Registrované partnerství
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Vznik partnerství 
- Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem ČR. 
- Partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou souhlasného svobodného a úplného prohlášení těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství (dále jen "prohlášení"). 
- Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní toto prohlášení, výslovně uvedou, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství.  

Příslušný k zápisu partnerství je registrující matriční úřad.

Registrující matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí ve svém správním obvodu.

Překážky vstupu do partnerství 
Do partnerství nemůže vstoupit osoba, která: 
- nedosáhla věku 18 let, 
- nemá způsobilost k právním úkonům, 
- již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá. 
- do partnerství dále nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, popř. obě osoby, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoby, které chtějí učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství, vyplní dotazník k registrovanému partnerství a spolu s předepsanými doklady jej osobně předloží příslušnému matričnímu úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobním podáním žádosti na příslušném matričním úřadu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 107(popř. č. 103,104,105,106), telefon 577 630 117 (577 630 111) 
Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osoby, které chtějí vstoupit do partnerství, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej příslušnému matričnímu úřadu:  
1. Občan ČR s trvalým pobytem na území ČR je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojit:  
a) rodný list  
b) doklad o státním občanství ČR (lze prokázat např. platným občanským průkazem nebo cestovním pasem)  
c) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu  
d) výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o rodinném stavu nebo o partnerství  
e) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li rozvedený, nebo  
f) úmrtní list zemřelého manžela, je-li ovdovělý, nebo  
g) pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo  
h) úmrtní list zemřelého partnera, žil-li v partnerství, nebo  
Skutečnosti pod písmeny b) a d) může občan prokázat občanským průkazem.

2. Občan ČR s trvalým pobytem v zahraničí je povinen prokázat svoji totožnost a dále připojit:
- Doklady uvedené v odstavci 1. nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány.
- Doklady uvedené pod v odstavci 1. písm. c) a d) nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány, musí být vydány státem, na jehož území má občan, který chce vstoupit do partnerství trvalý nebo obdobný pobyt.

3. Osoba, která je cizincem je povinna matričnímu úřadu k dotazníku k uzavření registrovaného partnerství připojit:
a) rodný list
b) doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem)
c) doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství, je-li cizím státem vydáván (tento doklad nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 6 měsíců)
d) potvrzení o rodinném stavu nebo o partnerství, je-li cizím státem vydáváno
e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství)
f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce vstoupit do partnerství rozvedený, nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
g) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Údaje pod písm. b), c), d) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

Cizinec, který nemá povolen trvalý pobyt na území ČR předloží matričnímu úřadu před vstupem do partnerství potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR – to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jejich rodinné příslušníky (tj. Norska, Islandu a Lichtejnštejnska). Potvrzení nesmí být ke dni vstupu do partnerství starší 7 pracovních dnů.

Matriční úřad může na žádost osoby, která chce vstoupit do partnerství a které byl udělen azyl, předložení dokladů uvedených v odst. 3 písm. a) až f) prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a musí být opatřeny předepsanými ověřeními (podrobnější informace ke konkrétním případům sdělí matrikářka).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k registrovanému partnerství – k dispozici na oddělení matrik a ověřování MMZ, resp. ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vstup do registrovaného partnerství:  
- osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3.000,- Kč  
- osobami, z nichž pouze jedna má trvalý pobyt na území ČR: 2.000,- Kč  
Poplatek se vybírá jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.  
Provozní úhrady za nadstandardní služby u obřadů mimo místa a doby určené pro konání obřadů uzavření manželství ke stažení zde. 
Vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství je zdarma. Za vydání druhopisu dokladu se platí správní poplatek ve výši 100,- Kč.  
Správní poplatky se hradí v hotovosti na pokladně Magistrátu města Zlína (po vystavení platebního předpisu matrikářkou).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o učinění prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín prohlášení se stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a osob, které chtějí vstoupit do registrovaného partnerství.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství.
- Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb, o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – příloha: sazebník správních poplatků – položka 3 a 12.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

viz např. webové stránky MV ČR - registrované partnerství - zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Elena Kovaříková, vedoucí oddělení matrik a ověřování, elenakovarikova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Podle ustanovení § 38 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství se údaj o uzavření registrovaného partnerství zapisuje na místo rodinného stavu do občanského průkazu ČR partnera a do jiných veřejných listin, ve kterých je rodinný stav uváděn.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X