Czech point - vydávání ověřených výpisů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Czech POINT je vládním projektem. Jeho cílem je poskytovat občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy.  
Podle aktuální legislativy lze prostřednictvím výdejových míst získat na počkání tyto ověřené výpisy z:  
- veřejného rejstříku (VR)
- živnostenského rejstříku (ŽR)  
- katastru nemovitostí (KN)  
- snímek z katastrální mapy  
- Rejstříku trestů (RT)  
- Rejstříku trestů právnické osoby (RT PO)  
- Centrálního registru řidičů (CRŘ) - výpis bodového hodnocení řidiče  
- Informačního systému o veřejných zakázkách (ISVZ) - výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů  
- insolvenčního rejstříku (IR)  
Prostřednictvím CzechPOINTu lze rovněž učinit podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změn údajů týkajících se ohlášení živnosti).  
Provozovatelé autovrakovišť, resp. tzv. "kontaktní osoby", zde mohou získat autorizaci pro přístup do MA ISOH ("Modul autovraky Informační systém odpadového hospodářství"). Přístup do systému může získat pouze podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu.  
Základní úlohou IR je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím IR jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z inso

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická a právnická osoba, které je možné vydat na požádání ověřené výpisy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Co je zapotřebí:

- Pro výpis z OR, z ŽR, nebo z ISVZ je třeba znát IČO, pro výpis z KN je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, pro výpis snímku z katastrální mapy je nutné znát v případě pozemku údaje o parcele (kmenové číslo a poddělení čísla), nebo v případě stavby typ a číslo stavby, pro výpis z IR je třeba znát IČO hledané organizace nebo osobní údaje hledané konkrétní osoby, pro výpis z rejstříku trestů právnické osoby je nutné znát IČO (u české PO) nebo základní identifikační údaje u zahraniční PO
- Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.
- O výpis z RT a z CRŘ je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení zde (je tam prolink přímo na formulář) nebo v bodu 11.
Vzor plné moci pro výpis z CRŘ je k dispozici ke stažení
zde nebo přímo na ten formulář, tak jak je v odrážce výše nebo v bodu 11.

- V případě žádosti o rejstřík trestů právnické osoby, kdy nemá tato osoba v České republice přiděleno identifikační číslo, nelze vydat výpis na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66, Praha 4. Vzor žádosti o výpis lze nalézt zde. <br /> - Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.
Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení
zde.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Ověřené výpisy jsou vydávány na základě osobní návštěvy žadatele na příslušném pracovišti.

8. Na které instituci životní situaci řešit

- Magistrát města Zlína
- Krajský úřad Zlínského kraje
- Notáři
- Česká pošta

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na Magistrátu města Zlína jsou 4 pracoviště CzechPOINT:  
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště ověřování podpisů a listin (náměstí Míru 12, vchod z Bartošovy ulice); po, stř 8.00–17.00; út, čt, pá 8.00–14.00; kontaktní osoba: Dagmar Skoupá; tel. 577 630 289; e-mail: dagmarskoupa@zlin.cz 
- Městské informační a turistické středisko (náměstí Míru 12)  
- Odbor živnostenský (Zarámí 4421)  
- Odbor občansko-správních agend, pracoviště evidence obyvatel (L. Váchy 602)  
Na každém z těchto míst lze získat kterýkoliv z uváděných výpisů. Výjimkou je podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání, které vyřizuje přímo Odbor živnostenský (Zarámí 4421).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Pro výpis z RT a z CRŘ je nutné prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Pro výpis z CRŘ je zároveň dobré předložit řidičský průkaz.  
- Při podání žádosti o výpis z RT nebo z CRŘ na základě úředně ověřené plné moci prokazuje zmocněnec svoji totožnost stejným způsobem.  
Vzor plné moci pro RT je k dispozici ke stažení zde zde nebo v bodu 11.  
Vzor plné moci pro výpis z CRŘ je k dispozici ke stažení zde zde nebo v bodu 11.   
- Pro získání autorizace pro přístup do MA ISOH žadatel předkládá platný doklad totožnosti, výpis z obchodního rejstříku (lze vydat na místě), případně živnostenské oprávnění (dtto). Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc.  
Vzor plné moci pro MA ISOH je k dispozici ke stažení zde zde nebo v bodu 11.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Pro veřejné evidence (Katastr nemovitostí, snímek z Katastrální mapy, Veřejný rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání, Rejstřík trestů právnických osob a Seznam kvalifikovaných dodavatelů) se formuláře nepoužívají.  
- V případě žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů je nutné předložit písemnou žádost - formulář žádosti je však k dispozici přímo na pracovištích CzechPOINT, je elektronicky vyplněn úředníkem, vytisknut a předložen žadateli k podpisu.  
- V případech podání žádosti o výpis z RT nebo z CRŘ prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci:
Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů (formát *.doc)
Vzor plné moci pro výpis bodového hodnocení řidiče (formát *.rtf) 
- Pokud nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně statutární orgán, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc:
Vzor plné moci pro MA ISOH (formát *.pdf) 

- V případě žádosti o výpis z Rejstříku trestů právnické osoby, kdy nemá tato osoba v České republice přiděleno identifikační číslo, nelze vydat výpis na počkání. Žadatel se může obrátit přímo na Rejstřík trestů, Soudní 140 66, Praha 4. Vzor žádosti o výpis lze nalézt zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Správní poplatky:
- 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
- 100 Kč za vydání výpisu z Rejstříku trestů
- 50 Kč za vydání výpisu bodového hodnocení osoby (+ 50 Kč za případnou další i započatou stránku)
- 50 Kč za podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání + další správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích.
- Správní poplatky se platí v hotovosti přímo na pracovišti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nejsou zákonem stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 344/1992 Sb., o Katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky se neuplatňují.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádné sankce se neuplatňují.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

Dagmar Skoupá, dagmarskoupa@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

20. 1. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X