Především návrat z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu vazby, po ukončení ústavní či ochranné výchovy a pěstounské péče
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Občan vracející se z věznice po propuštění z výkonu trestu nebo výkonu vazby, zletilé dítě, kterému skončila ústavní či ochranná výchova nebo pěstounská péče (zletilost) a další osoby ohrožené sociálním vyloučením (např. propuštění z léčby chorobných závislostí ze zdravotnického zařízení, z psychiatrické léčebny a osoby jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby), které nemají zajištěno bydlení, práci, prostředky k obživě a potřebují informace o možnostech pomoci při začlenění se do společnosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan v situacích uvedených v bodě 4.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejsou. Pouze při rozhodování o výši mimořádné pomoci se přihlíží k okamžitým nezbytným potřebám a k úložnému a prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se osobně k sociálnímu kurátorovi pro dospělé.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Řídí se místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Jestliže však k situaci, která vyžaduje poskytnutí mimořádné okamžité pomoci, došlo mimo správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností, je místně příslušný ten úřad obce s rozšířenou působností v jehož správním obvodu k této situaci došlo.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína  
Odbor sociálních věcí  
oddělení sociální práce  
Mgr. Lenka Pospíšilová, vedoucí oddělení 
tel.: 577 630 808 

e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu   
třída Tomáše Bati 3792  
761 40 Zlín  
Úřední hodiny  
Pondělí 8.00 – 17.00  
Úterý 8.00 – 14.00 *  
Středa 8.00 – 17.00  
Čtvrtek 8.00 – 14.00 *  
Pátek 8.00 – 14.00 *  
* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Situace bude řešena bezodkladně dle možností.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

S občanem je sepsán individuální motivační plán s úkoly a termíny, které je nutno plnit.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

V tomto případě to situace žadatele nepředpokládá.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Listina základních práv a svobod 
- Ústava ČR 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
- Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
- Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Portál MPSV ČR – http://portal.mpsv.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína.

26. Kontaktní osoba

Bc. Kateřinu Vavrušovou, DiS.,
- tel.: 577 630 827, e-mail: katerinavavrusova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 4. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X