Ověřování podpisů a listin (legalizace a vidimace)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Legalizace ("ověření podpisu")

- Legalizací se ověřuje se, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimace ("ověření listiny")

- Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Legalizace a vidimace se provádí na žádost fyzické osoby. U legalizace je nutná přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Legalizace (ověření podpisu)
- Při ověření podpisu je nutné, aby se osoba (žadatel), jejíž podpis má být ověřen, dostavila osobně a prokázala totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). Žadatel předloží listinu, na které požaduje ověření podpisu. Úředník provede zápis do ověřovací knihy. Žadatel zaplatí správní poplatek (vyměřený dle z. 634/2004 o správních poplatcích) a podepíše se do ověřovací knihy. Úředník provede legalizaci.

V některých případech, není možné legalizaci provést:
- Legalizace se neprovede (§ 10 odst. 4 a § 13 zákona o ověřování):
- jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí
- je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
- jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
- je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Vidimace (ověření listiny)  
- Při ověření listiny neprokazuje žadatel svou totožnost, je nutné, aby přinesl "originál" (prvopis, ověřená kopie, opis, stejnopis) listiny, podle které bude ověřena kopie. Kopii si může žadatel přinést vlastní, nebo je možné ji opatřit přímo na pracovišti na náklady žadatele. Kopie se musí shodovat s originálem. Úředník provede zápis do ověřovací knihy, žadatel zaplatí správní poplatek (vyměřený dle z. 634/2004 o správních poplatcích). Úředník provede vidimaci. V některých případech není možné ověření provést, např. nelze ověřit kopii občanského průkazu, cestovního dokladu, směnky, geometrického plánu.  
Vidimace se neprovede (§ 9 zákona o ověřování):  
- je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba  
- je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele  
- je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

- je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelných zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele

- je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, že předložená listina obsahovala viditelný zajišťovací prvek (např. hologram), nebo byla opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka

- jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost

- jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena

Není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o:

a) prvopis

b) již ověřenou vidimovanou listinu

c) opis anebo kopii pořízenou ze spisu

d) stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu

Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Pokud na tom žadatel trvá, je povinen úřad provést toto sdělení písemně.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Navštívit pracoviště, které je ověřováním pověřeno.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv
- krajský úřad
- matriční úřad
- obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je k provádění legalizace a vidimace stanoven příslušnou vyhláškou, újezdní úřad
- Magistrát hl. m. Prahy
- notáři
- držitel poštovní licence
- Hospodářská Komora České republiky

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Magistrátu města Zlína:  
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice);  
- po, stř 8 – 17; út, čtv, pá 8 – 14;  
- kontaktní osoba:Dagmar Skoupá, tel. 577 630 289, e-mail: dagmarskoupa@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

U legalizace: 
- Je nutné předložit platný doklad totožnosti, tzn. u českého občana občanský průkaz nebo cestovní pas. U cizinců průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie. 
- Předložit listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu.  

U vidimace: 
- Totožnost se neprokazuje. 
- Předložit originál listiny (prvopis, vidimovanou listinu, stejnopis...), případně kopii této listiny (kopii lze pořídit na místě)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou potřebné žádné. Občané si nosí své listiny sami. K dispozici je však formulář pro plnou moc, prohlášení a žádost o vystavení lustračního osvědčení. Zmíněné formuláře je možné obdržet přímo na pracovišti ověřování nebo na internetových stránkách Magistrátu města Zlína.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Za vidimaci každé stránky je správní poplatek 30 Kč.
- Za legalizaci každého podpisu na listině je správní poplatek 30 Kč.
- Správní poplatek se hradí v hotovosti přímo na pracovišti ověřování.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ověřování je prováděno na počkání s výjimkou vyřizování většího počtu úkonů, kde záleží na domluvě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Postupuje se podle:
- zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování), v platném znění
- vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Zákon č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Je možné ověřit podpis bez přítomnosti osoby, jejíž podpis má být ověřen?
- Není to možné. Osoba, která chce ověřit podpis se musí prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti a podepsat se do ověřovací knihy. Tzn. musí se dostavit osobně.

22. Další informace

Ověřování provádí také:
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Notáři

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

webové stránky MV ČR - ověření podpisu nebo kopie listiny - zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Dagmar Skoupá - dagmarskoupa@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

30. 5. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X