Žádost o zvláštní užívání komunikací (kulturní akce, sportovní akce, politické - stánek, atrakce, auto, kontejner, lešení, zábor pro stav. materiál)
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Žádost o zvláštní užívání komunikací, (dále jen ZÚ MK) je nutno předložit v případech, kdy občan, popř organizace (dále jen žadatel) hodlá využívat veřejně přístupnou MK nebo silnici II. III. třídy jiným účelem, než pro jaký byla zkolaudována. Tímto se myslí využití MK za účelem reklamních a prodejních akcí, umístění stavebních zařízení, popř za účelem pořádání kulturních nebo společenských akcí.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žadatelem může být fyzická i právnická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel je povinen předložit žádost na Magistrát města Zlína, (dále jen MMZ). Formulář žádosti je dostupný na internetových stránkách města Zlín, popř. může žadatel požádat o jejich zaslání na e-mail, nebo formulář převzít osobně na Odbor stavebních a dopravních řízení magistrátu města Zlína, (dále jen OSaDŘ MMZ).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Správní řízení ve věci povolení ZÚ MK je zahájeno podáním žádosti na MMZ. Přílohou žádosti je vyjádření správce komunikace a vyjádření Dopravní inspektorát Policie České republiky, Krajské ředitelství Zlín ,(dále jen DI PČR KŘ Zlín).

8. Na které instituci životní situaci řešit

OSaDŘ MMZ.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Dagmar Doleželová, tel 577 630 719 (dveře č. 314)  
Renáta Varišová, tel 577 630 200 (dveře č. 313)  
Gabriela Divoková, tel 577 630 199 (dveře č.313)  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz, popř. živnostenský list. Pokud žadatel jedná z pověření jiné osoby, potom toto zmocnění doloží plnou mocí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vystavení rozhodnutí o ZÚ MK je účtován správní poplatek dle zák. č. 634/2004 Sb. a místní poplatek jenž je stanoven vyhláškou MMZ č. 13/2007. Poplatek lze uhradit: - v hotovosti na pokladně MMZ, nebo u ekonomky OSaDŘ - bezhotovostním převodem platby na účet města č.účtu 3049002/0800 (Česká spořitelna) s uvedením VS.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení žádosti je v souladu s zák. 500/2004 Sb.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

DI PČR KŘ Zlín

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

posta@zlin.eu - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání.Podání je možné rovněž učinit prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 5ttb7bs). Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zák. č. 13/1997 Sb.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zák. 500/2004 Sb.
- Zák. 634/2004 Sb.
- Vyhl. MMZ 13/2007

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Poučení o opravném prostředku je uvedeno v poučení rozhodnutí. Toto je v souladu s ust. Zák. 500/2004 Sb.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou uvedeny v zák. 200/1990 Sb.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OSaDŘ MMZ

26. Kontaktní osoba

Renáta Varišová
Dagmar Doleželová
Gabriela Divoková

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.4.2011

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.10.2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X