želechovice nad Dřevnicí, Příluky u Zlína, Lužkovice, Provodov, Březůvky, Jaroslavice, Klečůvka, Lípa, Vlčková, Kašava, Držková a jihovýchod katastrálního území Zlín;  
- Ing. Jiří Andrlík (e-mail: jiriandrlik@zlin.eu ) pro katastrální území Kudlov, Malenovice, Salaš, Doubravy, Březnice, Bohuslavice u Zlína, Hřivínův Újezd, Kelníky, Velký Ořechov, Kaňovice, Dobrkovice, Dolní Ves, Horní Ves, Šarovy a jihozápad katastrálního území Zlín;  
- Ing. Magda Bezděková (e-mail: magdabezdekova@zlin.eu) pro katastrální území Louky, Prštné, Tečovice, Karlovice, Lhota u Malenovic, Sazovice, Lhotka, Chlum, Machová, Mysločovice, Fryšták, Lukoveček a severozápad katastrálního území Zlín;  
- Ing. Michaela Přívarová (e-mail: michaelaprivarova@zlin.eu) pro katastrální území Mladcová, Kostelec, Štípa, Velíková, Ostrata, Hostišová, Racková, Lukov, Vítová a severovýchodní část katastrálního území Zlín.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

7.12.2020

28. Popis byl naposledy aktualizován

7.12.2020

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace