Vydání cestovního dokladu
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (CP) se vydávají s územní platností do všech států světa; ve lhůtě do 30 dnů a dobou platnosti na 10 let (občanům do 15 let s dobou platnosti na 5 let). Biometrickým údajem je údaj o zobrazení obličeje zpracovaný v digitální podobě a údaj o otiscích prstů rukou. Otisky prstů se pořizují občanům starším 12 let .  
Žádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě, vydá se mu CP ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Doba platnosti je pak stejná - 10 let (u občanů do 15 let - 5 let).

- Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce v čekárně službu kterou potřebuje; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována  
- Doporučujeme využít možnost internetového objednání a přístup k informacím o cestovních dokladech připravených k vyzvednutí, které najdete zde - WebCall.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání cestovního pasu může požádat:

- občan starší 15 let; pokud je občan nezletilý, k žádosti předkládá písemný souhlas zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které byl nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podepsaný jejich úředně ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoby oprávněné dát souhlas se žádostí vyjádří svůj souhlas a žádost podepíší před orgánem příslušným k vydání cestovního pasu nebo u zastupitelského úřadu.
- za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy, nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
- za občana staršího 15 let, kterému soud jmenoval opatrovníka z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
- za občana staršího 18 let, jemuž brání duševní porucha samostatně jednat, člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
- Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí, jde-li o osvojení občana mladšího 15 let do ciziny; jedná-li se o nezletilého občana staršího 15 let, dává tento úřad k žádosti souhlas

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Převzetí CP:  
Cestovní pas mohou převzít tyto osoby:  
- občan starší 15 let,  
- zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,  
- opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,  
- z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem.  
Vyžaduje se osobní převzetí cestovního pasu.

Kde lze cestovní pas převzít:

- Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti.  
- Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.  
- Cestovní pas vydaný ve lhůtě do 5 pracovních dnů lze převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého občan podal žádost o jeho vydání, nebo u Ministerstva vnitra.  
- Cestovní pas vydaný ve lhůtě 120 dnů lze převzít u zastupitelského úřadu, u kterého byla podána žádost o jeho vydání, nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání, pokud to občan uvede v žádosti; zastupitelský úřad může předat cestovní pas občanovi rovněž prostřednictvím vedoucího honorárního konzulárního úřadu.

Občan, který převezme cestovní pas, může požádat o ověření správnosti údajů v něm uvedených a o ověření funkčnosti nosiče dat (čipu); v případě nesprávnosti údajů nebo nefunkčnosti nosiče dat má právo na vydání n

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se dostaví na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností – (např. Magistrát města Zlína, Prštné – L. Váchy 602, 761 40 Zlín), kde s ním bude elektronicky zpracována žádost o vydání cestovního pasu.
K vyřízení cestovního dokladu se lze objednat též elektronicky zde.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V případě Magistrátu města Zlína, Odbor občansko-správních agend, pracoviště Zlín, Prštné, L. Váchy 602, 761 40 (dv. č. 323).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

  1. Magistrát města Zlína, Odbor občansko-správních agend, oddělení správní, pracoviště Zlín, Prštné, L. Váchy 602, 3. etáž. (úřední hodiny: pondělí – středa v době od 8:00 – 17.00 hod., úterý a pátek v době od 8:00 – 12:00 hod.).

Kontaktní telefon: 577 630 624, 625, 629, 633, 614.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žadatel je povinen uvést v žádosti pravdivě všechny požadované údaje a jejich pravdivost prokázat. Nemůže-li prokázat pravdivost údajů, je povinen předložit podklady pro jejich zjištění.

k vydání CP pro občana staršího 18 let:  
platný občanský průkaz (OP) a stávající CP (fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na místě)

k vydání CP s pro občana ve věku 15-18 let:  
platný OP (žadatel i zákonný zástupce), je doporučen rodný list a stávající CP (fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na místě)  
- Při podání žádosti o CP je nutná osobní přítomnost žadatele i zákonného zástupce žadatele, který musí před úředníkem agendy cestovních dokladů podepsat souhlas s elektronicky zpracovanou žádostí.

k vydání CP pro občana mladšího 15 let:  
platný OP zákonného zástupce, je doporučen rodný list občana mladšího 15 let nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě do 15 let zapsáno, stávající CP dítěte; (fotografie není potřeba, pořizuje se při zpracování žádosti na místě).  
- Při žádání o CP je nutná osobní přítomnost občana mladšího 15 let a jeho zákonného zástupce, který žádost podává.

Držitelé neplatného CP jsou povinni tento doklad odevzdat. 
Vyhotovený CP je občan povinen převzít osobně, u občanů mladších 15 let má tuto povinnost jeho zákonný zástupce. 
Bližší informace je možno získat na oddělení cestovních dokladů, tel. 577 630 624, 625, 629.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Podání žádosti o vydání CP:  
- Žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan pouze předloží doklady potřebné k vydání CP a platný OP; nepřikládá se fotografie, ta je pořizována na místě při podání žádosti, proto se občan musí dostavit osobně.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání CP ve lhůtě 30 dnů jsou zákonem stanoveny správní poplatky:  
- Občanům starším 15 let - 600 Kč  
- Občanům ve věku do 15 let - 100 Kč

Za vydání CP ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:  
- Občanům starším 15 let - 6 000 Kč  
- Občanům ve věku do 15 let - 2 000 Kč

Za vydání CP ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:  
- Občanům starším 15 let - 3 000 Kč  
- Občanům ve věku do 15 let - 1 000 Kč

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti, nebo lze platit platební kartou, přímo u přepážky při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

CP se vydává ve lhůtě 30 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů (zákon o cestovních dokladech)  
- Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

- Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

- Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při rozhodování podle zákona o cestovních dokladech se postupuje podle správního řádu, pokud není stanoveno jinak; proti rozhodnutím ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání CP) lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal; o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Zlína rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech může být takové jednání posouzeno jako přestupek; přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech; přestupkem může být například porušení povinnosti chránit cestovní doklad před odcizením, ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím; Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

V případech neoprávněného zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Proč nelze ponechat neplatný pas, ve kterém je platné vízum?
Protože podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je občan povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CP, jinak se dopouští přestupku, za který mu může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

22. Další informace

Postup při ztrátě, odcizení, zničení CP
- Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu odcizení, zničení cestovního dokladu nebo jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Při pobytu v zahraničí pak nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva
- Ohlášení provede občan osobní návštěvou, kdy na příslušném úřadě sepíše protokol o tom, jak k události došlo a předloží svůj občanský průkaz. O nový cestovní pas je možno požádat bezprostředně viz. postup podle bodu č. 7.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Webové stránky Ministerstva vnitra ČR - cestovní doklady.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení správní

26. Kontaktní osoba

Ing. Ľubica Běláková, pověřená zastupováním vedoucí oddělení správního, lubicabelakova@zlin.eu.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.8.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.8.2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace