Pořádání akce na veřejném prostranství
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

- Pořadatel je povinen zamýšlenou akci na veřejném prostranství ohlásit Magistrátu města Zlína. Přednostně je povinen využít místa vyčleněná jako vhodná pro konání OZV č. 4/2016, která novelizuje OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích. Pokud zamýšlí pořadatel akci na jiném místě, je povinen doložit souhlas vlastníka pozemku s konáním akce.  
- Pokud je vlastníkem pozemku statutární město Zlín, rozhoduje o konání akce Rada města Zlína. Akci na veřejném prostranství je pořadatel povinen ukončit do 22 hodin. O ukončení akce v jiném čase rozhoduje Rada města Zlína na základě žádosti.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzická osoba, právnická osoba

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení akce na veřejném prostranství projednají dotčené útvary Magistrátu města Zlína samostatně. Podmínkou je podání oznámení o konání akce nejméně 14 dnů před jejím začátkem.

Manuál jak postupovat při oznámení akce VP

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním oznámení

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Dagmar Rokosová, Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 761 40 Zlín, 
- tel.: 577 630 325 
- fax: 577630396 
- e-mail: dagmarrokosova@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud místo zamýšlené pořadatelem pro konání akce není uvedeno v OZV č. 4/2016, kterou se mění OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích, je nutné doložit souhlas vlastníka pozemku s konáním akce.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství podle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je možno uhradit na odboru stavebních a doopravních řízení, L. Váchy 602, Zlín nebo v pokladně Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 13/2007

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14 – 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

- Odbor městské zeleně  
- Odbor stavebních a dopravních řízení  
- Odbor vnitřní správy  
- Odbor občanskoprávní  
- Odbor kultury a památkové péče  
- Městské turistické a informační středisko  
- Technické služby  
- Městská policie Zlín  
- Rada města Zlína

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nahlížení do seznamu ohlášených akcí

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích v úplném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

- OZV č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
- OZV č. 17/2005, kterou se mění OZV č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
V případě záboru veřejných komunikací (chodník, silnice, náměstí, parkoviště), vyplývají pro pořadatele povinnosti ze zákona :  
- z. č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, zejména povinnost získat rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.  
- Obecně závazná vyhláška č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v úplném znění.  
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.  
- z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - pořadatel je povinen dodržovat hygienické limity hluku v souladu s obecně závaznými předpisy.  
- z. č. 398/2006 Sb., autorský zákon - pořadatel zodpovídá za plnění povinností ve vztahu k zejména při užití hudebních děl.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podat nové upravené oznámení konání akce veřejnosti přístupné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

- Pokud pořadatel nedodrží skutečnosti uvedené v oznámení, dopustí se přestupku podle § 46/2 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích s možnou pokutou až 30.000,-- Kč, popřípadě jiného správního deliktu podle z. č. 128/2000 Sb., o obcích s možnou pokutou až 200.000,-- Kč.
- Pokud hluk z akce konané na náměstí Míru závažným způsobem obtěžuje, bude pořadatel upozorněn pracovníkem MMZ či strážníkem MPZ. Pokud nebude sjednána náprava, bude odpojen přívod el. energie bez jakékoliv další zodpovědnosti města Zlína a nároků ze strany pořadatele.

21. Nejčastější dotazy

Jak si mohu pronajmout pódium na náměstí Míru?  
- Pódium je k dispozici zdarma, termín využití je nezbytné koordinovat s Městským informačním a turistickým střediskem marcelaherinkova@muzlin.cz.  
Jak se mohu na náměstí Míru napojit na zdroj vody a elektřiny?  
- Připojení na vodu je možné pouze po předchozí dohodě s TS Zlín, připojení na rozvaděče el. energie na náměstí Míru je zajištěno prostřednictvím Odboru vnitřní správy MMZ . Přístup k připojení zajišťují určení zaměstnanci TS Zlín (voda) a Odboru vnitřní správy MMZ (elektro). Spotřebovaná elektrická energie bude pořadateli akce přefakturována na základě odečtených stavů na odpočtových měřidlech. Spotřebovanou vodu řeší TS Zlín.
Kontaktní osoby pro připojení k el. energii – p. Ladislav Lukašík / zastupuje Bc. Pavel Vařák, pro fakturaci spotř. el. energie – Ing. Lucie Manová / zastupuje Antonín Špidlík  
Jak si mohu pronajmout altán v Sadu Komenského?  
- Altán je k dispozici zdarma, termín a podmínky využití je nutné nahlásit a konzultovat s Odborem městské zeleně, Augustinem Šidlíkem.

22. Další informace

Pořadatel je povinen dle OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích čl. 3, odst. 5 zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení. Toto oznámení, včetně případných souhlasů, je pořadatel povinen na požádání předložit, a to po celou dobu trvání akce. V opačném případě může být akce ukončena.  
Termíny a koordinace:  
- Marcela Herinková, Městské informační a turistické středisko, tel.: 577 630 272, marcelaherinkova@zlin.eu  
Nezpevněné zelené plochy:  
- Augustin Šidlík, odbor městské zeleně, tel.: 577 630 233, augustinsidlik@zlin.eu  
Zábor veřejného prostranství (chodníky, silnice, náměstí):  
- Ing. Renáta Varišová,odbor stavebních a dopravních řízení, tel.: 577 630 200, renatavarisova@zlin.eu  
Umístění těžké techniky na nám. Míru:  
- Antonín Špidlík, odbor vnitřní správy, tel.: 577 630 419, antoninspidlik@zlin.eu  
Vjezd a výjezd motorových vozidel na náměstí Míru:  
- možnost uplatnit nárok na slevové lístky při vydání rozhodnutí, Ing. Renáta Varišová, odbor stavebních a doopravních řízení, tel.: 577 630 638, renatavarsova@zlin.eu
Připojení se k elektrické energii: - Ladislav Lukašík, domovník, tel.: 577 630 210, 604 220 484, ladislavlukasik@zlin.eu  
- Využití pódia na náměstí Míru:  
- Dagmar Rokosová, odbor kultury a památkové péče, tel.: 577 630 325, dagmarrokosova@zlin.eu  
Využití typizovaných prodejních stánků:  
- Pavla Julinová, oddělení cest. ruchu, vnitřních a vnějších vztahů, tel.: 577 630 271, pavlajulinova@zlin.eu  
Podpora akcí je možná z Kulturního fondu města Zlína, z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína, z Fondu zdraví města Zlína, Sociálního fondu města Zlína

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobní konzultace: Dagmar Rokosová, odbor kultury a památkové péče, tel.: 577 630 325

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

- OSaDŘ MMZ – zvláštní užívání pozemní komunikace, 
- OMZ MMZ – zvláštní užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení, hřiště nebo parku pro potřeby záboru veřejného prostranství, 
- OOSA MMZ - Oznámení o konání shromáždění 
- Městská policie Zlín - veřejný pořádek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury a památkové péče MMZ

26. Kontaktní osoba

Dagmar Rokosová, odbor kultury a památkové péče, tel.: 577 630 325, dagmarrokosova@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

10. 9. 2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

6. 10. 2017

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana s pracovníkem odboru
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace