Povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace pro potřeby výkopových prací v komunikaci
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 40 vyhlášky č. 140/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být zvláštní užívání povoleno, jsou-li takovým důvodem stavební práce, předkládá žádost zhotovitel.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti k silničnímu správnímu úřadu – Magistrátu města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení .

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení .

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

nám. Míru 12, Zlín 761 40

Dagmar Doleželová, č. dv. 314,e-mail: dagmardolezelova@zlin.eu, tel.: 577 630 189
Renáta Varišová,č. dv. 313, e-mail:renatavarisova@zlin.eu,tel.: 577 630 200
Gabriela Divoková, č. dv. 313, e-mail: gabrieladivokova@zlin.eu. tel.: 577 630 199

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost je k dispozici na Magistrátu města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení a na webových stránkách v části elektronické formuláře - odbor stavebních a dopravních řízení - nutné doklady jsou uvedeny na tiskopisu žádosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace – Žádost je k dispozici na Magistrátu města Zlína, odboru stavebních a dopravních řízení a na webových stránkách v části elektronické formuláře - odbor stavebních a dopravních řízení.

1. Formulář ke stažení

2. Formulář ke stažení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice se dle položky 36 zák. č. 634/2004 vybírá správní poplatek na dobu platnosti:

- 10 dní a kratší než 10 dní 100,-Kč.

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců 500,-Kč.

- delší než 6 měsíců: 1.000,-Kč.

Poplatek lze uhradit: - v hotovosti na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ - bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správní úřad rozhodne do 30 dnů od podání žádosti, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů od podání žádosti

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.Podání je možné rovněž učinit prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5ttb7bs). Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolání se podává ke správnímu úřadu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Právnická osoba:
- dle ustanovení § 42b zákona č. 13/1997 Sb. - pokuta do 500000 Kč.

Fyzická osoba:
- dle ustanovení § 42a zákona č. 13/1997 Sb. - pokuta do 500000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebních a dopravních řízení

26. Kontaktní osoba

Dagmar Doleželová
Renáta Varišová
Gabriela Divoková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

9.11.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Žádosti, které nelze řešit v celém jejich rozsahu podle tohoto postupu, je vhodné konzultovat s úředníkem příslušného správního úřadu. Tímto postupem žadatel předejde možnému přerušení správního řízení v případě, že by žádost neměla všechny náležitosti a správní orgán by v souladu se správním řádem správní řízení přerušil a žadatele vyzval k doplnění.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X