Žádost o vydání závazného stanoviska k plánovaným stavebním úpravám nemovitosti v plošně chráněném území
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Podle § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v (...) památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, (...) nebo památkové zóny (§ 17), je povinen k zamýšlené stavbě, prodejnímu stánku, konstrukci a zařízení pro slavnostní výzdobu a osvětlení budov, jejichž umístění nepřesáhne 30 po sobě jdoucích dnů, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 
- V závazném stanovisku se vyjádří, zda jsou plánované práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník - fyzická osoba: 
- sám vlastník nebo jím zplnomocněný zástupce  
Vlastník - právnická osoba: 
- statutární orgán právnické osoby nebo tímto orgánem zplnomocněná osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Podívejte se na mapu, zda je nemovitost, kterou vlastníte, na území městské památkové zóny nebo ochranného pásma kulturní památky.
- Pokud plánujete přístavbu, přestavbu nebo jinou úpravu objektu, který není kulturní památkou, ale je v městské památkové zóně nebo ochranném pásmu nemovité kulturní památky, je vhodné ještě před zpracováním záměru obnovy konzultovat návrh s referentem Odboru kultury a památkové péče magistrátu či s odborným garantem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Konzultací na Odboru kultury a památkové péče magistrátu a následně podáním žádosti o vydání závazného stanoviska

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor kultury a památkové péče, Zarámí 4421, 760 01 Zlín. Telefonicky či e-mailem kdykoliv, osobně nejlépe v úřední dny či po předchozí domluvě. Ing. Barbora Muselíková, tel.: 577 630 323, e-mail: barboramuselikova@zlin.eu  Bc. Jiří Šrámek, tel.: 577 630 324, e-mail: jirisramek@zlin.eu  Mgr. et Mgr. David Knichal, tel.: 577 630 320, e-mail:davidknichal@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

občanský průkaz

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání závazného stanoviska není zatíženo žádnými správními poplatky.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 až 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Spoluvlastníci nemovitosti a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- Součinnost s referentem památkové péče v průběhu řízení. - Před vydáním závazného stanoviska je možné (nikoli povinné) seznámit se se spisem a uplatnit své připomínky k podkladům pro vydání rozhodnutí - § 36 odst. 3 správního řádu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické formuláře

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Podle § 35 a § 39 zákokna č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, maximální výše pokuty je 2 000 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou lhůty pro vydání rozhodnutí?
 Lhůty pro vydání rozhodnutí stanoví správní řád. Žádost bude vyřízena ve lhůtě 30 až 60 dnů od zahájení řízení, a to v případě, že nebude nutné přerušit řízení z důvodů na straně žadatele tj. podání bude bez formálních a věcných vad.
Jak sjednat konzultaci s odborníkem Národního památkového ústavu?
Odborný garant Národního památkového ústavu je pravidelně přítomen ve Zlíně na konzultační dny ve čtvrtek, po dohodě s referentem památkové péče Magistrátu města Zlína, nebo přímo s odborným garantem je možné sjednat konzultaci plánů obnovy.
Jak postupovat v případě změn oproti předložené dokumentaci při provádění díla?
Každou změnu je potřeba před jejím provedením konzultovat s referentem památkové péče, který vede řízení a který navrhne vhodný postup.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

- Konzultace na odboru kultury a památkové péče: Ing. Barbora Muselíková, Mgr. et Mgr. David Knichal, Bc. Jiří Šrámek  
- Konzultace na Národním památkovém ústavu, ÚOP v Kroměříži zde.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

- Výpůjčka pozemků ve vlastnictví statutárního města Zlína – řeší Odbor majetkové správy, oddělení pozemkové správy.
- Vyjádření k předloženým stavebním záměrům – řeší Oddělení prostorového plánování.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámi 4421, 760 01 Zlín

26. Kontaktní osoba

Ing. Barbora Muselíková, tel.: 577 630 323, e-mail:barboramuselikova@zlin.eu  Bc. Jiří Šrámek, tel.: 577 630 324, e-mail: jirisramek@zlin.eu  Mgr. et Mgr. David Knichal, tel.: 577 630 320, e-mail: davidknichal@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 5. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

31. 5. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X