Vydání občanského průkazu
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz (OP) jako průkaz totožnosti je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena soudem. OP lze vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce v čekárně službu kterou potřebuje; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována.

Typy občanských průkazů

Od 2. srpna 2021 se vydávají strojově čitelné OP s biometrickými údaji, kterými jsou zobrazení obličeje a u občanů starších 12 let otisky prstů, uložené v nosiči dat.

OP s biometrickými údaji se vydávají občanům starším 12 let, u kterých není možné dočasně pořídit otisky prstů rukou, s dobou platnosti na 1 rok, občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.

Dále se vydávají dočasné OP (bez strojově čitelných údajů): s dobou platnosti na 5 měsíců z důvodu technické závady na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo v důsledku katastrofy či jiné mimořádné události, s dobou platnosti na 2 měsíce, jestliže o něj požádá občan do 2 měsíců ode dne nabytí českého státního občanství prohlášením nebo udělením.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let;

 1. za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 2. za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,  
 3. za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která má povinnost nebo právo mít občanský průkaz.

O nový občanský průkaz je nutno požádat i v případě, kdy dojde:

a) ke změně zapsaných údajů (změna jména, příjmení, rodinného stavu - pokud je v OP zapsán, trvalého pobytu, rodného čísla);

b) dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti občanského průkazu;

c) dovrší-li občan 15 let.

Při vyřízení nového občanského průkazu nebude na žádost žadatele uveden údaj o rodinném stavu (registrovaném partnerství).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan žádá o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (bez ohledu na místo trvalého pobytu). Žádost o nový občanský průkaz a biometrické údaje včetně vlastnoručního podpisu se pořizují přímo na příslušném pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů (není předem k dispozici samostatný formulář).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, pracoviště Zlín, Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 323, PSČ 760 01 nebo na kterémkoliv jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Občanský průkaz mohou převzít tyto osoby:

 1. občan starší 15 let,
 2. za občana mladšího 15 let zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 3. za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, přebírá občanský průkaz tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti,
 4. za občana staršího 15 let může občanský průkaz převzít člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci;
 5. zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem, nemůže-li se žadatel osobně dostavit k převzetí z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu.

Při převzetí nového občanského průkazu je občan povinen odevzdat dosavadní občanský průkaz, který správní orgán znehodnotí. Požádá-li o to občan, správní orgánu mu znehodnocený občanský průkaz ponechá.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

U Magistrátu města Zlína, pracoviště Zlín, Prštné L.Váchy 602  
(v úřední dobu: pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin, v úterý a pátek v době od 08:00 do 12:00 hodin.) 
Kontaktní telefon : 577630614, 633, 624, 625, 629.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- k vydání prvního občanského průkazu: rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti i doklad o státním občanství ČR, nebo cestovní pas;  
- k vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti: dosavadní občanský průkaz. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje. Proto se vyžaduje rodný list, popř. další doklady;  
- k vydání občanského průkazu při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu: dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, OL, ÚL);  
- k vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený (nelze předložit dosavadní občanský průkaz): povinnost předložit rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o státním občanství, rovněž doklad o státním občanství České republiky, nebo průkaz totožnosti; průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou uvedeny údaje o žadateli, včetně jeho podoby a státního občanství České republiky, umožňující identifikovat tohoto žadatele;

- k vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR: rodný list, doklad o státním občanství, nebo platný cestovní pas  
- k vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla omezena: předkládá opatrovník rodný list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, svůj občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníkem a další doklady potřebné k odstranění případných rozporů.

 
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva,kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Doklady musí být předloženy v originále, ov

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu s biometrickými údaji pořizuje v elektronické podobě úředník s využitím údajů vedených v informačních systémech a občan ji podepíše přes tablet.  

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání občanského průkazu s biometrickými údaji ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne se vybírá správní poplatek 1 000 Kč, občanům mladším 15 let 500 Kč. - Za vydání občanského průkazu s biometrickými údaji ve lhůtě do 5 pracovních dnů se vybírá správní poplatek 500 Kč, občanům mladším 15 let 300 Kč. - Za vydání občanského průkazu s biometrickými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy se vybírá správní poplatek 200 Kč. - Za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let se hradí správní poplatek 100 Kč. - Za vydání občanského průkazu s biometickými údaji z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu je správní poplatek 200 Kč. - Za vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství ČR s dobou platnosti na 2 měsíce 200 Kč, (osoba mladší 15 let 100 Kč) - Za vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky 200 Kč. - Převzetí občanského průkazu s biometrickými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

Správní poplatky se vybírají v hotovosti, nebo lze platit platební kartou přímo u přepážky při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz s biometrickými údaji vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra. 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.

Nemůže-li se žadatel o vydání občanského průkazu z důvodu omezení na osobní svobodě, z dlouhodobých zdravotních důvodů nebo z jiného závažného důvodu dostavit k převzetí občanského průkazu na pracoviště správního orgánu příslušného k předání občanského průkazu, může za něj občanský průkaz převzít jeho zmocněnec. Zmocní-li žadatel k převzetí občanského průkazu jinou osobu, je zmocněnec povinen při převzetí občanského průkazu předložit zvláštní plnou moc s úředně ověřeným podpisem žadatele.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o nový občanský průkaz se pořizuje na příslušném pracovišti prostřednictvím výpočetní techniky (platí i pro mobilní pracoviště). Při vyřizování žádosti se také pořizuje digitalizovaná podoba občana, otisky prstů a vlastnoruční podpis pro digitalizované zpracování. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech;

- vyhláška č. 281/2021 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a některá ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích;  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při rozhodování podle zákona o občanských průkazech se postupuje podle správního řádu, pokud není stanoveno jinak; proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal; o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Zlína rozhodnuje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 65 zákona o občanských průkazech.  
Přestupku se dopustí ten, kdo:

1.úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz,  
2.poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektů nebo na pozemky,  
3.poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu,  
4.poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu,  
5.poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy,  
6.nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 30 dnů ode dne,

 1. ve kterém dosáhl věku 15 let,
 2. nabyl plné svéprávnosti poté, co byla jeho svéprávnost omezena rozhodnutím soudu, nebo
 3. ohlásil změnu místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině,  

7.nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, ve kterém došlo ke skončení platnosti jeho dosavadního občanského průkazu z důvodu  

 1. uplynutí doby v něm uvedené,
 2. ohlášení jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 3. nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 4. nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu,

8.nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 60 dnů (15+45) ode dne,

 1. o ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 2. nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 3. nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 4. změny pohlaví,
 5. změny rodinného stavu nebo registrovaného partnerství, je-li tento údaj zapsán v občanském průkazu
 6. ve kterém nabyl státní občanství České republiky,

9.poruší povinnost chránit občanský průkaz před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo nebezpečím zneužití,  
10.nepřevezme občanský průkaz,  
11.neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení.

 
Za přestupek uvedený v bodech 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 11. lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek v bodech 6., 7., 8. a 10. lze uložit pokutu do 15 000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku.  
Občané, kteří se zdržují delší dobu mimo Českou republiku a skončí jim platnost občanského průkazu, si mohou požádat o vydání nového občanského průkazu až po návratu z ciziny.  
Skutečnost, že se zdržovali dlouhodobě v cizině a nemohli tak splnit povinnost výměny občanského průkazu, bude třeba prokázat úřadu příslušnému k vydání občanského průkazu, neboť nesplnění povinnosti provést výměnu občanského průkazu po skončení jeho platnosti je přestupkem.Dlouhodobý pobyt v cizině lze prokázat např. dokladem o studiu, pracovní smlouvou, nájemní smlouvou, razítky v cestovním pasu.

21. Nejčastější dotazy

Jaké údaje se do občanského průkazu zapisují na žádost občana?  
Na žádost občana lze do občanského průkazu uvést rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství.  
Lze do občanského průkazu zapsat akademický titul?  
Od 2. srpna 2021 se do občanských průkazů žádné tituly nezapisují.  
Kdy lze žádat o výměnu neplatného občanského průkazu?  
Doporučujeme požádat o vydání nového občanského průkazu alespoň 30 dnů před uplynutím platnosti, abyste neměli problémy s prokazováním totožnosti. Bezplatně lze požádat až půl roku před uplynutím platnosti občanského průkazu.  
S čím se občan může obrátit na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Policii České republiky a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí po vydání občanského průkazu?  
1. U obecního úřadu obce s rozšířenou působností lze:  
ohlásit ztrátu, odcizení, poškození, zničení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu;  
odevzdat nalezený občanský průkaz nebo občanský průkaz zemřelého občana anebo prohlášeného za mrtvého; (ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu může občan rovněž Ministerstvu vnitra v případě, že současně podává žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě);  
odevzdat neplatný občanský průkaz (např. jestliže občan ukončil trvalý pobyt na území České republiky, pozbyl státní občanství České republiky).  
2. Policii České republiky lze ohlásit ztrátu, odcizení nebo nález občanského průkazu.  
3. Zastupitelskému úřadu České republiky v zahraničí lze ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu.

Jaký je postup při podání žádosti o OP pro občany, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit?

Nemůže-li se občan dostavit osobně k podání žádosti o vydání OP nebo k převzetí vyhotoveného OP ze závažných důvodů, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů; zabezpečí přijetí žádosti o vydání OP nebo jeho předání obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje (u nás Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení správní).
K zajištění přijetí žádosti o vydání nového OP ve výše uvedených případech slouží mobilní pracoviště, které zabezpečuje realizaci agendy elektronických OP.
Občan, který se zdržuje ve správním obvodu našeho města, může požádat o zajištění výše uvedené služby telefonicky na tel.č. 577 630 614.
Doporučujeme požádat o vydání nového OP 60 dnů před skončením platnosti stávajícího OP tak, aby mohlo být zaručeno, že nový OP bude doručen občanovi včas. Pokud by byl OP při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a budou vyžadovány další doklady, např. rodný list.

22. Další informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje,které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. V případě zmocněnce, musí být plná moc udělená speciálně k výdeji údajů z evidence OP a úředně ověřena.

Postup při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP  
- Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu. V případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Při pobytu v zahraničí pak nejbližšímu zastupitelskému úřadu  
- Ohlášení provede občan osobní návštěvou, kdy na příslušném úřadě sepíše protokol o tom, jak k události došlo a musí prokázat svou totožnost (např. rodným listem, cestovním pasem).

Skončení platnosti občanského průkazu Platnost občanského průkazu skončí: uplynutím doby v něm uvedené, ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky, pozbytím státního občanství České republiky, úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, převzetím nového občanského průkazu, odevzdáním nalezeného občanského průkazu, dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby).

Platnost občanského průkazu skončí uplynutím 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla, změny pohlaví, změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace lze získat také na webových stránkách MV ČR - občanské průkazy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

- Podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech. K překročení hranice s členským státem EU lze jako cestovní doklad použít i všechny typy občanských průkazů.  

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení správní.

26. Kontaktní osoba

Ing. Ľubica Běláková, pověřená zastupováním vedoucí oddělení správního, lubicabelakova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 8. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 8. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X