Vydávání druhopisů matričních dokladů (rodných listů, oddacích listů, úmrtních listů a dokladů o registrovaném partnerství )
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad Zlín vede matriční knihy:
- narození, uzavření manželství a úmrtí pro obce Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Tečovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.
- registrovaného partnerství pro území Zlínského kraje.

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:
- rodného listu při narození
- oddacího listu při uzavření manželství
- dokladu o registrovaném partnerství při vstupu do registrovaného partnerství
- úmrtního listu při úmrtí

a zašle jej oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.
Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, popř. doklad o registrovaném partnerství, může Vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o matriční doklad může podat: 
- fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci; 
- pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků; 
- statutární orgány církví nebo duchovní jimi zmocněni, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949; 
- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků; 
- v případě úmrtního listu fyzická osoba, která prokáže právní zájem na jeho vydání nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo je vypravitelem jeho pohřbu;

- v případě rodného listu školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediska výchovné péče;

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Matriční doklad může být vydán pouze oprávněné osobě (viz výše). 
- Oprávněná osoba může žádost o vydání požadovaného dokladu zaslat písemně, popř. se může na matriční úřad dostavit a písemnou žádost vyplnit osobně přímo na matrice.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oprávněná osoba musí podat písemnou žádost matričnímu úřadu

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína v případě, že matriční událost nastala:
- Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Ostrata, Provodov, Racková, Šarovy, Tečovice, Zlín a Želechovice nad Dřevnicí.
- Na území Zlínského kraje, v případě vstupu do registrovaného partnerství

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 103, 104, 105 (popř. č.106,107), telefon 577 630 208, 577 603 209, 577 630 162
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí domluvě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- průkaz totožnosti žadatele; 
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny nebo jeho sourozenců 
- ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce, 
- písemnou žádost o vydání druhopisu požadovaného dokladu, 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Jednotný formulář není stanoven.  
- Formulář Magistrátu města Zlína: žádost o vystavení druhopisu (duplikátu) matričního dokladu, resp. ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek ve výši 100,- Kč

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční doklad je nutné vystavit do 30 dnů od obdržení žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat elektronicky pouze opatřenou zaručeným elektronickým podpisem.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 24 až § 31)
- Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (položka 3)
- Zákon č- 500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru právnímu a Krajskému živnostenskému úřadu. Odvolání se podává prostřednictvím odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Matrikářky Lenka Krejčí, lenkakrejci@zlin.eu (duplikáty rodných listů), Blanka Grácová, blankagracova@zlin.eu (duplikáty úmrtních listů), Blanka Pánková, blankapankova@zlin.eu (duplikáty oddacích listů)

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

21.3.2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X