4. Základní informace k životní situaci

Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce provozovaného silničního vozidla.  
Za změnu podstatných částí se považují:  
- změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru  
- změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení  
- změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního vozidla  
- změna kategorie vozidla  
Úprava podstatných částí:  
- nahrazuje-li se nebo doplňuje-li se vozidlo novou nebo jinou součástí nebo výbavou, musí tato součást nebo výbava splňovat podmínky stanovené tímto zákonem  
O přestavbu silničního vozidla se nejedná, jestliže výrobce vozidla prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu dle §73 odst.7 zák. 56/2001Sb.  
Přestavbu silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, schvaluje obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě písemné žádosti, pokud jsou splněny podmínky pro přestavbu stanovené v prováděcím právním předpisem.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost o schválení přestavby podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel s sebou musí mít doklady uvedené v bodu č.10.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Přestavba vozidla se přímo schvaluje na základě žádosti o schválení přestavby. Takovou žádost tedy žadatel podává po splění podmínek a doložení dokladů vyžadovaných zákonem, tedy např. technického protokolu vydaného zkušební stanicí.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Podáním žádosti o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla na kterémkoliv obecním úřadu obce rozšířenou působností.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215, přepážka č. 6.

Vyřizuje:

- Richard Hanáček, 577 630 683

- Rostislav Krkoška, 577 630 691

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Vyjádření výrobce nebo akreditovaného zástupce k přestavbě vozidla. 
- Podrobný popis přestavby vozidla. 
- Návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu vozidla. 
- Technický popis a výkresová dokumentace systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, pokud nebyla schválena její technická způsobilost typu. 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro tento úkon je možné vyplnit formulář "Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě přestavěného vozidla", případně vlastní formulář, který bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem. Formuláře jsou k dispozici na pracovišti uvedeném v bodu č.9 nebo jsou k dispozici ke stažení též zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny dle zákona č. 634/2004 o správních poplatcích.

 

Pro tento úkon je stanoven správní poplatek ve výši 1000 Kč. Platbu je možno uhradit v hotovosti u přepážky nebo prostřednictvím platebního terminálu na přepážce.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti,ve zvláště složitých a odůvodněných případech až 60 dní.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o povolení přestavby nelze vyřídit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů. 
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn. 
- Vyhláška MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
- Zákon č. 500/2004 Sb. – správní řád.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 82, zák. 500/2004 Sb.  
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.  
Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

09.10.2008

28. Popis byl naposledy aktualizován

16.5. 2013

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X