Uzavření manželství
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Uzavření manželství před Magistrátem města Zlína ve správním obvodu:  
- Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hostišová, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice a Želechovice nad Dřevnicí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Jeden ze snoubenců (muž nebo žena), popř. oba snoubenci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Manželství lze uzavřít:  
- před kterýmkoli matričním úřadem v ČR  
- před obecním úřadem, úřadem městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, které patří do správního obvodu matričního úřadu a nejsou matričním úřadem, za předpokladu, že zde má alespoň jeden ze snoubenců trvalý pobyt (v obvodu matričního úřadu Zlín se jedná o obecní úřady: Bohuslavice u Zlína, Březnice, Březůvky, Hostišová, Hvozdná, Karlovice, Lhota, Lípa, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice,Šarovy, Tečovice a Želechovice nad Dřevnicí.  
- před orgánem státem registrované církve  
- před orgánem státem registrované náboženské společnosti  
- před jakýmkoli obecním úřadem, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, ohrožen  
- v cizině před velitelem námořního plavidla plujícího pod státní vlajkou České republiky, velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v České republice nebo velitelem vojenské jednotky České republiky v zahraničí, je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen  
- mimo území republiky před diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem České republiky  
- v cizině též před orgánem k tomu zmocněným. Manželství vzniká svobodným a úplným projevem vůle muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní, činí se v přítomnosti dvou svědků.

Manželství nemůže být uzavřeno: 
- s osobou, která již dříve uzavřela manželství, ani s osobou, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí a toto manželství, registrované partnerství nebo jiný obdobný svazek uzavřený v cizině trvá
- mezi předky, potomky a mezi sourozenci; totéž platí o osobách, jejichž příbuzenství vzniklo osvojením, pokud osvojení trvá 

- mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem
- nezletilým, který není plně svéprávný; výjimečně může soud z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku
- osobou, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena.

Manželství nevznikne, jestliže:  
- nebyly splněny takové náležitosti v projevu vůle nebo ve sňatečném obřadu, na jejichž splnění je nutno bezvýhradně trvat.

Uzavření manželství zmocněncem  
- Z důležitých důvodů může krajský úřad povolit, aby prohlášení snoubence o tom, že vstupuje do manželství, učinil jeho zmocněnec. Zastoupit se však dá jen jeden ze snoubenců.  
- Zmocněncem snoubence může být pouze zletilá fyzická osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena. O povolení uzavřít manželství zmocněncem rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Pokud snoubenec, popřípadě snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, nebo snoubenec, popřípadě snoubenci jsou neslyšící nebo němí, je nutná při prohlášení o uzavření manželství přítomnost tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťuje jeden ze snoubenců na vlastní náklady, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Bez přítomnosti tlumočníka nelze prohlášení o uzavření manželství v těchto případech učinit. Nejde-li o tlumočníka jmenovaného ministrem spravedlnosti, nebo předsedou krajského soudu, musí tlumočník složit slib do rukou matrikáře.  
Byl-li uzavřen občanský sňatek, nemají následné náboženské obřady právní následky.  
Byl-li uzavřen církevní sňatek, nelze následně uzavřít občanský sňatek.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žádost o uzavření manželství lze vyřídit pouze osobní návštěvou oddělení matrik a ověřování. Termín svatebního obřadu lze objednat i elektronicky na webových stránkách města.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína, nám. Míru 12, 761 40 Zlín, oddělení matrik a ověřování, budova radnice, přízemí, dveře č. 104 (popř. č.103,105,106,107)

- kontaktní osoba Blanka Pánková, telefon 577 630 162
- Úřední hodiny jsou pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin, ostatní dny po předchozí dohodě

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenci před sňatkem vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží jej s níže uvedenými doklady matričnímu úřadu, v jehož obvodu má být manželství uzavřeno.  
Státní občan ČR s trvalým pobytem v ČR: 
Snoubenec, který je občanem ČR a je přihlášen k trvalému pobytu v ČR dále předloží: 
- doklad, kterým je možné prokázat totožnost 
- rodný list 
- doklad o státním občanství (lze prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem) 
- výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat platným občanským průkazem) 
- případně úmrtní list zemřelého manžela nebo zemřelého partnera 
- případně pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství. Byl-li rozvod vysloven cizím soudem a jeho rozsudek není v České republice účinný, pak občan předloží rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR o uznání rozsudku (bližší informace obdržíte na matričním úřadu) 
- jde-li o osobu nezletilou, která není plně svéprávná a dovršila 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci 
 
Státní občan ČR s trvalým pobytem v cizině:  
- Snoubenec, který je občanem České republiky a má trvalý pobyt v cizině předloží výše uvedené doklady nebo jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Tyto doklady musí být vydány státem, na jehož území má občan pobyt. Listiny vydané orgány cizího státu se předkládají s úředním překladem do českého jazyka a opatřené příslušným ověřeními. To neplatí pro listiny vydané ve slovenském jazyce.

Cizí státní příslušník:
- Snoubenec, který je cizincem předloží:
- rodný list,
- doklad o státním občanství (lze prokázat cestovním dokladem),
- doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců,
- potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,
- úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince (tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),
- pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený,
- potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem,
- pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství,
- potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru (tj. Island, Norsko, Lichtenštejnsko) nebo jeho rodinné příslušníky.
- doklad, kterým lze prokázat totožnost.

Údaje uvedené pod písmenem b), c), d) mohou být uvedeny v jednom dokladu.

Pokud již mají snoubenci společné děti, je nutné doložit matričnímu úřadu jejich rodné listy.

Uzavření manželství zmocněncem: 
- Snoubenec předloží u příslušného krajského úřadu, popř. úřadu s rozšířenou působností žádost o povolení uzavření manželství zástupcem.  
K žádosti o povolení uzavřít manželství zástupcem přiloží snoubenec doklady, které jsou přikládány k uzavření manželství a písemnou plnou moc. Písemná plná moc obsahuje: 
- úředně ověřený podpis zmocnitele 
- jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce; 
- prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí, v mužském a ženském tvaru 
- prohlášení, že zmocniteli nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství a že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství 
- pokud žádá cizí státní občan o povolení uzavření manželství zmocněncem, musí kromě výše uvedeného předložit ještě potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zmocněncem v jeho domovském státě uznáno za platné.  
Při uzavírání manželství předloží veškeré doklady jako při uzavření manželství bez zmocněnce a dále: 
- písemnou plnou moc 
- povolení krajského úřadu uzavřít manželství zmocněncem 
- průkaz totožnosti zmocněnce.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu, musí být opatřeny předepsanými ověřeními, pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána nestanoví jinak a úředně přeloženy do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin a předložení stanovených dokladů prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Podrobné informace sdělí na dotaz matriční úřad.

Uzavření církevního sňatku:  
- Pokud má být uzavřen církevní sňatek, je třeba si předem obstarat osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření platného manželství. Bez tohoto "osvědčení" nelze církevní sňatek uzavřít - manželství by nevzniklo. Osvědčení vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno. Snoubenci předloží matričnímu úřadu stejné doklady jako osoby, které budou uzavírat občanský (necírkevní) sňatek. Osvědčení má platnost 6 měsíců od data vydání.  
Rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství:  
- Soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář: dotazník k uzavření manželství. Dotazník je k dispozici na kterémkoli matričním úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek se vybírá vždy jen od jednoho ze snoubenců:  
- 3 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky.  
- 2 000 Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky.  
- 1 000 Kč za vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost (pokud se povoluje uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, poplatek se vybírá jen jednou). Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.  
První vydání oddacího listu je zdarma. Za vydání druhopisu oddacího listu se platí správní poplatek ve výši 100 Kč.

 
Poplatky se platí v hotovosti do pokladny Magistrátu města Zlína (po vystavení platebního předpisu matrikářkou) nebo složenkou - před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o uzavření manželství je nutné vyřídit do 30 dnů od jejího podání, termín uzavření manželství se stanoví po vzájemné dohodě matričního úřadu a snoubenců.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků. Jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o uzavření manželství nelze podat elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 20, § 32 až 41) 
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (zejména § 656 - 685)
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (příloha: sazebník - položka 3 a 12) 
- Vyhláška MV ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

viz např. webové stránky MV ČR - manželství - zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení matrik a ověřování

26. Kontaktní osoba

Matrikářka Blanka Pánková, blankapankova@zlin.eu, tel. kontakt 577 630 162

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16. 1. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

8.4.2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X