Vydání občanského průkazu
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz jako průkaz totožnosti je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena soudem. Občanský průkaz lze vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území ČR.

- Před vstupem k odbavovacím přepážkám si občan zvolí na dotykové obrazovce v čekárně službu kterou potřebuje; odbavovací zařízení vydá lístek s pořadovým číslem; k vyřízení potřebných záležitostí je občan vyzván zvukovým signálem a upozorněn na hlavním displeji na číslo přepážky, kde bude jeho žádost vyřizována.

Typy občanských průkazů  
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let a občanům starším 70 let s dobou platnosti na 35 let.  
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - tyto průkazy se vydávají:
• s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
• s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
• s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana pouze v případě, že občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

O vydání občanského průkazu žádá osobně občan starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz žádá, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Požádat o nový občanský průkaz lze jen osobně, za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce (u podání žádosti je nutná osobní přítomnost občana mladšího 15 let z důvodu pořízení fotografie).  
O nový občanský průkaz je nutno požádat i v případě, kdy dojde:

a) ke změně zapsaných údajů (změna jména, příjmení, rodinného stavu - pokud je v OP zapsán, trvalého pobytu, rodného čísla);
b) dojde-li ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení, skončení platnosti občanského průkazu;
c) dovrší-li občan 15 let.

Při vyřízení nového občanského průkazu nebude na žádost žadatele uveden údaj o rodinném stavu (registrovaném partnerství).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan žádá o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Žádost o nový občanský průkaz a digitalizovaná podoba občana včetně vlastnoručního podpisu se pořizují přímo na příslušném pracovišti občanských průkazů a cestovních dokladů (není předem k dispozici samostatný formulář).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, pracoviště Zlín, Prštné, L.Váchy 602, dv. č. 323, PSČ 760 01 nebo na kterémkoliv jiném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Vyhotovený občanský průkaz je nutné převzít osobně u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla podána žádost o vydání občanského průkazu nebo u jiného obecního úřadu, který občan uvedl při podání žádosti.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

U Magistrátu města Zlína, pracoviště Zlín, Prštné L.Váchy 602 
(v úřední dobu: pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin, v úterý a pátek v době od 08:00 do 13:00 hodin.)
Kontaktní telefon : 577630614, 633, 624, 625, 629.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- k vydání prvního občanského průkazu: rodný list a vzniknou-li důvodné pochybnosti i doklad o státním občanství ČR;  
- k vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti: dosavadní občanský průkaz;  
- k vydání občanského průkazu při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu: dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, OL, ÚL, diplom);  
- k vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený, poškozený nebo zničený (nelze předložit dosavadní občanský průkaz): potvrzení o občanském průkazu, které je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu. Občan je však povinen prokázat svou totožnost jiným dokladem (např. cestovní doklad, rodný list, řidičský průkaz);  
- k vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR: rodný list, doklad o státním občanství;  
- k vydání občanského průkazu pro občana, jehož svéprávnost byla omezena: předkládá opatrovník rodný list občana, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti, svůj občanský průkaz, doklad o ustanovení opatrovníkem a další doklady potřebné k odstranění případných rozporů.  
U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.  
Předkládá-li občan k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, je povinen předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed, pokud mezinárodní smlouva,kterou je ČR vázána, nestanoví jinak.

Při žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů předkládá občan: 2 ks fotografie, doklady stanovené zákonem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyřízení nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem není k dispozici konkrétní formulář. Nepřikládá se fotografie, ta je pořízována na místě při elektronickém zpracování žádosti, proto je nutná osobní přítomnost občana.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne se vybírá správní poplatek 1 000 Kč, občanům mladším 15 let 500 Kč. - Za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů se vybírá správní poplatek 500 Kč, občanům mladším 15 let 300 Kč. - Za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy se vybírá správní poplatek 100 Kč. - Za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let se hradí správní poplatek 50 Kč. - Za vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu je správní poplatek 200 Kč. - Za vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100 Kč, - Za vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100 Kč. - Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč a při případném odblokování elektronické identifikace v OP hradí občan správní poplatek 100 Kč.

Správní poplatky se vybírají v hotovosti, nebo lze platit platební kartou přímo u přepážky při podání žádosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti, anebo za správní poplatek ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.

Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností do 15 dnů ode dne podání žádosti.
Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Další účastníci nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o nový občanský průkaz se pořizuje na příslušném pracovišti prostřednictvím výpočetní techniky (platí i pro mobilní pracoviště). Při vyřizování žádosti se také pořizuje digitalizovaná podoba občana a vlastnoruční podpis pro digitalizované zpracování. Podpis se nevyžaduje, pokud občanovi v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech;
- vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích;  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Při rozhodování podle zákona o občanských průkazech se postupuje podle správního řádu, pokud není stanoveno jinak; proti rozhodnutím ve věcech občanských průkazů lze podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal; o odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Zlína rozhodnuje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
a) poruší povinnost mít OP (občan od 15 let věku s trvalým pobytem na území ČR);
b) poruší povinnost chránit OP před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím;
c) nepožádá o vydání nového OP do 15 pracovních dnů: 
- po dni, ke kterému došlo ke skončení platnosti uplynutím doby vyznačené nebo při ohlášení ztráty, odcizení, poškození, zničení; 
- po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství;
- po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, zrušení partnerství, neexistenci manželství, nevzniku partnerství, o prohlášení manželství nebo partnerství za neplatné, o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého, o změně jména, příjmení, přidělení nového rodného čísla;
- po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera;
- po ohlášení změny trvalého pobytu,nebo po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o trv. pobytu

d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně OP;  
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití OP;  
f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v OP, v potvrzení o OP, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do OP;  
g) ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním OP nebo tyto úkony neprovede;  
h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů;  
i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije OP nebo potvrzení o OP;  
j) požaduje nebo přijme OP jako zástavu nebo odebere OP při vstupu do objektu nebo na pozemek;  
k) pořídí kopii OP a neprokáže souhlas občana;  
l) nepožádá o vydání prvního OP do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let;  
m) neoprávněně požádá o vydání OP pro jinou osobu;  
n) prokazuje údaje OP, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil;  
o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v OP;  
p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.  
Za přestupek podle písm. a) a n) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupek podle písm. b) až m) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek dle odst. 1 písm. o) a p) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Které nepovinné údaje se zapisují do občanského průkazu se strojově čitelnými údaji?  
Označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení "docent" nebo "profesor" a vědecká hodnost. Na žádost se neuvede údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství.

Jaký je postup při podání žádosti o OP pro občany, kteří se nemohou ze závažných důvodů dostavit?

Nemůže-li se občan dostavit osobně k podání žádosti o vydání OP nebo k převzetí vyhotoveného OP ze závažných důvodů, zejména z důvodu výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody, výkonu zabezpečovací detence, soudem nařízeného ústavního léčení, ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ze závažných dlouhodobých zdravotních důvodů; zabezpečí přijetí žádosti o vydání OP nebo jeho předání obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu se občan zdržuje (u nás Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení správní).

K zajištění přijetí žádosti o vydání nového OP ve výše uvedených případech slouží tzv. "off-line procesy", které zabezpečují realizaci agendy elektronických OP.

Občan, který má trvalý pobyt ve správním obvodu našeho města, může požádat o zajištění výše uvedené služby telefonicky na tel.č. 577 630 614.

Doporučujeme požádat o vydání nového OP 60 dnů před skončením platnosti stávajícího OP tak, aby mohlo být zaručeno, že nový OP bude doručen občanovi včas. Pokud by byl OP při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a budou vyžadovány další doklady, např. rodný list.

22. Další informace

Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje údaje z evidence občanských průkazů pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva. Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje,které jsou k jeho osobě vedeny v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti. V případě zmocněnce, musí být plná moc udělená speciálně k výdeji údajů z evidence OP a úředně ověřena.

Postup při ztrátě, odcizení, poškození, zničení OP  
- Občan je povinen ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, že došlo ke ztrátě, odcizení, poškození, zničení nebo zneužití občanského průkazu. V případě odcizení občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Při pobytu v zahraničí pak nejbližšímu zastupitelskému úřadu  
- Ohlášení provede občan osobní návštěvou, kdy na příslušném úřadě sepíše protokol o tom, jak k události došlo a musí prokázat svou totožnost (např. rodným listem, cestovním pasem). Úřad mu vydá potvrzení o občanském průkazu.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další informace lze získat také na webových stránkách MV ČR - občanské průkazy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

- Podle zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech. K překročení hranice s členským státem EU lze jako cestovní doklad použít i všechny typy občanských průkazů.  

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend, oddělení správní.

26. Kontaktní osoba

Ing. Ľubica Běláková, pověřená zastupováním vedoucí oddělení správního, lubicabelakova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2. 7. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace