Místní poplatek ze psů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Zastupitelstvo města Zlína vydalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, kterou tento poplatek zavedlo a vztahuje se na fyzické osoby přihlášené ve Zlíně a právnické osoby se sídlem ve Zlíně, které jsou držiteli psa staršího 3 měsíců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Držitel psa. V případě, že držitelem psa je osoba nesvéprávná, jedná za ni opatrovník, za nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.

Držitel psa může k jednání zplnomocnit jinou osobu (viz plná moc).

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přihlášení k poplatku - přihlášená fyzická osoba (týká se i cizinců) / sídlo firmy ve Zlíně, držení psa staršího 3 měsíců  
Úleva / osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí úlevy / osvobození dle obecně závazné vyhlášky

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přihlášení k poplatku Nový držitel psa se do 15 dnů přihlásí k místnímu poplatku ze psů. U nově narozených štěňat vzniká poplatková povinnost od 3. měsíce věku psa. Přihlášení provede odevzdáním vyplněné přihlášky. Při elektronickém poslání je nutné přihlášku buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů přihlášku s vlastnoručním podpisem doručit správci poplatku.

Odhlášení od poplatku  Pokud držitel psa již není držitelem psa nebo se přihlásí k trvalému pobytu mimo Zlín, oznámí písemně, případně prokáže, toto občan správci poplatku do 30 dnů.

Úleva / osvobození od poplatku  Občan, který splňuje podmínky obecně závazné vyhlášky pro úlevu / osvobození od poplatku, oznámí a průkazně doloží tuto skutečnost správci poplatku. Elektronické poslání

Je třeba předložit doklady k úlevě nebo osvobození nejpozději do 31.12. příslušného roku, ve kterém nárok vznikl. Zpětně uplatňovat nelze.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, středisko místních poplatků, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín (2. patro, dveře. č. 232)

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

kancelář 232 - evidence, změny  
Michaela Janečková, tel. 577 630 364, PO a ST 8.00 – 17.00 hod., příp. dle aktuální situace
Hana Černocká, tel. 577 630 375, PO a ST 8.00 – 17.00 hod., příp. dle aktuální situace

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa trvalého pobytu Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti nebo potvrzení o změně místa trvalého pobytu, případně jiný prokazující doklad

Úleva / osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Poplatek za psa přihláška/ změna

Čestné prohlášení k přihlášce „Poplatek za psa“

Žádost o vrácení přeplatku z místního poplatku 

V tištěné podobě jsou veškeré formuláře k dispozici na detašovaném pracovišti Magistrát města Zlína, Odbor životního prostředí a zemědělství, středisko místních poplatků, detašované pracoviště Zarámí 4421, Zlín (2. patro) (budova bývalé České pojišťovny), nebo na detašovaných úřadovnách MMZ.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Výše poplatku je diferencovaná podle lokalit.  
Magistrát města Zlína poskytuje pro držitele psa celou řadu úlev / osvobození od poplatku.

Úhrada poplatku  
Poplatníkům, kteří mají zaevidovanou e-mailovou adresu, je k úhradě poplatku zaslán e-mail, ostatní si musí platební povinnost ohlídat sami s uvedením variabilního symbolu (VS), vždy v dostatečném předstihu před datem splatnosti. V případě, že občan podklady k platbě z jakéhokoliv důvodu neobdrží, může se obrátit přímo na správce poplatku.

Možnosti úhrady:  
- bezhotovostním převodem na účet města č. 6369212/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu  
- bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana  
- hotově v hlavní pokladně Magistrátu města Zlína (budova radnice, dveře č. 108 – přízemí) – je potřeba znát částku a variabilní symbol  
- hotově v pokladně České spořitelny vkladem na účet statutárního města Zlína č. 6369212/0800 – s uvedením variabilního symbolu  
- poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu MMZ)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při osobním jednání na počkání, jinak do 30 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Formuláře je možné zaslat elektronicky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád nebo zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně. Za nesplnění poplatkové povinnosti v termínu splatnosti je držiteli psa - dlužníkovi vystaven platební výměr.

21. Nejčastější dotazy

Do kdy je nutno přihlásit psa?  
Do 15 dnů od pořízení psa (u narozeného štěněte do 3. měsíců věku psa).

Kolik budu za pejska platit?

Pro výši poplatku je rozhodující místo pobytu držitele psa – sazba je dána diferencovaně podle lokalit.

Kde mám zaplatit? Pokud znáte variabilní symbol, můžete poplatek uhradit

- bezhotovostním převodem na účet města č. 6369212/0800 (Česká spořitelna) s uvedením variabilního symbolu  
- bezhotovostně přes platební terminál v rámci služby Portál občana  
- hotově v hlavní pokladně Magistrátu města Zlína (budova radnice, dveře č. 108 – přízemí) – je potřeba znát částku a variabilní symbol  
-hotově v pokladně České spořitelny vkladem na účet statutárního města Zlína č. 6369212/0800 – s uvedením variabilního symbolu 
- poštovní poukázkou u České pošty, kdy si poplatník složenku vyplní sám, ale musí znát potřebné údaje (částku, variabilní symbol, číslo účtu MMZ)

Musí pes nosit Vámi vydanou známku? Ano, při pohybu psa na veřejných prostranstvích musí být tento viditelně označen platnou evidenční známkou. Známka slouží také pro případné prokázání splnění ohlašovací povinnosti.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

- Romana Hábová, tel. 577 630 384

26. Kontaktní osoba

Michaela Janečková, tel. 577 630 364, PO a ST 8.00 – 17.00 hod., příp. dle aktuální situace
Hana Černocká, tel. 577 630 375, PO a ST 8.00 – 17.00 hod., příp. dle aktuální situace

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

6.1.2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

6.1.2021

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace