Nahlížení do matričních knih a sbírek listin
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí. Před uplynutím těchto lhůt povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy:

  1. fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům
  2. státním orgánům pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
  3. statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným
  4. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin může požádat:

  1. fyzická osoba, které se zápis týká, členové její rodiny, její sourozenci a zplnomocnění zástupci
  2. státní orgány pro úřední potřebu
  3. statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocnění, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.prosince 1949
  4. fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků

Nahlížet do matričních knih nebo sbírek listin lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu nebo sbírky listin pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti. Po uplynutí povinných lhůt může do matričních knih nahlížet jakákoliv fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin. V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:
- prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo
- předložit úředně ověřenou plnou moc, pokud je zplnomocněným zástupcem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oprávněná osoba podá ústní žádost o nahlédnutí do matriční knihy nebo do sbírky listin

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 103 (popř. č. 104,105,106,107), telefon 577 630 208 (577 630 111)
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- průkaz totožnosti žadatele
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
- ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Nejsou formuláře

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Za nahlédnutí do matriční knihy, popř. do sbírky listin, se hradí poplatek ve výši 20,- Kč v hotovosti – za každou matriční událost.
- Od tohoto poplatku jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žadateli se umožní nahlédnout do matriční knihy, popř. sbírky listin zpravidla ihned při podání žádosti, popřípadě dle dohody s žadatelem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin nelze zaslat prostřednictvím elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - § 25

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 2)
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

- Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení nahlédnout do matriční knihy je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ve Zlíně, odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu
- Odvolání se podává prostřednictvím odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Matrikářka Lenka Krejčí, lenkakrejci@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 7. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X