4. Základní informace k životní situaci

Předmětem prodeje je vždy pouze garáž jako samostatná stavba zapsaná v katastru nemovitostí a pozemek pod ní. O prodeji garáží rozhoduje po projednání v bytové komisi a RMZ Zastupitelstvo města Zlína.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární město Zlín nabízí garáže k prodeji:
- Stávajícím nájemcům, kteří mají uzavřenou řádnou nájemní smlouvu ke garáži ve výši úřední ceny garáže dle platného znaleckého posudku a pozemku ve výši Cenové mapy města Zlína dále jen (CMZ). Nájemce během trvání nájemní smlouvy musí řádně plnit své smluvní závazky, zejména platit nájemné, a nesmí mít žádné nesplacené závazky vůči městu Zlín.

Ostatním zájemcům volné garáže obálkovou metodou za nejvyšší cenovou nabídku. Minimální kupní cena je stanovena ve výši úřední ceny garáže a ceny pozemku dle CMZ.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou): 
Podmínky pro podání přihlášky do výběrového řízení: 
- podepsání "Dohody o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji garáže" zájemcem. Znění Dohody lze získat na OMS
- složení jistoty na účet statutárního města Zlína 
- předání Nabídky (žádosti) v zalepené obálce, včetně navrhované výše kupní ceny 
- předání dokladu o složení jistoty  
Postup ve výběrovém řízení: 
- Nedílnou součástí Nabídky (přihlášky do výběrového řízení s nabídkou) zájemce je podepsaná dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji garáže a doklad o složení jistoty. 
- Seznam žadatelů, kteří podali nabídku, bude vytvořen bytovou komisí v pořadí dle výše nabídnuté kupní ceny od nejvyšší nabídky po nejnižší a touto komisí projednán. 
- V případě, že více žadatelů podá nejvyšší nabídky, které se budou rovnat, je příslušná komise povinna vyzvat tyto žadatele o podání nových cenových nabídek. Nově doručené cenové nabídky komise otevře na svém dalším zasedání a sestaví z nich pořadí. 
- Komisí sestavené pořadí žadatelů bude předloženo k projednání a doporučení Radě města Zlína a následně k rozhodnutí Zastupitelstvu města Zlína.  
Nejpozději do 2 měsíců po schválení seznamu kupujících v ZMZ je žadatel o koupi garáže, jež se umístil na prvním místě v pořadí (tzn. podal nejvyšší nabídku), povinen uzavřít kupní smlouvu a nejpozději ke dni podpisu smlouvy uhradit kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá s prvním v pořadí a pokud ten ve lhůtě neuzavře smlouvu, pak s dalšími v pořadí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Prodej garáží stávajícím nájemcům: - Záměr města na prodej garáží se jmenovitým seznamem stávajících nájemců garáží doplněný kupními cenami garáží schvaluje Rada města Zlína (RMZ). - Radou schválený záměr se seznamem garáží určených k prodeji bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu). Po schválení jmenovitého seznamu zájemců o odkup garáží z řad stávajících nájemců včetně kupních cen v orgánech města bude těmto osobám zaslána závazná nabídka na odkoupení garáže. Nájemce se po obdržení závazné nabídky na odkup garáže dostaví nejpozději do 6 měsíců na oddělení správy bytových domů OMS, kde odevzdá jím potvrzenou závaznou nabídku na odkoupení garáže, předloží doklad o zaplacení paušálního poplatku. Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou): - Touto metodou se prodávají garáže, které nebyly prodány stávajícím nájemcům. Stávajícím nájemcům garáží, kteří nevyužili nabídky k odkoupení garáže, vypoví SMZ nájem a po vyklizení garáže se garáž prodá postupem dle tohoto článku výběrovým řízení s využitím tzv. obálkové metody. Záměr města na prodej garáží se jmenovitým seznamem stávajících nájemců garáží doplněný kupními cenami garáží schvaluje RMZ. Záměr města je zveřejněn na úřední desce města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) po dobu 15 dnů současně s podmínkami výběrového řízení, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Nabídky zájemci podávají na Odbor majetkové správy

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktním místem pro vyřizování záležitostí ohledně nájmů či prodejů garáží a garážových stání je Odbor majetkové správy (OMS), oddělení správy bytových domů, které připravuje veškeré dokumenty jak pro orgány obce, tak smluvní dokumentaci.  
Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421, Odbor majetkové správy, oddělení správy bytových domů, přízemí, dveře č. 103, tel. 577 630 315, paní Andrea Vitásková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Kopie občanského průkazu a doklad o zaplacení paušálního poplatku.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k prodeji nebytových prostor garáže a garážového stání a Žádost o prodej garáže jsou k dispozici na oddělení bytové správy, Odbor majetkové správy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Při prodeji garáží stávajícím nájemcům:

 
Nájemce se po obdržení závazné nabídky na odkup garáže dostaví nejpozději do 6 měsíců na oddělení správy domů OEaM, kde odevzdá jím potvrzenou závaznou nabídku na odkoupení garáže a předloží doklad o zaplacení paušálního poplatku ve výši 6 050,-- Kč. Kupní cena se hradí jednorázově a to nejpozději ke dni podpisu kupní smlouvy.Paušální poplatek ve výši 6 050,-- Kč se neplatí u garáží na Slezské č. p. 5258. Kupující dále hradí správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve smyslu ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. O správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Paušální poplatek lze uhradit v pokladně statutárního města Zlína.

 
Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):

 
- Zájemce hradí správní poplatek za provedení vkladu do katastru nemovitostí ve výši stanovené příslušným právním předpisem O správních poplatcích.

 
Jistota:

 
- Jistota se platí jen u prodeje "obálkovou metodou"!

 
- Jistota slouží jako zajišťovací prostředek prodávajícího k získání vážných zájemců o koupi garáží.

 
- Jistota se skládá ve výši 10% z minimální ceny zveřejněné v záměru na prodej garáže na úřední desce.

 
- Jistota musí být složena na účet města Zlína v termínu uvedeném ve zveřejnění na úřední desce města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu). V případě, že tato jistota nebude zájemcem složena v termínu, bude zájemce z výběrového řízení vyřazen.

 
Kupujícímu, s nímž bude uzavřena kupní smlouva, se složená jistota započítá do hodnoty kupní ceny. Do 1 měsíce po uzavření kupní smlouvy vrátí SMZ jistoty ostatním žadatelům na jimi uvedené účty.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Při prodeji garáží stávajícím nájemcům: 
- Nájemce se po obdržení závazné nabídky na odkup garáže dostaví nejpozději do 6 měsíců na oddělení bytové OMS, kde odevzdá jím potvrzenou závaznou nabídku na odkoupení garáže, předloží doklad o zaplacení paušálního poplatku.  
Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou): 
- Nejpozději do 2 měsíců po schválení seznamu kupujících v ZMZ je žadatel o koupi garáže, jež se umístil na prvním místě v pořadí (tzn. podal nejvyšší nabídku), povinen uzavřít kupní smlouvu a nejpozději ke dni podpisu smlouvy uhradit kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá s prvním v pořadí a pokud ten ve lhůtě neuzavře smlouvu, pak s dalšími v pořadí.  
Kupní smlouvu oddělení bytové připraví do 30 dnů od předání závazné nabídky ze strany nájemce. Po dohodě s nájemcem je možné připravit kupní smlouvu i v jiném (pozdějším) termínu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Na jednom vyhotovení kupní smlouvy musí být podpis kupujícího úředně ověřen.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník" nebo "OZ")
- Tato Pravidla upravují postup statutárního města Zlína jako vlastníka a pronajimatele garáží a garážových stání pro výběr nájemníků či zájemců o převod garáže či garážového stání do vlastnictví a proces uzavírání příslušných smluv.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Případné výjimky ze základních podmínek musí být projednány v příslušné komisi a po jejím vyjádření předloženy k rozhodnutí Radě města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při prodeji garáží stávajícím nájemcům:
- Stávajícím nájemcům garáží, kteří nevyužili nabídky k odkoupení garáže, vypoví SMZ nájem a po vyklizení garáže se garáž prodá postupem výběrového řízení s využitím tzv. obálkové metody.

Prodej garáží ostatním zájemcům (tzv. prodej obálkovou metodou):
- Žadateli, který se umístil na prvním místě v pořadí a jenž byl takto schválen ZMZ k uzavření kupní smlouvy a do 2 měsíců od tohoto schválení neuzavře kupní smlouvu, jeho jistota propadá jako smluvní pokuta ve prospěch SMZ a právo na uzavření kupní smlouvy získá další žadatel dle schváleného pořadí, a to za svoji nabídnutou cenu. Kupní smlouva s dalším žadatelem bude uzavřena do 2 měsíců od doručení oznámení o schváleném prodeji.

Pokud nedojde k uzavření kupní smlouvy dle tohoto postupu ani s jedním z žadatelů v pořadí schváleném ZMZ, propadnou jejich jistoty jako smluvní pokuty a tím toto výběrové řízení končí. Následně bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Vlastnictví ke garáži přechází na nového vlastníka dnem povolení vkladu vlastnického práva do KN s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tímto dnem končí povinnost nájemce platit nájemné k příslušné garáži.  
Dnem podání návrhu na vklad do KN u příslušného katastrálního úřadu dá oddělení správy domů písemný pokyn správci domu k zastavení vybírání nájemného. K obnovení platby nájemného dojde jen v případě zamítnutí vkladu vlastnického práva do KN, nebo zpětvzetí návrhu na vklad do KN.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Prodej garáží v domech s bytovými jednotkami určenými k prodeji:
- Garáž umístěná v domě, jež je určen k prodeji, bude nabídnuta přednostně nejdříve vlastníkům nebo nájemcům tohoto domu, resp. bytových jednotek v tomto domě, kteří jsou zároveň nájemci dotčené garáže.

Nájemci garáže, jež zároveň není vlastníkem nebo nájemcem domu či bytové jednotky v tomto domě, bude podána výpověď z nájmu. Po vyklizení garáže bude tato garáž nabídnuta k prodeji nájemcům či vlastníkům domu, resp. bytových jednotek v tomto domě. Bude-li více zájemců o garáž, bude garáž prodána tomu, kdo nabídne nejvyšší kupní cenu. Výběrové řízení proběhne obálkovou metodou.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetkové správy, oddělení správy bytových domů, Zarámí 4421, Zlín

26. Kontaktní osoba

Andrea Vitásková – referentka oddělení správy bytových domů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 11. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 11. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace