Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Osoba, která je státním občanem České republiky nebo osoba bez státního občanství (dále jen "bezdomovec"), jíž byl povolen pobyt na území České republiky podle zvláštních právních předpisů, předkládá při vstupu do registrovaného partnerství před orgánem cizího státu vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství (dále jen "Vysvědčení").
- Po vstupu do registrovaného partnerství v cizině může státní občan České republiky nebo bezdomovec s povoleným pobytem v ČR požádat o zápis partnerství do zvláštní matriky, vedené Úřadem městské části Brno – střed. Po provedení zápisu zvláštní matrika vyhotoví doklad o registrovaném partnerství.

Překážky vstupu do partnerství
Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která:
- nedosáhla věku 18 let
-nemá způsobilost k právním úkonům
- již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá
- do partnerství dále nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Státní občan České republiky nebo bezdomovec, který hodlá vstoupit do registrovaného partnerství v zahraničí, případně jejich zplnomocněný zástupce.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vysvědčení" vydá na žádost občana nebo na žádost bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR, matriční úřad podle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny, a pokud takový pobyt nikdy neměl, Úřad městské části Praha 1.

Magistrát města Zlína vydává "Vysvědčení" výše uvedeným osobám, pokud mají (nebo měly) pobyt v obcích:
- Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Tečovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

"Vysvědčení" se vydá na žádost občana ČR nebo bezdomovce, který má povolen pobyt na území ČR.

Se žádostí o vystavení "Vysvědčení" se lze obrátit osobně či písemně na matriční úřad:
- podle současného místa trvalého pobytu občana, resp. povoleného pobytu bezdomovce
- podle posledního trvalého pobytu občana na území ČR před odchodem do ciziny
- na Úřad městské části Praha 1, pokud takový pobyt občan nikdy neměl

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 107(popř. č. 103, 104,105,106), telefon 577 630 117 (577 630 111) 
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:
- občanský průkaz nebo cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince
- rodný list
- výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem)
- úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině (opatřený náležitými ověřeními a přeložený do českého jazyka)
- případně úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
- případně pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství. Bylo-li rozhodnutí vysloveno cizím soudem a jeho rozsudek není v ČR účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu)
- úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrná z předložených matričních dokladů.
- žádost zaslaná poštou musí obsahovat úředně ověřený podpis.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Jednotný formulář není stanoven.  
- Formulář Magistrátu města Zlína: žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k ke vstupu do registrovaného partnerství. Žádost je k dispozici v oddělení matrik a ověřování, resp. ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání "Vysvědčení" je stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč v hotovosti

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vydání "Vysvědčení" je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze podat elektronickou formou

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 45 a § 46
- Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 239/2008 Sb.
- Vyhláška č.300/2006, kterou se prování zákon č. 115/2006 Sb., a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 12 písm. e)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že se žádosti o vydání "Vysvědčení" nevyhoví, vydá matriční úřad rozhodnutí podle správního řádu. Proti tomuto rozhodnutí se může žadatel odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru správnímu a Krajskému živnostenskému úřadu, a to podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, tj. u Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, elenakovarikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X