Změna jména a příjmení
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.
- Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jména ženské nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké, nebo na jména, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.
Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Pokud žadatel (žadatelka) o změnu příjmení žije v manželství, je nutné doložit souhlas manželky (manžela) se změnou příjmení. Změna příjmení se vztahuje na oba manžele a jejich nezletilé děti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- Občané ČR, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana ČR.
- Fyzická osoba, která není občanem ČR, má-li povolen pobyt na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad:
- v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu
- u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel, popř. nezletilé dítě, není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání žádosti:
- matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR;
- Úřad městské části Praha 1, pokud není ani takový pobyt.

Magistrát města Zlín - odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování, řeší žádosti osob, které měly poslední trvalý pobyt nebo v současnosti mají trvalý pobyt v obcích: Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Tečovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o změnu jména nebo příjmení příslušnému matričnímu úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 107(popř. č. 103,104,105,106), telefon 577 630 117 (577 630 111)
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost o povolení změny jména nebo příjmení obsahuje
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství žadatele
- rodné číslo
- místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
- jméno, popřípadě jména, nebo příjmení, které si žadatel zvolil
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
- údaj o státním občanství žadatele, nebo nezletilého dítěte
- odůvodnění

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení musí být přiložen
- rodný, oddací list, popřípadě doklad o registrovaném partnerství žadatele, nebo rodný list nezletilého dítěte
- jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství;
- jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
- jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera
- doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například platný občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu)
- doklad o státním občanství, tj. platný občanský průkaz, cestovní doklad, osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden
- průkaz totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní doklad ČR, průkaz o povolení k pobytu)
- souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení
- písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas, jde-li o povolení změny jména nebo příjmení u nezletilého dítěte.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře ke stažení:  
- Žádost o změnu jména a příjmení dospělý/nezletilé dítě - zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- fyzická osoba uhradí správní poplatek ve výši 100,- Kč
- při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného nebo na dřívější příjmení (dřívějším příjmením je pouze nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné)
- při změně příjmení rozvedeného manžela/manželky na předešlé příjmení (pokud je žádost podána později než jeden měsíc od právní moci rozsudku o rozvodu manželství)
- za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.
- při změně jména nebo příjmení v ostatních případech se uhradí správní poplatek ve výši 1 000,- Kč
- poplatek se platí v hotovosti nebo složenkou před provedením úkonu, tzn. před vydáváním rozhodnutí o povolení změny jména nebo příjmení. V případě, že požadovaná změna není povolena, správní poplatek se vrací v plné výši.

Poznámka:
- Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.
- Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Od poplatku je osvobozena:
- Změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.
- Změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- Matriční úřad je povinen rozhodnout o povolení změny jména nebo příjmení do 30 dnů; ve zvlášť složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li matriční úřad rozhodnout ve výše uvedených lhůtách, je povinen o tom uvědomit účastníky řízení. 
- Jde-li o změnu společného příjmení manželů nebo o změnu příjmení rodičů a nezletilých dětí, vydává se pouze jedno správní rozhodnutí. Ve všech ostatních případech se vydává rozhodnutí pro každou osobu samostatně. 
- Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Po nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména, popřípadě jmen nebo příjmení je třeba požádat na základě nově vydaného matričního dokladu o vydání nového občanského průkazu, cestovního dokladu, průkazu o povolení k pobytu, průkazu žadatele o udělení azylu, průkazu o povolení k pobytu azylanta.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů § 72 – 79 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (Část I, položka 11 Sazebníku)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o změně jména nebo příjmení se lze v souladu s ustanovením § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

viz webové stránky MV ČR - jména a příjmení - zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, elakovarikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

1.7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X