Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovozeného vozidla
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zákona č.56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Dovezené vozidlo ze zahraničí nemá schválenou technickou způsobilost pro provoz na pozemních komunikacích.  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Žádost podává fyzická nebo právnická osoba, která žádá o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla.

Upozornění: podmínkou schválení vozidla na fyzickou osobu je její trvalý nebo povolený pobyt ve správním obvodu Zlín, v případě schválení vozidla na právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele jejich sídlo ve správním obvodu Zlín.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dovoz vozidel z členského státu EU:
Žadatel vyplní Žádost o schválení technické způsobilosti. Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že
- pro silniční vozidlo bylo uděleno osvědčení o homologaci typu ES, nebo národní schválení typu vozidla, ze země původu vozidla.
- na silničním vozidle nebyly provedeny žádné konstrukční změny
- údaje v předložených dokladech k žádosti odpovídají skutečnosti zjištěné protokolem o . evidenční kontrole.

Dovoz vozidel z nečlenského státu EU:
Žadatel vyplní žádost o schválení technické způsobilosti. Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že:
- U vozidla kategorie M1;M2;N1;L;O1;O2;T;S; neuplynula od data první registrace doba delší než 8 let a u vozidel ostatních kategorií doba delší než 5 let od první registrace v zemi původu vozidla a vozidlo musí plní emisní limity platné v ČR v době výroby vozidla.

Před dovozem vozidla ze zahraničí se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení - součástí schválení technické způsobilosti je i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Žadatel se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého nebo povoleného pobytu fyzické osoby anebo v místě sídla právnické osoby a fyzické osoby podnikatele.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Zlína, odbor občansko-správních agend, oddělení evidence motorových vozidel, L.Váchy 602, 1.patro, dveře č. 215. Přepážka č.6.  
Vyřizuje:

  1. Richard Hanáček tel. 577630683
  2. Rostislav Krkoška 577630691

  
Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00; úterý a pátek 8.00 – 12.00.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Dovoz vozidel z členského státu EU:
Žadatel vyplní Žádost o schválení technické způsobilosti. Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že
- pro silniční vozidlo bylo uděleno osvědčení o homologaci typu ES, nebo národní schválení
- typu vozidla, ze země původu vozidla.
- na silničním vozidle nebyly provedeny žádné konstrukční změny
- údaje v předložených dokladech k žádosti odpovídají skutečnosti zjištěné protokolem o . evidenční kontrole.

Dovoz vozidel z nečlenského státu EU:
Žadatel vyplní žádost o schválení technické způsobilosti. Úřad rozhodne o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, jestliže žadatel prokáže, že:
- U vozidla kategorie M1;M2;N1;L;O1;O2;T;S; neuplynula od data první registrace doba delší než 8 let a u vozidel ostatních kategorií doba delší než 5 let od první registrace v zemi původu vozidla a vozidlo musí plní emisní limity platné v ČR v době výroby vozidla.

Před dovozem vozidla ze zahraničí se doporučuje provést konzultaci na našem oddělení - součástí schválení technické způsobilosti je i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla 3. osvědčení o registraci část I. (zahraniční ORV), byl-li vydán, nebo dokladem o vyřazení.

- vozidla z registru vozidel jiného státu, jedná-li se o vozidlo, na které se vztahuje povinnost
- registrace v jiném státě, a pokud vozidlo v jiném státě registrováno bylo.
- protokolem o evidenční kontrole nebo technickým protokolem vydaným zkušební stanicí,
- jedná-li se o vozidlo, které již bylo registrováno v jiném státě.

Dovoz vozidla z nečlenského státu: 
Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla musí být doložena těmito doklady: 
- doklad o ukončení celního řízení 
- dokladem o schválení technické způsobilosti silničního vozidla vydaným jiným státem 
- osvědčení o registraci část II. .(zahraniční TP). 
- osvědčení o registraci část I. (zahraniční ORV), bylo-li vydáno, nebo dokladem o vyřazení 
- vozidla z registru vozidel. 
- technický protokol vydaný zkušební stanicí (STK)  
Dovoz neregistrovaného (nového) vozidla s globální homologací: 
- Žadatel podá žádost ke které doloží COC list, na jehož základě úřad vystaví technický průkaz, (neschvaluje se technická způsobilost vozidla).  
Žadatel je při převzetí povinen prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (OP), u cizinců cestovní pas.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Vzhledem k minimálnímu počtu schválování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, je formulář "Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla" k dispozici na přepážce č.6 pracoviště MMZL na ulici L. Váchy 602, a to po konzultaci s příslušným pracovníkem oddělení, který se zabývá schvalováním technické způsobilosti.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla: 
- Vozidlo s globální homologací - 1 500 kč 
- Vozidlo bez globální homologace - 2 000 kč.  
Poplatky jsou hrazeny v hotovosti na přepážce nebo prostřednictvím platebního terminálu na přepážce před zahájením správního řízení.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů. 
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů a změn. 
Zákon č. 226/2006. 
Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

- Odvolání proti rozhodnutí dle § 82, zák. 500/2004 Sb.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žádosti nebude vyhověno.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor občansko-správních agend.

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Šoc, tel. 577630694, martinsoc@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

16.6.2013

28. Popis byl naposledy aktualizován

1. 4. 2011

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
X