Pořádání akce na veřejném prostranství
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Pořadatel je povinen akci na veřejném prostranství ohlásit Magistrátu města Zlína. Přednostně je povinen využít místa vyčleněná jako vhodná pro konání OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích v úplném znění. Pokud zamýšlí pořadatel akci na jiném místě, je povinen doložit souhlas vlastníka pozemku s konáním akce.  
Pokud je vlastníkem pozemku statutární město Zlín, rozhoduje o konání akce Rada města Zlína.
Akci na veřejném prostranství je pořadatel povinen ukončit do 22 hodin. O ukončení akce v jiném čase rozhoduje Rada města Zlína na základě projednání výjimky u končení akce po 22. hodině.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oznamovatelem akce může být fyzická osoba nebo právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ohlášení akce na veřejném prostranství projednají dotčené útvary Magistrátu města Zlína samostatně. Podmínkou je podání oznámení o konání akce nejméně 14 dnů před jejím začátkem. Oznámení akce veřejnosti přístupné

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, Odbor kultury a památkové péče, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, 5. patro, kancelář 527.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ing. Bohumil Štencl, Odbor kultury a památkové péče MMZ, Zarámí 4421, 760 01 Zlín,  
tel.: 577 630 937, e-mail: bohumilstencl@zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud prostranství pro konání akce není uvedeno v OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích v platném znění, je nutné doložit souhlas vlastníka pozemku s konáním akce.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství podle z. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je možno uhradit na odboru stavebních a doopravních řízení, L. Váchy 602, Zlín nebo v pokladně Magistrátu města Zlína, nám. Míru 12.   Místní poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV č. 3/2021.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14 – 30 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Odbor městské zeleně Odbor stavebních a dopravních řízení  
Odbor vnitřní správy  
Odbor občanskoprávní  
Odbor kultury a památkové péče  
Městské turistické a informační středisko
Technické služby
Městská policie Zlín
Rada města Zlína  

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nahlížení do seznamu v kalendáři akcí na stránkách www.zlin.eu

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- OZV č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
- OZV č. 17/2005, kterou se mění OZV č. 4/V/2004 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  
V případě záboru veřejných komunikací (chodník, silnice, náměstí, parkoviště), vyplývají pro pořadatele povinnosti ze zákona :  
- z. č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, zejména povinnost získat rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.  
- Obecně závazná vyhláška č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v úplném znění.  
- Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích.  
- z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - pořadatel je povinen dodržovat hygienické limity hluku v souladu s obecně závaznými předpisy.  
- z. č. 398/2006 Sb., autorský zákon - pořadatel zodpovídá za plnění povinností ve vztahu k zejména při užití hudebních děl.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podat nové upravené oznámení konání akce veřejnosti přístupné

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud pořadatel nedodrží skutečnosti uvedené v oznámení, dopustí se přestupku podle § 46/2 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích s možnou pokutou až 30.000,-- Kč, popřípadě jiného správního deliktu podle z. č. 128/2000 Sb., o obcích s možnou pokutou až 200.000,-- Kč.  
Pokud hluk z akce konané na náměstí Míru závažným způsobem obtěžuje, bude pořadatel upozorněn pracovníkem MMZ či strážníkem MPZ.
Pokud nebude sjednána náprava, bude odpojen přívod el. energie bez jakékoliv další zodpovědnosti města Zlína a nároků ze strany pořadatele.

21. Nejčastější dotazy

Jak si mohu pronajmout pódium na náměstí Míru?  
Využití podia k oznámené akci je zdarma, datum využití je nutno korigovat s Městským informačním a turistickým střediskem na telefonu 577 630 272. 

Jaká je možnost přípojky na zdroj vody a elektřiny na náměstí Míru?  
Připojení na vodu je možné pouze po předchozí dohodě s TS Zlín, připojení na rozvaděče el. energie na náměstí Míru je zajištěno prostřednictvím Odboru vnitřní správy MMZ. Přístup k připojení zajišťují určení zaměstnanci TS Zlín (voda) a Odboru vnitřní správy MMZ (elektro). Spotřebovaná elektrická energie bude pořadateli akce přefakturována na základě odečtených stavů na odpočtových měřidlech. Spotřebovanou vodu řeší TS Zlín.
Kontaktní osoby:
- pro připojení k el. energii je p. Ladislav Lukašík (tel. 604 220 484), nebo v zastoupení Bc. Pavel Vařák (tel. 604 220 483),
- pro fakturaci spotř. el. energie Ing. Lucie Manová (tel. 577 630 411) nebo v zastoupení Antonín Špidlík (tel. 739 348 249).
  Za jaký podmínek lze pronajmout altán v Sadu Komenského?
Altán je k dispozici zdarma, termín a podmínky využití je nutné nahlásit a konzultovat s Odborem městské zeleně MMZ, Augustinem Šidlíkem (tel. 604 220 221 637).

22. Další informace

Pořadatel je povinen dle OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích čl. 3, odst. 5 zabezpečit, aby akce probíhala v souladu se skutečnostmi uvedenými v oznámení. Toto oznámení, včetně případných souhlasů, je pořadatel povinen na požádání předložit, a to po celou dobu trvání akce. V opačném případě může být akce ukončena. Termíny a koordinace:  Městské informační a turistické středisko: Zuzana Vičíková, tel.: 577 630 287, 604 220 348, mailto: zuzanavicikova@zlin.eu
Odbor městské zeleně: Augustin Šidlík, tel.: 577 630 988 nebo 604 221 637, mailto: augustinsidlik@zlin.eu
Odbor stavebních a dopravních řízení: Ing. Renáta Varišová, tel.: 577 630 200, 604 220 443, mailto:
renatavarisova@zlin.eu

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Osobní konzultace: Ing. Bohumil Štencl, Odbor kultury a památkové péče, Zarámí 4421, 760 01 Zlín, 5. etáž, kancelář 527, tel.: 577 630 325, mailto: bohumilstencl@zlin.eu

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

OSaDŘ MMZ – zvláštní užívání pozemní komunikace,  
OMZ MMZ – zvláštní užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení, hřiště nebo parku pro potřeby záboru veřejného prostranství,  
OOSA MMZ - Oznámení o konání shromáždění  
Městská policie Zlín - veřejný pořádek

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor kultury a památkové péče MMZ

26. Kontaktní osoba

Ing. Bohumil Štencl, Odbor kultury a památkové péče, tel.: 577 630 937, bohumilstencl@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

28. Popis byl naposledy aktualizován

23. 10. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace