Žádost o stavební povolení pro dopravní stavby
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen komunikace) se rozumí trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny stavební úpravy spojené s přestavbou zemního tělesa, přestavbou se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změny nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení dle § 1 písm. a) vyhlášky č. 104/1997, kterou se provádí zákon pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Procesně způsobilé fyzické nebo právnické osoby, vlastník nebo stavebník, jenž má právo založené smlouvou provést stavbu anebo právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku nebo stavbě.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Před podáním žádosti je nutné získat doklady a podklady, které se přikládají k žádosti o stavební povolení podle § 110 zákona č. 183/2006 Sb. stavební řád ve znění pozdějších předpisů a přílohy č.2 část B) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (projektová dokumentace, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, projektovou dokumentaci, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska , vyžadována zvláštními předpisy)

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- Podáním žádosti o stavební povolení u speciálně stavebního úřadu.  
- Žádost o stavební povolení se podává na předepsaném formuláři, jenž je přílohou č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.  
Obecně platí pro každé podání správní řád - tzn. že podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno jej učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.  
Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.  
Pokud podání nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, pomůže Odbor stavebních a dopravních řízení, odd. dopravně správních řízení podateli nedostatky odstranit, popřípadě jej vyzve, aby je ve stanovené lhůtě odstranil; zároveň ho poučí, jaký význam může mít neodstranění nedostatků pro další průběh jeho vyřizování.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Speciální stavební úřad . Pro dálnice a rychlostní silnice je speciálním stavebním úřadem Ministerstvo dopravy České republiky, pro ostatní silnice I. třídy krajský úřad, pro silnice II. a III. třídy obecní úřad obce s rozšířenou působností a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace pověřený obecní úřad

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Stavby silnic II. a III. třídy a pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení nám. Míru 12, 761 40 Zlín 
Renáta Varišová, č. dv. 313, tel.: 577 630 200, Hana Večerková, č. dv. 313, tel.: 577 630 199

Petr Vančík, č. dv. 316, tel.: 577 630 183,Lubomír Kotásek, č. dv. 314, tel.: 577 630 191

V úřední dny: pondělí a středa 8.00 až l2.00 hodin a 13.00 až 17.00 hodin, případně po dohodě mimo tyto hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Žádost o stavební povolení sepsanou na předepsaném vzoru žádosti podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Projektová dokumentace, zpracovaná opevněnou osobou minimálně ve dvojím provedení, je-li více jiných stavebních úřadů, nebo není-li stavebník totožný s vlastníkem stavby předkládá se trojmo, doklady prokazující vlastnické či jiné právo založené smlouvou, plán kontrolních prohlídek, závazná stanoviska dotčených účastníků vyžadována zvláštními předpisy a stanoviska dalších účastníků dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Rozhodnutí o stavebním povolení pro stavby dopravního charakteru jsou zpoplatněna podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění  
Uvedeny jsou vybrané části zákona: 
POLOŽKA 17 
vydání stavebního povolení 
1. ke stavbě neuvedené v písmenech a) až h) Kč 3 000,- 
- k její nástavbě a přístavbě Kč 2 500,- 
- k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky ne veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu Kč 1 000,- 
2. vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 300,-

Poplatek lze uhradit: - v hotovosti na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ - bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

- Lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci jsou stanoveny v ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
- Nelze-li vzhledem k povaze věci rozhodnout ani v těchto lhůtách, může lhůtu přiměřeně prodloužit odvolací orgán.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Účastníci stavebního řízení o povolení stavby dopravního charakteru jsou stanoveni v § 109 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.Podání je možné rovněž učinit prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5ttb7bs). Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- Vyhláška č. 104/1997 Sb. ,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
- Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- Vyhláška 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (osobami s omezenou schopností pohybu a orientace)

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním na Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za správní delikty na úseku stavebního zákona ukládá stavební úřad pokuty podle ustanovení § 179 a § 181 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
- provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
- provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
- provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)

Právnická nebo fyzická podnikající osoba se dopustí správního deliktu tím, že
- provádí změnu stavby bez stavebního povolení (pokuta až do 500 000,- Kč)
- provádí novou stavbu bez stavebního povolení (pokuta až do 1 000 000,- Kč)
- provádí bez stavebního povolení stavbu nebo její změnu v chráněném území nebo ochranném pásmu a nebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území (pokuta až do 2 000 000,- Kč)

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Zlína, Odbor stavebních a dopravních řízení, odd. dopravně správních řízení

26. Kontaktní osoba

Lubomír Kotásek

Petr Vančík

Renáta Varišová

Hana Večerková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X