Poskytování neinvestičních dotací z fondu pro mezinárodní styky města Zlína na akce/projekty
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína jsou poskytovány přísně účelově, tj. na konkrétní akci, projekt, činnost, a to na základě podané žádosti. Žádosti se podávají zásadně předem (před zahájením akce, projektu, činnosti) na předepsaném formuláři.

Fond je zřízen k podpoře mezinárodních vztahů SMZ s důrazem na vztahy s partnerskými městy. Je určen fyzickým a právnickým osobám ke spolufinancování neziskových akcí, projektů a zájmových činností v oblasti mládeže, tělovýchovy, sociálních služeb, kultury, vzdělávání a prevence kriminality, které jsou spolupořádány zahraničními partnery žadatele, partnerskými městy, nebo jichž se zahraniční partneři nebo partnerská města žadatele účastní.

Z fondu jsou poskytovány dotace žadatelům, jejichž akce, projekty spolupráce jsou pořádány ve městě Zlíně a v jeho partnerských městech. Pokud se akce budou konat v jiných zahraničních městech, musí být akce hodnoceny jako mimořádně přínosné pro propagaci a prezentaci SMZ.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel: - se seznámil s podmínkami poskytnutí dotace, o kterou žádá, - souhlasí, že poskytnutá dotace bude použita jen na daný účel, pro který je dotace požadována a na daný účel, nezískal prostředky z jiných zdrojů statutárního města Zlína, - všechny informace uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou pravdivé, je si vědom své trestní odpovědnosti a povinnosti vrátit poskytnuté finanční prostředky v případě úmyslného uvedení nepravdivých údajů, - souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji uvedenými v žádosti o dotaci dle zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, - ke dni podání žádosti na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, neprobíhá konkurzní řízení nebo vyrovnávací řízení a nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, - nemá vůči statutárnímu městu Zlín závazek po splatnosti k datu podání žádosti, - ke dni podání žádosti nemá dluh vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Michaela Novosadová, 
Odbor kanceláře primátora MMZ 
Náměstí míru 12 
760 01 Zlín 
tel.: 577 630 138
e-mail: michaelanovosadova@zlin.eu  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

fyzická osoba nepodnikající: - kopii identifikačního dokladu (platný občanský průkaz, popř. pas) - kopii smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu fyzická osoba podnikající: - kopii smlouvy o založení běžného účtu u peněžního ústavu právnická osoba: - kopii stanov nebo statutu v platném znění - kopii dokladu o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, příp. písemné zmocnění k zastupování - kopii dokladu o vlastnictví běžného účtu u peněžního ústavu - identifikaci osob s podílem v právnické osobě – formou čestného prohlášení - identifikaci osob, v níž má žadatel přímý podíl a uvedení výše podílu – formou čestného prohlášení

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o neinvestiční dotaci z Fondu pro mezinárodní styky města Zlína - Formulář

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 45 dnů od zasedání Správní rady fondu

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Správní rada Fondu pro mezinárodní styky, Rada města Zlína, Zastupitelstvo města Zlína.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Podpis smlouvy o dotaci, vyúčtování neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína. V případě změny týkající se identifikace žadatele nebo realizace projektu je povinnost tuto skutečnost neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od jejího vzniku, oznámit písemně tajemníkovi fondu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické formuláře - připravují se.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Občanského zákoníku, zákona o obcích

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

137/2006 Sb., 235/2004 Sb., 320/2001 Sb., 250/2000 Sb., 106/1999 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Na poskytování prostředků z FMS není právní nárok.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle smluvních ujednání.

21. Nejčastější dotazy

- Jaký je termín jednání správní rady Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína? - Jaký je termín jednání RMZ a ZMZ? - Jaký je termín podpisu smluv o dotaci? - Jaký je způsob vyúčtování? - Jakou formou doložit splnění smluvních podmínek?

22. Další informace

Dotace nemohou být použity na: - úhradu mezd a odměn, vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění mimo pracovní činnosti na základě Dohod o provedení práce - daň z přidané hodnoty (u osob povinných k dani z přidané hodnoty) - odpisy majetku - pokuty, penále a jiné sankce - odvádění členských či jiných příspěvků podobného typu - úhradu telefonních poplatků - popř. další náklady (výdaje), které jsou stanoveny přímo ve "Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu pro mezinárodní styky statutárního města Zlína".

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobní pohovor: Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora MMZ.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

- Ekofond - Kulturní fond - Fond mládeže a tělovýchovy - Fond na opravy a modernizace bydlení - Fond pro mezinárodní styky - Fond sociální - Fond zdraví

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kanceláře primátora

26. Kontaktní osoba

Michaela Novosadová, Odbor kanceláře primátora MMZ.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.12.2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.12.2019

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace