Převod nemovitosti do majetku statutárního města zlína formou daru, prodeje a směny
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

jedná se o projednání žádostí o převodu nemovitostí ve vlastnictví fyzických či právnických osob (dále jen žadatel), které jsou užívány statutárním městem Zlínem, formou daru, prodeje a směny

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

- žádost může podat žadatel
- s žádostí může žadatele oslovit statutární město Zlín, má-li zájem o koupi nemovitostí ve vlastnictví žadatele

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- žadatel podá písemnou žádost se specifikací svého požadavku na podatelnu Magistrátu města Zlína
- písemná žádost adresovaná odboru realizace investičních akcí je zaevidována
- v případě, že se jedná o převod nemovitostí formou směny, předloží odbor realizace investičních akcí Radě města Zlína záměr na směnu dle § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v případě schválení záměru na směnu Radou města Zlína je tento záměr v souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Zlína, žádost je dále předložena k vyjádření příslušným odborům Magistrátu města Zlína, které hodnotí předložený návrh z hlediska souladu s územním plánem, investičními a rozvojovými plány a záměry statutárního města Zlína
- po zajištění potřebných podkladů je žádost předložena k projednání majetkové komisi Rady města Zlína
- odbor realizace investičních akcí zpracuje a k projednání předloží Radě města Zlína materiál – podání návrhu – doporučení či nedoporučení Zastupitelstvu města Zlína schválit převod nemovitostí – odbor realizace investičních akcí zpracuje a k projednání a rozhodnutí o schválení či. zamítnutí předloží Zastupitelstvu města Zlína materiál o převodu nemovitostí
- v případě schválení převodu nemovitostí Zastupitelstvem města Zlína zajistí odbor realizace investičních akcí zpracování smlouvy o převodu nemovitostí (dle zvolené formy smlouvu kupní, směnnou, darovací) a vyzve žadatele k popisu této smlouvy

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- podáním žádosti žadatelem
- oslovení žadatele, jako vlastníka nemovitostí, o které má statutární město Zlín zájem z důvodu historicky nevypořádaných majetkoprávních vztahů nebo z důvodu plánované investice

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Odbor realizace investičních akcí Magistrátu města Zlína
- Oddělení provozu a investic
- Ul. L. Váchy 602
- 760 01 Zlín
- Šárka Kubáčová
- dveře č. 417
- tel.: 577 630 723

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- individuální žádost žadatele
- u fyzických osob uveďte jméno, příjmení, trvalé bydliště, popř. kontaktní adresu pro zasílání zpráv, telefonický kontakt
- u právnických osob uveďte obchodní firmu nebo název, sídlo, statutární orgán, identifikační číslo, telefonický kontakt , doložte aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 dní
- v žádosti specifikujte předmět převodu , tj. číslo parcely, výměru, katastrální území a návrh výše kupní ceny
- v případě, že se jedná o převod pouze určité části nemovitosti, k žádosti přiložte snímek z katastrální mapy se zákresem zájmové části nemovitosti

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

předepsané formuláře nejsou stanoveny

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

správní poplatky nejsou stanoveny

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

nejsou pevně stanoveny - mají přímou vazbu na termíny jednání komise Rady města Zlína, Rady a Zastupitelstva města Zlína a zajištění příslušných dokladů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

nejsou známi – záleží na konkrétní situaci

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

nevyžadují se žádné další činnosti, záleží však na konkrétní situaci

16. Elektronická služba, kterou lze využít

sarkakubacova@zlin.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisův - zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí o prodeji, daru a směny nemovitostí spadá plně do kompetence zastupitelstva města

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

uplatnění smluvních sankcí sjednaných ve smlouvách.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

výpisy usnesení Zastupitelstva města Zlína v elektronické podobě na stránkách Magistrátu města Zlína http://www.zlin.eu

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor realizace investičních akcí Magistrátu města Zlína

26. Kontaktní osoba

- Šárka Kubáčová
- oddělení provozu a investic
- dveře č. 417
- tel.: 577 630 723

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22. 9. 2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 4. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X