Výkon práva shromážďovacího - oznámení o konání shromáždéní
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Shromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění občanů většinou slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod,k výměně názorů a informací a k účasti na řešení veřejných a jiných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména shromáždění konaná na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti pořadatele příslušnému správnímu orgánu, v jehož územním obvodu se má shromáždění konat, a to nejpozději 5 dnů před konáním shromáždění.  
Shromáždění lze konat: 
- bylo-li řádně oznámeno oprávněnou osobou a 
- nebylo-li Magistrátem města Zlína (dále jen MMZ) rozhodnuto o zákazu konání shromáždění (do 3 pracovních dnů od oznámení)
- písemné vyhotovení rozhodnutí o zákazu shromáždění musí být vyvěšeno na úřední desce MMZ do 3 dnů 

Shromáždění nelze konat v blízkosti budov Parlamentu ČR, a to v místech vymezených zákonem. Správní orgán postupuje při oznámení shromáždění také podle Směrnice MMZ č. 16/95/2007. 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Shromáždění může svolat občan ČR starší 18 let nebo právnická osoba (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby ) se sídlem na území ČR, nebo skupina osob (svolavatel).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí, tj. řádné oznámení shromáždění na příslušném tiskopise. Dále pak dodržení ostatních ustanovení zákona č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznámení o shromáždění je nutno podat písemně Magistrátu města Zlína,odboru občansko-správních agend, odd. správní. Formulář pro oznámení shromáždění je možno získat na internetových stránkách MMZ,odbor občansko-správních agend, na Městském informačním a kulturním středisku MMZ na radnici úřadu nebo přímo na pracovišti Zlín,Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 212.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Na MMZ, odbor občansko-správních agend,oddělení správní, pracoviště Zlín-Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 212, pokud se má shromáždění konat v územním obvodu MMZ.
- V případě konání shromáždění v místě nám. Míru si svolavatel před podáním oznámení ověří na Městském informačním a kulturním středisku na radnici úřadu, zda je možno v uvažovaný termín shromáždění konat, nebo zda je pro daný termín již toto veřejné prostranství obsazeno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

MMZ, odbor občansko-správních agend,odd.správní, pracoviště Zlín,Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 212, tel. 577630616.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oznámení musí obsahovat: 
- účel shromáždění, den a místo jeho konání a dobu zahájení 
- předpokládanou dobu ukončení (jde-li o veřejné prostranství) 
- předpokládaný počet účastníků 
- opatření, která svolavatel provede, aby se shromáždění konalo v souladu se zákonem 
- např. počet pořadatelů starších 18 let a způsob jejich označení. 
- jde-li o pouliční průvod, uvádí se výchozí místo, trasa a místo ukončení 
- jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt svolavatele (u právnické osoby její název, sídlo a také jména příjmení a trvalý pobyt toho, kdo je zmocněn v této věci jednat jejím jménem) 
- jméno, příjmení a trvalý pobyt toho kdo je zmocněn jednat v zastoupení svolavatele 
- má-li se shromáždění konat pod širým snebem mimo veřejná prostranství, je svolavatel povinen k oznámení přiložit souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

MMZ, odd.správní (tiskopis zde), nebo přímo na pracovišti Zlín-Prštné, L.Váchy 602, dv.č. 212, nebo v MITS v budově radnice na náměstí Míru 12.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny. Před konáním shromáždění je nutno projednat ze strany svolavatele uhrazení místního poplatku za zábor veřejného prostranství s odborem stavebních a dopravních řízení, oddělením dopravně správních řízeních, pracoviště Zlín-Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 420.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- Shromáždění je nutno oznámit nejpozději pět dnů před konáním shromáždění. 
- Shromáždění se nepovoluje, ale MMZ může na základě zákonem stanovených podmínek shromáždění omezit nebo zakázat nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy obdržel platné oznámení.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- MMZ může s ohledem na místní podmínky nebo veřejný pořádek svolavateli navrhnout, aby se shromáždění konalo na jiném místě a v jinou dobu.
- Může svolavateli uložit, aby ve večerních hodinách bylo shromáždění ukončeno tak,aby nedošlo k nepřiměřenému rušení nočního klidu.
- Může ze zákonem stanovených podmínek shromáždění zakázat (rasový podtext,omezování práv občanů, porušování zákonů,ohrožení zdraví, nepřiměřené omezení dopravy).
- Může shromáždění rozpustit (koná-li se zakázané shromáždění, nastaly-li v jeho průběhu okolnosti odůvodňující jeho zákaz,shromáždění nebylo oznámeno, účastníci páchají trestnou činnost.)

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod
- Zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád 
- Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
- Zákon č. 102/2002 Sb. soudní řád správní 
- Zákon č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu  

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

- Proti rozhodnutí o zákazu shromáždění může svolavatel do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce podat opravný prostředek ke Krajskému soudu v Brně. 
- Rozhodnutí musí být přiloženo, písemné vyhotovení rozhodnutí vydá MMZ svolavateli na žádost. 
- Opravný prostředek nemá odkladný účinek.
- Proti rozpuštění shromáždění může svolavatel nebo účastník shromáždění podat do 15 dnů námitky ke Krajskému soudu v Brně. 
- Soud rozhodne, zda shromáždění bylo nebo nebylo rozpuštěno v souladu se zákonem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Přestupku se dopustí ten kdo : 
- svolává nebo pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost,nebo pořádá zakázané shromáždění 
- ten, kdo neuposlechne pořádkových opatření svolavatele nebo určených pořadatelů shromáždění nebo těmto osobám brání v plnění jejich povinností 
- ten, kdo neoprávněně ztěžuje účastníkům veřejného shromáždění přístup ke shromáždění nebo jim v tom brání 
- účastník shromáždění,který má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo pohrůžce násilí 
- účastník shromáždění,který má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci
- ten,kdo neoprávněné vnikne do shromáždění 
- ten, kdo nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění 
- ten, kdo brání účastníkům, aby se pokojně rozešli 
- ten,kdo neoprávněně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve výkonu práva shromažďovacího.

Podle druhu přestupku lze uložit pachateli pokutu do výše 5 000, 7 000 nebo 10 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Komu oznámit konání shromáždění?
- MMZ, odbor občansko-správních agend, odd.správní, pracoviště Zlín, Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 212, z hlediska poplatku za zábor veřejného prostranství pak na výše uvedeném pracovišti, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně správních řízeních, pracoviště Zlín-Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 420.  
V případě konání shromáždění na nám. Míru ve Zlíně, předem projednat konání s Městským informačním a kulturním střediskem na radnici-nám. Míru 12.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

viz webové stránky MV ČR - oznámení o konání shromáždění - zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení správní.

26. Kontaktní osoba

Ing. Ľubica Běláková , pověřená zastupováním vedoucí oddělení správního, lubicabelakova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 11. 2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

7. 11. 2016

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X