Místní poplatek za komunální odpad
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zastupitelstvo města Zlína vydalo obecně závaznou vyhlášku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na všechny občany přihlášené na území statutárního města Zlína a na občany, kteří zde vlastní nemovitost, kde není nikdo přihlášen k pobytu (rekreační stavba, byt nebo rodinný dům).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.  
Občan může k jednání zplnomocnit jinou osobu (viz plná moc).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přihlášení k poplatku - přihlášení k pobytu ve Zlíně nebo vlastnictví nemovitosti, kde není nikdo přihlášen k pobytu na území města Zlína Úleva / osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí úlevy / osvobození dle obecně závazné vyhlášky

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášení k poplatku  
Občan se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku za komunální odpad. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém poslání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku. V případě, že je za domácnost poplatek odváděn společným zástupcem,uvede tyto údaje o všech osobách, za které bude poplatek platit. 

Odhlášení od poplatku
  
V případě změny pobytu mimo Zlín nebo prodeje nemovitosti, kde není nikdo přihlášen k pobytu, na území města Zlína oznámí a prokáže toto občan správci poplatku.

Úleva / osvobození od poplatku  
Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku.  elektronické podání

 

Je třeba předložit doklady k úlevě nebo osvobození nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Zpětně uplatňovat nelze.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, středisko místních poplatků, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín (2. patro, dveře č. 232)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kancelář č. 232 – evidence, změny, PO a ST 8:00 – 17:00 h., příp. dle aktuální situace
Hana Černocká, tel. 577 630 375, komunal@zlin.eu

Michaela Janečková, tel. 577 630 364, komunal@zlin.eu 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa přihlášení k pobytu, rodný list, doklad o pobytu cizince
 Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa přihlášení k pobytu, úmrtní list popř. parte, doklad o změně pobytu cizince
 Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

přihláška / změna

přihláška nemovitost bez trvalého pobytu

žádost o vrácení přeplatku

   
V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na detašovaném pracovišti Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, středisko místních poplatků, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín (2. patro, dveře č. 232), nebo v kancelářích místních částí.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 1. Základní sazba místního poplatku za komunální odpad činí 600,- Kč/osoba/rok. Děti (ročník 2004 a mladší) a senioři (ročník 1957 a starší) platí 360,- Kč.  
  Magistrát města Zlína poskytuje pro své občany celou řadu úlev / osvobození od poplatku.  
  Úhrada poplatku:  
  K úhradě poplatku je nutné znát variabilní symbol (je uveden na dokladu o platbě z r. 2021 nebo 2020, pokud nedošlo k nějaké změně) a částku. Pokud si poplatník neví rady, může se obrátit na středisko místních poplatků.  
  Možnost úhrady:  
  - bezhotovostním převodem na účet města č. 6369132/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu

- bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana
- hotově v hlavní
pokladně Magistrátu města Zlína (budova radnice, dveře č. 108 – přízemí) – je potřeba znát částku a variabilní symbol
- hotově v
pokladně České spořitelny vkladem na účet statutárního města Zlína č. 6369132/0800 – s uvedením variabilního symbolu
- poštovní
poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu MMZ).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním jednání na počkání, jinak do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Formuláře je možné zaslat elektronicky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, systém nakládání se stavebním odpadem a podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů (vyhláška o odpadech)

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně. Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce místního poplatku poplatek platebním výměrem s navýšením.

21. Nejčastější dotazy

Proč nám nepřišla složenka?  Od roku 2017 se poštovní poukázky k úhradě místního poplatku za komunální odpad poštou již nerozesílají. Poplatníkům, kteří nahlásí e-mailovou adresu na komunal@zlin.eu , budou podklady k platbě zasílány na e-mail.  Jak mám poplatek uhradit, když už nám nepřijde složenka?  Způsob platby se nemění. Ideální je uhradit bezhotovostním převodem, další možnost je hotovostní platba přímo v pokladně MMZ na radnici, také ji lze uhradit v pokladně České spořitelny, a.s. (bez poplatku, pokud jinak nelze, je možno i poštovní poukázkou u České pošty (poplatník si ji musí vyplnit sám, ale musí znát potřebné údaje).  Kolik činí poplatek a do kdy se má uhradit?  Výše poplatku zůstává 600,- Kč za osobu, splatnost je do 15.5.2022. Děti (ročník 2004 a mladší) a senioři (ročník 1957 a starší) platí 360,- Kč.

Co musím znát, abych poplatek mohl uhradit?  K úhradě poplatku je nutné znát variabilní symbol (je uveden na dokladu o platbě z r. 2021 nebo 2020, pokud nedošlo k nějaké změně) a částku.Je to důležité, abychom platbu přiřadili ke správné osobě. Rodné číslo není variabilní symbol. Pokud si poplatník neví rady, může se obrátit na středisko místních poplatků.   

Jak je možné poplatek uhradit?  Způsob platby se nemění. Ideální je uhradit bezhotovostním převodem, další možnost je hotovostní platba přímo v pokladně MMZ na radnici, také ji lze uhradit v pokladně České spořitelny, a.s. (bez poplatku). Pokud jinak nelze, je možno i poštovní poukázkou u České pošty (poplatník si ji musí vyplnit sám, ale musí znát potřebné údaje).

Na koho se mohu obrátit o radu?
Bližší informace, radu, změny v evidenci s Vámi vyřeší středisko místních poplatků, Zarámí 4421, dveře č. 232 (PO a ST 8-17, příp. dle aktuální situace), ), tel. 577 630 364 (375),
komunal@zlin.eu.

Proč neposíláte upomínky?
Tuto povinnost nám zákon neukládá.


Proč mi nebyla vyvezena popelnice, když mám zaplacený poplatek?
Svoz odpadu zajišťují Technické služby Zlín, s.r.o. V případě stížností volejte dispečera na tel. 577 111 411.
  

22. Další informace

V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného platebního výměru, dlužník nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení dluhu povolením splátek, přistoupí správce pohledávky k jejímu vymáhání, a to daňovou exekucí, prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen uhradit nejen částku nedoplatku, ale též náklady spojené s jeho vymáháním.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení splátek nebo posečkání platby 
Daňová exekuce dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Romana Hábová, tel. 577 630 384

26. Kontaktní osoba

Hana Černocká, tel. 577 630 375, PO a ST 8.00 – 17.00 hod.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

6.1.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.1.2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace