Veřejné sbírky (úkony v kompetenci mmz)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Veřejnou sbírkou je získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvovatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochrana kulturních památek, tradic nebo životního prostředí. Sbírky lze konat např. sběracími listinami, pokladničkami a jinými způsoby, které jsou uvedeny v zákoně č. 117/2001 Sb.  
- Legitimita veřejné sbírky musí být založena splněním zákonných povinnosti pořadatele (právnické osoby) vůči krajskému úřadu (vydání příslušného osvědčení nebo rozhodnutí).  
- MMZ provádí pouze některé úkony spojené s konáním legitimní veřejné sbírky na území města Zlína.  
Jde o:  
- vydávání potvrzení právnickým osobám o ověření sběracích listin  
- přijímání oznámení o počtu a umístění pokladniček na území města  
- zapečeťování pokladniček  
- přítomnost oprávněného zaměstnance MMZ u otevření pokladniček  
- vyhotovení protokolárního zápisu o provedeném otevření pokladniček a zjištěné výši finanční částky.  
Další popis je soustředěn na úkony prováděné v kompetenci MMZ.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Právnická osoba, která veřejnou sbírku koná nebo osoba pověřená jednat jménem právnické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Legitimita veřejné sbírky založená platným osvědčením nebo rozhodnutím vydaným krajským úřadem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- Originál příslušného osvědčení nebo rozhodnutí právnická osoba předloží k nahlédnutí na MMZ - viz bod 9 
- Fyzická osoba pověřená konáním sbírky se na požádání vykáže plnou mocí právnické osoby 
- Provádí-li se sbírka sběracími listinami, musí právnická osoba před zahájením sbírky předložit sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí. MMZ vydá právnické osobě potvrzení pro účely vyúčtování sbírky 
- Provádí-li se sbírka pokladničkami, musí právnická osoba předem oznámit jejich počet a umístění , nebo oznámit, že pokladničky budou přenosné a zabezpečit pokladničky proti odcizení 
- Pokladničky musí právnická osoba dále zabezpečit proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut – takto zabezpečené pokladničky MMZ zapečetí 
- Otevření pokladničky musí být přítomen oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec MMZ.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend Magistrátu města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend, pracoviště L. Váchy 602, kancelář č. 319, p. Miroslava Rudolfová, tel. 577 630 669, miroslavarudolfova@zlin.eu
- Úřední hodiny: pondělí, středa v době od 8:00 - 17:00 hod.; úterý, pátek v době od 8:00 - 14:00 hod.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Rozhodnutí nebo osvědčení o povolení veřejné sbírky (originál nebo ověřená kopie)
- Plná moc fyzické osoby pověřené jednat jménem právnické osoby.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není dle zákona o veřejných sbírkách stanoven.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- Sbírka na území města může být zahájena nejdříve dnem následujícím po uplynutí 30 dne ode dne uvedeného v osvědčení o přijetí oznámení nebo dnem uvedeným v rozhodnutí krajského úřadu 
- Otevření pokladničky umístěné na území města musí právnická osoba oznámit MMZ nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Příslušný krajský úřad podle sídla právnické osoby.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pro každou sbírku je právnická osoba povinna zřídit zvláštní bankovní účet, na který převede hrubý výtěžek sbírky, a vést o něm odděleně od svého ostatního majetku a závazků účetnictví, podle zvláštního právního předpisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů;  
- Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stran;  
- Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví;  
- Zákon č. 269/1991 Sb., o Rejstříku trestů;
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- Trestní řád;
- Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze uplatnit vůči rozhodnutím vydaným krajským úřadem (odvolání proti rozhodnutí).

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 25 zákona o veřejných sbírkách ukládá pokuty příslušný krajský úřad.

21. Nejčastější dotazy

Kam se obrátit pokud chci veřejnou sbírku konat a s kým záležitosti veřejných sbírek řešit?  
- Na příslušný krajský úřad podle sídla právnické osoby. Ve Zlíně je to Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, třída Tomáše Bati 21,761 90 Zlín, Ing. Zuzana Zetková (kanc.č. 941) tel. 577 043 563. Dále viz podrobnější informace KÚZK k veřejným sbírkám - zde.  
Pokud má být výtěžku veřejné sbírky použito v zahraničí je třeba doložit souhlas Ministerstva zahraničních věcí?  
- Ano souhlas musí právnická osoba doložit a může o něj požádat na adrese:  
- Ministerstvo zahraničních věcí, odbor vnějších ekonomických vztahů a mezinárodních organizací, Loretánské nám. 5, Praha 1

22. Další informace

Prováděním sbírky nelze pověřit fyzickou osobu mladší 15 let a fyzickou osobu, která byla rozhodnutím soudu zbavena způsobilosti k právním úkonům.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

viz webové stránky MV - konání veřejných sbírek

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend

26. Kontaktní osoba

Miroslava Rudolfová, tel. 577 630 669, miroslavarudolfova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2019

28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 1. 2019

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X