4. Základní informace k životní situaci

Konverzí se rozumí úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru, ověření shody obsahu nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Konverze se provádí na žádost fyzické osoby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí:
- Konverze z listinné podoby do elektronické: Pro konverzi z listinné podoby do elektronické je potřeba přinést dokument, který má být konvertován. Dokument je možné si odnést buď na CD(DVD), které je zahrnuto v ceně konverze nebo do datového úložiště. Žadatel si může přinést svůj CD(DVD) nosič.
- Konverze z podoby elektronické do listinné: Pro konverzi z elektronické podoby do listinné je třeba přinést dokument formátu PDF v.1.3 nebo PDF/A uložený buď na CD(DVD) nosiči nebo v datovém úložišti, v takovém případě je nutné předložit lístek s čárovým kódem.

Konverze se neprovede (§ 24 zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů):
- je-li dokument v jiné než v listinné podobě či v podobě datové zprávy
- jde-li o dokument v listinné podobě, jehož jedinečnost nelze konverzí nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenskou knížku, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby
- jsou-li v dokumentu v listinné podobě změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost
- není-li z dokumentu v listinné podobě patrné, zda se jedná o:
a) prvopis
b) vidimovaný dokument
c) opis anebo kopii pořízenou ze spisu
d) stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu
- je-li dokument v listinné podobě opatřen plastickým textem nebo otiskem plastického razítka
- v případě provedení konverze na žádost, nebyl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo dokument vydal nebo vytvořil
- byl-li dokument obsažený v datové zprávě podepsán uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby nebo označen uznávanou elektronickou značkou toho, kdo příslušnou datovou zprávu vydal nebo vytvořil, a nebyla-li shledána shoda tohoto dokumentu s výstupem
- jde-li o dokument obsažený v datové zprávě, který nelze konvertovat do listinné podoby, například o zvukový záznam nebo audiovizuální záznam
- pokud dokument obsažený v datové zprávě nesplňuje technické náležitosti

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se na kontaktní místo Czech POINT.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Notáři
- Česká pošta

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V Magistrátu města Zlína poskytuje tuto službu pouze pracoviště Czech POINT:  
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice); po, Stř 8 – 17; út, čtv, pá 8 – 14; kontaktní osoba: Dagmar Skoupá, tel. 577 630 289, dagmarskoupa@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Pro konverzi z listinné podoby do elektronické je potřeba přinést dokument, který má být konvertován. Dokument je možné přenést buď na CD(DVD), které je zahrnuto v ceně konverze nebo do datového úložiště. Žadatel si může přinést svůj CD(DVD) nosič
- Pro konverzi z elektronické podoby do listinné je třeba přinést dokument uložený buď na CD(DVD) nosiči nebo v datovém úložišti, v takovém případě je nutné předložit lístek s čárovým kódem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou potřebné.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za každou započatou stranu konverze je správní poplatek 30 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Dagmar Skoupá, dagmarskoupa@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2009

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X