Hlášení trvalého pobytu (zrušení údaje o místu trvalého pobytu)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. číslem orientačním.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy, zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun, zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k provedení změny místa trvalého pobytu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavením se k příslušnému správnímu orgánu (ohlašovna obce), v jejímž územním obvodu se chcete přihlásit k trvalému pobytu, předložením požadovaných dokladů a ohlášením změny místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě svého nového trvalého pobytu.
K odhlášení občana z původního místa trvalého pobytu dojde automaticky provedením změny při přihlášení na nové místo trvalého pobytu.  
- Občan,který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně dle místa svého trvalého pobytu nebo na zastupitelském úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis.  
Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,který vydal jeho občanský průkaz nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů po oznámení této skutečnosti.  
- O zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana ohlašovna rozhodne ve správním řízení na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby, při splnění zákonných podmínek.  
Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat (např.předložením soudních rozsudků, navržením svědecké výpovědi apod.).  
- Občan také může požádat ohlašovnu, podle místa trvalého pobytu, o zavedení adresy pro doručování písemností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Magistrátu města Zlína, pracoviště Zlín, Prštné, L.Váchy 602 (v úřední dobu : pondělí a středa od 08:00 do 17:00, v úterý a pátek od 08:00 do 13:00 hodin.)

- ohlášení změny místa trvalého pobytu (dv. č. 222)

- návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu (dv. č. 212)

Telefonní spojení : změna trvalého pobytu - 577630765, 766; zrušení údaje o trvalém pobytu - 577630616.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen :  
- Vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu;

- Prokázat svou totožnost - nejčastěji OP nebo jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou;

- Doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání (např. výpis z katastru nemovitostí - úřad ověří dálkovým přístupem, nájemní smlouva apod.) či úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby s ohlášením změny místa trvalého pobytu.  
Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení,kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu musí obsahovat:  
identifikaci navrhovatele; identifikaci osoby, které má být zrušen údaj o místu trvalého pobytu; doklady osvědčující oprávněnost podání návrhu (originály listin nebo úředně ověřené kopie); doložení neužívání nemovitosti - nejčastěji navržením svědka; doložení zániku užívacího práva - kupní smlouva, ukončení nájemní smlouvy, vypořádání majetku po rozvodu manželů, darovací smlouva atp.).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu je po zaplacení správního poplatku ve výši 100 Kč (za každou osobu, které má být údaj o místě trvalého pobytu rušen), sepisován přímo na místě - na pracovišti Zlín, Prštné, L. Váchy 602, dv.č. 212 nebo dv. č. 222.

 
Formulář k provedení změny trvalého pobytu tj. "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" je k dispozici na každé ohlašovně, tj. i na pracovišti Zlín, Prštné, L. Váchy 602, dv.č. 222.

 
Náhled formulářů na webu MV ČR - zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan ČR správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

- Za poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel platí občan správní poplatek 50 Kč.

- Za návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu ve výši 100 Kč za každou osobu.

- Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je zpoplatněno částkou 100 Kč.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Při podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu jsou účastníci navrhovatel a osoba, které je rušen údaje o místě trvalého pobytu.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu. Žadatel o vydání občanského průkazu, který má povinnost mít občanský průkaz, je povinen podat žádost o vydání občanského průkazu nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu.

Adresu nového trvalého bydliště sdělte:  
- svému zaměstnavateli, škole  
- lékařům  
- poště (sipo, TV,rozhlas)  
- plynárně, elektrárně  
- majiteli či správci starého i nového domova  
- úřadu práce (jste-li nezaměstnaný)  
- správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu)  
- finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel)  
- zdravotní pojišťovně  
- bance  
- komerčním pojišťovnám,u nichž máte některou z pojistek

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

- V případě, že Vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.  
- Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.  
- Proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, podáním učiněným u Odboru občansko-správních agend Magistrátu města Zlína. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po oznámení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává v počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání může podat jak navrhovatel, tak osoba, o jejímž údaji o místu trvalého pobytu bylo rozhodováno.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce může být uložena podle ust. § 2 odst. 2 písm. a), b) zákona č.251/2016 Sb. o některých přestupcích tomu, kdo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají nebo uvede nesprávný anebo neúplný údaj v čestném prohlášení u správního orgánu (a), nebo úmyslně uvede nesprávný nebo neúplný údaj správnímu orgánu anebo mu požadovaný údaj zatají za účelem získání neoprávněné výhody (b). V takovém případě lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč (a), až do výše 50 000 Kč (b).

21. Nejčastější dotazy

Jakým způsobem se může občan odhlásit z místa trvalého pobytu?  
- Odhlášení z původního místa trvalého pobytu nastane v systému evidence obyvatel na základě provedené změny tj. přihlášením občana na nové adrese trvalého pobytu.  
- Občan může také na ohlašovně prohlásit, že ukončuje svůj trvalý pobyt na území České republiky a bude pobývat v cizině. K oznámení ukončení pobytu odevzdá svůj občanský průkaz.  

Může občan změnit místo trvalého pobytu s určením sídla ohlašovny?  
- Občan nemůže provést změnu místa trvalého pobytu s žádostí o určení místa trvalého pobytu na ohlašovně.  
- V daném případě se jedná o správní řízení, kde návrh může podat oprávněná osoba,navrhovatel tj. vlastník nebo uživatel bytu a musí správnímu orgánu prokázat, že osoba,které navrhuje zrušit údaj o trvalém pobytu tento byt neužívá a nemá k bytu užívací právo. Navrhovatel musí prokázat, že je oprávněnou osobou k podání návrhu. Ve správním řízení pak ohlašovna na základě důkazního řízení rozhodne o návrhu. V případě vyhovění návrhu, je místem trvalého pobytu dané osoby sídlo ohlašovny. 

Lze získat z evidence obyvatel osobní údaje,např, údaj o trvalém pobytu u jiné osoby?  
- Podle zákona lze osobní údaje z evidence obyvatel poskytnout jen osobě,která dosáhla věku 15 let a které se osobní údaje přímo týkají a k jeho osobě blízké, kde je možno sdělit datum, okres a místo úmrtí. Za výdej osobního údaje se hradí správní poplatek 50 Kč.

  
Údaje lze poskytnout i v případě, kdy to stanoví zvláštní zákony (např. občanský soudní řád, zákon o notářích v případě dědického řízení, zákon o exekutorech apod.).

  
Na základě písemné žádosti občana ČR staršího 15 let o zprostředkování kontaktu, zprostředkuje Ministerstvo vnitra požadovaný kontakt s jiným občanem, uvedeným v žádosti. U písemně zaslané žádosti musí být podpis žadatele úředně ověřen. Žádost o zprostředkování kontaktu je možno podat na ohlašovně obce s rozšířenou působností. Správní poplatek činí 500 Kč za každou kontaktovanou osobu. Žádost se po uhrazení správního poplatku zasílá na Ministerstvo vnitra ČR.

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR – evidence obyvatel, trvalý pobyt - viz zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení správní.

26. Kontaktní osoba

Ing. Ľubica Běláková, pověřená vedením oddělení správního, lubicabelakova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.8.2021

29. Datum konce platnosti popisu

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X