Povolení k vyhrazení parkoviště osob ZTP, ZTP/P
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Vyhrazené parkování je tzv. zvláštním užíváním pozemní komunikace ve smyslu ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem je fyzická osoba (plnoletá, způsobilá k právním jednáním, držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P), která vlastní řidičský průkaz a která zároveň vlastní ( případně užívá na základě leasingu) vozidlo potřebuje vyhradit parkovací místo. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou nebo nezletilou, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, nebo o vozíčkáře, může být vyhrazeno parkovací místo i pro jejich osobu blízkou či opatrovníka, pokud mají společné trvalé bydliště a sdílí společnou domácnost.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace formou vyhrazeného parkování a současné podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích doplněné schématem stávajícího dopravního značení a navrženého dopravního značení dle vyhl. č. 30/2001, kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním vyplněného formuláře včetně přílohy dle předcházejícího bodu.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, pracoviště nám. Míru 12 , Zlín(dále jen OSaDŘ MMZ).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

nám. Míru 12

Gabriela Divoková, kanc. č. 313, tel.: 577 630 199

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz žadatele – osoby ZTP nebo ZTP/P a držitele vozidla, průkaz osoby ZTP nebo ZTP/P a osvědčení o registraci vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vyhrazení parkovacího místa pro osoby ZTP nebo ZTP/P není zpoplatněno.

Poplatek lze uhradit: - v hotovosti na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ - bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní řízení je od data podání žádosti zpravidla ukončeno do dvou měsíců. K tomu je ale třeba přičíst i dobu od vydání příslušného správního rozhodnutí a stanovení místní úpravy provozu do doby realizace dopravního značení na parkovací ploše. V zimním období je tato doba navíc ovlivněna klimatickými podmínkami, pro které nelze svislé a vodorovné dopravní značení umístit.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

Dalším účastníkem příslušného správního řízení může být vlastník vozidla, který bydlí ve společné domácnosti s osobou ZTP nebo ZTP/P. Účastníkem správního řízení je i vlastník dotčené pozemní komunikace. Dotčeným orgánem státní správy je i příslušný orgán Policie ČR.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou po žadateli požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Doporučuje se osobní podání žádosti aby se předešlo případnému přerušení správního řízení pro nesprávně podanou nebo neúplnou žádost.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,
- Vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Pravidla pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na pozemních komunikacích ve vlastnictví statutárního města Zlína
- Zásady pro dopravní značení na pozemních – Technické podmínky 65
- Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích – Technické podmínky 133

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí ve smyslu správního řádu podané u OSaDŘ MMZ v zákonné lhůtě do 15 dnů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Např. zrušení vyhrazeného parkovacího místa popř. pokuta za neoprávněné zvláštní užívání pozemní komunikace.

21. Nejčastější dotazy

Co je to vyhrazené parkovací místo?
Jedná se o parkovací místo, na kterém je oprávněno parkovat pouze konkrétní vozidlo nebo konkrétní subjekt. Na místě samém je vymezeno dopravní značkou „IP 12“ (modrý svislý obdélník s písmenem „P“), kde místo standardního nápisu „RESERVÉ“ je uvedeno označení konkrétního vozidla či subjektu. Na takovém místě pak může parkovat jen uvedené vozidlo či subjekt, nikoli ostatní řidiči, a to i kdyby bylo momentálně neobsazené. Zřízením vyhrazeného parkovacího místa jsou tedy ostatní motoristé vyloučeni z obecného užívání dané části pozemní komunikace.

Jak se v případě osob ZTP a ZTP/P liší parkovací místo vyhrazené pro konkrétní osobu (či subjekt) od parkovacího místa obecně vyhrazeného pro invalidy?
Je-li parkovací místo obecně vyhrazeno pro invalidy, může tam parkovat kterýkoli subjekt, kterému byl vydán parkovací průkaz osoby se zdravotním postižením – tedy celá skupina předem neurčených zdravotně postižených osob. Ostatní osoby (bez průkazu osoby se zdravotním postižením) zde však parkovat nemohou. V praxi je určitý počet takovýchto obecných parkovacích míst pro invalidy vymezován na většině parkovišť. Označena jsou rovněž značkou „IP 12“ (modrý svislý obdélník s písmenem „P“), avšak s doplněným symbolem osoby na invalidním vozíku.

Je na zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro konkrétní vozidlo či subjekt právní nárok?
Ze zákona není, a to ani v případě, že jste držitelem průkazu ZTP či ZTP/P.

Kdo rozhoduje o zřízení vyhrazeného parkovacího místa?
Rozhodující slovo má vlastník pozemní komunikace, který ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa dává svůj předchozí soukromoprávní souhlas. Samozřejmě je nutno dodržet i zákonné podmínky upravující bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích – proto se ve většině případů vyjadřuje k záměru zřídit vyhrazené parkovací místo i PČR. Na základě těchto předchozích souhlasů pak může vydat Magistrát města Zlína správní rozhodnutí o povolení zvláštního užití pozemní komunikace, resp. rozhodnout o instalaci příslušného dopravního značení.

Jak je to v případě pozemních komunikací, které nepatří městu Zlínu?
U komunikací, které nejsou ve vlastnictví města Zlína, rozhoduje o případném souhlasu se zřízením vyhrazených parkovacích míst vlastník těchto komunikací. Specielní správní rozhodnutí o povolení zvláštního užívání zde Magistrát města Zlína nevydává. U veřejně přístupných účelových komunikací, které nepatří městu Zlínu, vydává Magistrát města Zlína pouze stanovení místní úpravy provozu (na základě požadavku či souhlasu jejich vlastníků). U veřejnosti nepřístupných účelových komunikací (např. komunikace v uzavřených areálech) stanovuje místní úpravu provozu jen vlastník těchto komunikací.

Pro jaké kategorie osob v současné době může město Zlín udělit souhlas se zřízením vyhrazených parkovacích míst? 
Z důvodu tělesného postižení se jedná o následující kategorie subjektů:
- Držitelé průkazu ZPT nebo ZTP/P vydaného z důvodu těžkého nebo zvláště těžkého funkčního postižení pohyblivosti – tyto osoby musí být vlastníky technicky způsobilého vozidla (případně jej mít na leasing) + řidičského oprávnění. Až na níže uvedené výjimky tedy již nesou vyhrazená parkování zřizována pro osoby blízké těchto tělesně postižených osob.
- Osoby blízké (příbuzní, partneři) nebo opatrovníci nezletilých či nesvéprávných držitelů průkazu ZPT nebo ZTP/P vydaného z důvodu těžkého nebo zvláště těžkého funkčního postižení pohyblivosti. Tyto osoby blízké musejí kromě vlastnictví technicky způsobilého vozidla a řidičského průkazu musejí žít s postiženou osobou ve společné domácnosti a pečovat o ni.
- Osoby blízké (příbuzní, partneři) nebo opatrovníci vozíčkářů, za obdobných podmínek jako u předchozí odrážky.

Z ostatních důvodů mohou být zřízena vyhrazená parkovací místa v těchto případech:
- Pokud se jedná o osoby, které již historicky měly a v současné době stále mají povoleno vyhrazené parkovací místo z jiných důvodů než z důvodu tělesného postižení.
- Pokud osoba na své náklady po předchozí dohodě s městem Zlínem vybuduje nová parkovací místa a tato bezúplatně či za symbolickou cenu převede do vlastnictví města Zlína.

Jelikož je město Zlín vlastníkem příslušných pozemních komunikací, stará se o ně a financuje jejich budování, opravy a údržbu, může z tohoto důvodu v případě potřeby nechat zřídit vyhrazené parkovací místo rovněž pro sebe či jím vlastněné organizace.
  

Jsem osoba blízká (manžel, rodič, prarodič, partner) osoby ZTP či ZTP/P. Může být z tohoto důvodu udělen souhlas se zřízením vyhrazeného parkovací místo i mě?
Na rozdíl od dosavadní praxe již ne, s výjimkou situace, kdy jste osobou blízkou (příbuzným, partnerem) nebo opatrovníkem nezletilého či nesvéprávného držitele průkazu ZPT nebo ZTP/P vydaného z důvodu těžkého nebo zvláště těžkého funkčního postižení pohyblivosti, nebo osoba blízká či opatrovník vozíčkáře. Podmínkou je, že s takovou postiženou osobou žijete ve společné domácnosti a pečujete o ni.

Jsou situace, kdy mi vyhrazené parkovací místo nebude zřízeno, i když bych jinak ostatní podmínky splnil/a?
Město Zlín v odůvodněných případech i přes splnění obecných podmínek pravidel nemusí s ohledem na konkrétní zjištěné okolnosti udělit svůj soukromoprávní souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa, neboť jak již bylo řečeno, není na udělení tohoto souhlasu právní nárok. Dále nebude vyhověno žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v případech, kdy: - celkový počet vyhrazených parkovacích míst na příslušném parkovišti spolu s obecnými parkovacími místy pro osoby se zdravotním postižením přesáhne 20% celkového počtu parkovacích míst na tomto parkovišti, - se jedná o zpoplatněné parkoviště, - žadatel má v dochůzkové vzdálenosti do 300 m možnost vlastního parkování (např. vlastní garáž, či vlastní pozemek s možností parkování), nebo - žadatel má formální trvalé bydliště na náměstí Míru 12 ve Zlíně.

Jaký je proces zřizování vyhrazeného parkovacího místa?
Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa se podává na příslušném tiskopisu na Oddělení dopravně správních řízení (součást Odboru stavebních a dopravních řízení). Náležitosti žádosti, včetně příloh, stanoví tento organizační útvar. V rámci prokazování podmínek pro udělení souhlasu Vás může vyzvat k doplnění či upřesnění podkladů. Po vyhodnocení relevantnosti doložených podkladů příslušný organizační útvar požádá zástupce města Zlína, resp. PČR o udělení jejich souhlasů se zřízením vyhrazeného parkovacího místa. V případě kladných souhlasů a splnění zákonných podmínek je následně vydáno správní rozhodnutí o povolení zvláštního užití pozemní komunikace, resp. rozhodnutí o instalaci příslušného dopravního značení. Tento proces trvá standardně cca 90 dní.

Na jak dlouhou dobu je vyhrazené parkovací místo zřizováno?
Obecně na 2 roky, u žadatelů–vozíčkářů na 4 roky. Příslušný organizační útvar však může s ohledem na okolnosti stanovit i kratší dobu platnosti rozhodnutí (např. když je zjevné či pravděpodobné, že již před uplynutím 2 let skončí některý z předpokladů nutných pro vyhrazení parkovacího místa)

Může mi být parkovací místo po uplynutí doby na kterou bylo zřízeno znovu obnoveno? Za jakých podmínek?
Ano může, pokud splníte aktuální podmínky pro jeho obnovení. Požádejte si o obnovení (resp. opětovné zřízení) vyhrazeného parkovacího místa nejméně 1 měsíc před uplynutím platnosti dosavadního vyhrazení. Za tím účelem je nutno opětovně podat žádost a doložit doklady prokazující splnění podmínek.

Jsem osobou odkázanou na invalidní vozík. Poskytne mi město nějakou součinnost pokud si chci zřídit či obnovit vyhrazené parkovací místo?
Ano. Pokud je žadatelem osoba odkázaná na invalidní vozík, může požádat (postačí telefonicky či e-mailem) k tomu příslušný organizační útvar, kterým je Odbor dopravy, o poskytnutí součinnosti spočívající zejména v pomoci s vyřízením povolení vyhrazeného parkovacího místa, upozornění na blížící se konec doby platnosti rozhodnutí o vyhrazení parkovacího místa a pomoci s opakovaným vydáním nového rozhodnutí. V případě potřeby se za tímto účelem mohou pracovníci Odboru dopravy dostavit i do místa Vašeho bydliště.

Platím jako osoba ZTP či ZTP/P při zřízení vyhrazeného parkovacího místa každoroční poplatek za zvláštní užití veřejného prostranství?
Ne, od poplatku jste osvobozen/a.

Parkoviště, na kterém mi bylo vyhrazeno parkovací místo je rekonstruováno. Mám nárok na zřízení dočasného náhradního vyhrazeného parkovacího místa?
Bohužel ne. V těchto případech dočasného znemožnění parkování se nová přechodná vyhrazená parkování nezřizují.

Jaký je postup v případě, že dojde ke změně rozhodných okolností, za kterých bylo vyhrazené parkovací místo související s osobou ZTP či ZTP/P zřízeno – např. přestanu být majitelem vozidla, vozidlo ztratí technickou způsobilost, přestěhuji se na jiné místo, či přestanu bydlet s osobou blízkou, pro kterou bylo vyhrazené parkovací místo zřízeno?
V těchto případech máte povinnost bez zbytečného odkladu, nejdéle do 1 měsíce, prokazatelnou formou oznámit tyto změny Magistrátu města Zlína, resp. věcně příslušnému Oddělení dopravně správních řízení. V uvedených případech totiž odpadá objektivní důvod, pro který bylo vyhrazené parkování zřízeno, a dochází k pak pouze k blokování užívání uvedeného místa ostatními řidiči. Za takovéto situace pak věcně příslušný organizační útvar rozhodne o zrušení vyhrazeného parkovacího místa.

Jsem osobou blízkou držiteli průkazu ZTP (nejedná se o nezletilého ani vozíčkáře) a žiji s ní ve společné domácnosti. Bylo mi z tohoto důvodu v roce 2018 zřízeno vyhrazené parkovací místo na 2 roky. Podle nových pravidel však již nespadám mezi osoby, pro které může být parkovací místo vyhrazeno. Mohu za těchto okolností nadále vyhrazené parkovací místo užívat?
Ano, vyhrazené parkování pro Vás nadále zůstane v platnosti, avšak pouze po přechodné období korespondující s dobou, na kterou bylo parkovací místo vyhrazeno dle rozhodnutí (maximálně však 2 roky) – pokud nenastanou okolnosti uvedené v předchozí otázce.

Musím jako osoba ZTP či ZTP/P hradit náklady související se zřízením a změnami vyhrazeného parkovacího místa a souvisejícího dopravního značení? Jak velké tyto náklady v praxi jsou?
Město Zlín nebude parkovacích míst vyhrazených v souvislosti s osobami ZTP či ZTP/P požadovat náhradu nákladů na fyzické zřízení a změny vyhrazeného parkovacího místa a dopravního značení v těchto případech: - při prvotním zřízení vyhrazeného parkovacího místa, - při přesunu vyhrazeného parkovacího místa maximálně 1 x za 4 roky z důvodu změny trvalého bydliště, - při změně registrační značky vozidla, - při přesunu či úpravách vyhrazeného parkovacího místa a souvisejícího dopravního značení z důvodů spočívajících na straně města. V ostatních případech je však požadovat bude, což je v praxi běžné i u ostatních měst. Náklady na fyzické zřízení vyhrazeného parkovacího místa (zejména instalace vodorovného a svislého dopravního značení, případně úprava povrchu stání) se pohybuje v rozmezí cca 6 až 7 tis. Kč Případné administrativní náklady související s vyřízením žádosti o zřízení vyhrazeného parkovacího místa si hradí žadatel sám.

Chtěl bych na pozemku města Zlína před svým domem vybudovat na své náklady parkovací stání a poté je bezúplatně převést do majetku města. Jak mám postupovat? Bude mi pak na něm vyhrazeno parkovací místo?
V prvé řadě je potřeba se dohodnout na příslušných organizačních útvarech města (Odbor dopravy, Odbor ekonomiky a majetku), zda město vůbec umožní na svém pozemku výstavbu nového parkovacího místa třetí osobou a za jakých podmínek. V případě, že město bude souhlasit, bude za tím účelem uzavřena vzájemná smlouva. Poté co parkovací místo vybudujete a bezúplatně jej nabude město, budete možno Vám ze strany města udělit souhlas se zřízením vyhrazeného parkovacího místa. Pokud však nejste držitel průkazu ZTP či ZTP/P, budete muset v souvislosti s tím uhradit náklady na vyhrazení parkovacího místa a každoroční poplatek ve za zvláštní užívání veřejného prostranství ve výši dle aktuální sazby stanovené v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství (v současné době až 14 500,- Kč/rok).

Kde mohu získat případné podrobnější informace ke zřizování vyhrazených parkovacích míst?
Na Oddělení dopravně správních řízení Magistrátu města Zlína (součást odboru stavebních a dopravních řízení)

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OSaDŘ MMZ

26. Kontaktní osoba

Gabriela Divoková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X