Registrace historického vozidla - výměna modrých průkazů historického vozidla a výměna tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační historického vozidla
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Jedná se o výměnu modrých průkazů historického vozidla, které byly vydávány podle vyhlášky č. 240/2002 Sb. a výměnu tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační historického vozidla, Výměnou shora uvedených průkazů a tabulek je od 1. 7. 2006 příslušný Obecní úřad obce s rozšířenou působností v sídle kraje.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Dle § 8, odst. 1 vyhlášky č. 355/2006 Sb., musí být do 31.12.2006 provedena výměna tabulek se zvláštní registrační značkou trvale manipulační, které byly přiděleny historickým vozidlům.
- Dle § 8, odst. 2 vyhlášky č. 355/2006 Sb., musí být do 31.12.2008 provedena výměna modrých Průkazů historického vozidla, které byly vydány dle vyhlášky č. 240/2002 Sb. sportovních vozidel.

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti na místně příslušném úřadě, tzn. dle místa pobytu fyzických osob nebo dle místa sídla firmy, které je uvedeno ve výpisu z obchodního rejstříku.

8. Na které instituci životní situaci řešit

V Magistrátu města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215,219 (u světelné křižovatky u obchodního centra Interspar, nad benzinkou Agip).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Na Magistrátu města Zlín, detašované pracoviště na ulici L.Váchy 602, odd. evidence vozidel, 1.patro, dveře č. 215.,219
Přepážky č. 1 – 8, telefonní čísla 577630683-9. Fax: 577630623.
- Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při výměně tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační vlastník (provozovatel) doloží:
- vyplněná přihláška k registraci historického vozidla
- vyplněhou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou tetovancí komisí,opatřenou originálními razítky a podpisy
- barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilu s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklu s pohledem z pravé a levé strany.
- původní registrační doklady - pokud byly vydány
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
- doklad totožnosti, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky
- údaje o vlastníkovi historického vozidla nebo údaje o provozovateli historického vozidla, není-li vlastník zároveň provozovatelem historického vozidla.
- souhlas vlasníka historického vozidlak jeho registraci, je-li vlastník odlišný od provozovatele historického vozidla.

Při výměně modrých průkazů historického vozidla se doloží :
- vyplněhou žádost o provedení testování historického vozidla s vyplněnými technickými údaji historického vozidla a s protokolem o kladném testování klubovou a krajskou tetovancí komisí, opatřenou originálními razítky a podpisy
- barevné fotografie historického vozidla o rozměru 6 x 9 cm, u automobilu s pravo-zadním a levo-předním pohledem, u motocyklů s pohledem z pravé a levé strany historického vozidla.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

- Žádost o zápis změn 
Formuláře jsou k dispozici na informacích a u techniků dv.č.219 na detašovaném pracovišti MMZ na ulici L. Váchy 602, Zlín nebo též ke stažení zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Výměna modrých Průkazů historického vozidla 50,- Kč
- Výměna tabulek se zvláštní značkou trvale manipulační - poplatku nepodléhá neboť se jedná o povinnou výměnu registračních značek
- Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na přepážce pracovníkovi, který provádí registraci

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Registrace vozidla je zpravidla vyřízena na domluvě , protože tato registrace se neprovádí na počkání. Nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

- Pro zaregistrování vozidla do registru je nutné vyplnit formulář "Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel (formát A3 přeložený napůl, nelze použít např. 2 formáty A4 k sobě sepnuté).

Při registraci nového vozidla mohou nastat tyto případy:
- vlastník vozidla je shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle není leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla. Údaje v bodech B,C se nevyplňují.
- Dále se vyplní údaje v bodech D,E.vlastník vozidla není shodný s provozovatelem, tzn., že na vozidle je např. leasing, zást. právo apod. V tomto případě se v bodu A. příslušné žádosti uvede vlastník vozidla – (věřitel, leasingová spol.),
- V bodu B.se uvede provozovatel vozidla – (dlužník, nájemce). Bod C. se nevyplňuje. Dále se vyplní údaje v bodech D,E.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

- Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.
- Vyhláška MDS č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

- Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správní řádem a uplatňují se na příslušném úřadě.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce mohou být uloženy dle zákona o přestupcích.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Žadatel si po příchodu na registrační místo vytiskne v čekárně (dveře č.215) pořadový lístek a čeká, až se na světelném panelu zobrazí číslo jeho lístku s uvedením čísla přepážky na které bude jeho žádost řešena. V době mezi výdejem pořadového lístku a výzvou k provedení úkonu si v čekárně žadatel vypíše příslušnou žádost dle vzorů, které jsou v čekárně uvedeny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

22.09.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

16. 5. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Při provádění úkonů je možné se nechat zastoupit dle Občanského zákoníku č. 40/1964 ve znění pozdějších předpisů, hlava třetí.

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X