Pronájem garáží a garážových stání
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Nájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.Garážové stání je vymezenou plochou v nebytovém prostoru a nájem se řídí také ustanoveními zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor a ustanoveními občanského zákoníku.
Ze strany vlastníka budovy dochází k pronájmu ideálního spoluvlastnického podílu na tomto nebytovém prostoru, když nájemní smlouva vymezí kterou část nebytového prostoru (které garážové stání) dává pronajímatel nájemci do užívání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

SMZ pronajímá garáže a garážová stání novým nájemcům,kteří primárně splňují následující podmínky:
- nesmí vlastnit nebo mít pronajatou další garáž nebo garážové stání
- trvalý pobyt musí být ve Zlíně, případně bude doložena smlouva o nájmu nebo podnájmu bytu ve Zlíně, s výjimkou úředního trvalého pobytu, kterým je adresa nám. Míru 12
- prokáže vlastnictví vozidla technickým průkazem svým, případně technickým průkazem vozidla svého manžela, manželky, registrovaného partnera nebo partnerky (čestné prohlášení)

Případné výjimky z těchto základních podmínek musí být projednány v příslušné komisi a po jejím vyjádření předloženy k rozhodnutí Radě města Zlína.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro podání přihlášky do výběrového řízení:
- podepsání "Dohody o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k pronájmu nebytových prostor garáže a garážového stání" zájemcem. Znění Dohody lze získat na Odboru majetkové správy, oddělení správy bytových domů
- složení jistoty na účet statutárního města Zlína
- předání Nabídky v zalepené obálce, včetně navrhované výše nájemného
- předání kopie technického průkazu a dokladu o složení jistoty 

Postup ve výběrovém řízení:
- Nedílnou součástí Nabídky (přihlášky do výběrového řízení s nabídkou) zájemce je podepsaná dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k pronájmu nebytových prostor garáže, garážového stání, doklad o složení jistoty a kopie technického průkazu.
- Jistota se skládá ve výši trojnásobku částky, odpovídající předcházející výši měsíčního nájemného, která bude zveřejněna v záměru. Jistota musí být složena na účet města Zlína v termínu uvedeném ve zveřejnění na úřední desce města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu). V případě, že tato jistota nebude zájemcem složena v termínu, bude zájemce z výběrového řízení vyřazen.

Seznam žadatelů, kteří podali nabídku, bude vytvořen bytovou komisí v pořadí dle výše nabídnuté částky za měsíční nájemné od nejvyšší nabídky po nejnižší a touto komisí projednán.

V případě, že se bude rovnat nejvyšší nabídnuté měsíční nájemné více žadatelů, je příslušná komise povinna vyzvat tyto žadatele o podání nových cenových nabídek. Nově doručené cenové nabídky komise otevře na svém dalším zasedání a sestaví z nich pořadí.

Komisí sestavené pořadí žadatelů bude předloženo k projednání a rozhodnutí Radě města Zlína, která dle pořadí sestaveného podle výše měsíčního nájmu schválí pořadí žadatelů o nájem, se kterými má být uzavřena smlouva o nájmu.
Smlouva o nájmu se uzavírá s prvním v pořadí, a pokud ten ve lhůtě neuzavře smlouvu, pak s dalšími v pořadí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Záměr statutárního města Zlína (dále jen SMZ) pronajmout nebo prodat garáž nebo garážové stání je vždy projednán RMZ a následně zveřejněn minimálně po dobu 15 dnů na úřední desce města Zlína a na internetových stránkách města Zlína (www.zlin.eu) současně s podmínkami výběrového řízení, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.  
Nabídky a žádosti mohou předávat zájemci osobně v řádně zalepené obálce s označením v levém dolním rohu "Garáž ev. č. …". V levém horním rohu bude uvedeno jméno a příjmení žadatele, adresa jeho trvalého bydliště, případně název a sídlo právnické osoby na Odbor majetkové správy Magistrátu města Zlína - oddělení správy bytových domů po celou dobu vyvěšení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Zlína

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktním místem pro vyřizování záležitostí ohledně nájmů či prodejů garáží a garážových stání je Odbor majetkové správy (OMS), oddělení správy bytových domů, které připravuje veškeré dokumenty jak pro orgány obce, tak smluvní dokumentaci. Detašované pracoviště Magistrátu města Zlína, ulice Zarámí 4421, Odbor majetkové správy , oddělení správy bytových domů, přízemí, dveře č. 103, tel. 577 630 315, paní Andrea Vitásková.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Kopie technického průkazu (malého), kopie občanského průkazu a doklad o složení jistoty.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dohoda o složení jistoty a přijetí podmínek výběrového řízení k pronájmu nebytových prostor garáže a garážového stání a Žádost o pronájem garáže jsou k dispozici na oddělení správy bytových domů, Odbor majetkové správy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jistota:

- Zájemce složil jistotu ve výši trojnásobku částky, odpovídající předcházející výši měsíčního nájemného na účet města č. 3049002/0800 v hotovosti na pokladně České spořitelny a.s., pobočky ve Zlíně s variabilním symbolem, kterým je číslo dohody.

Jistota slouží jako zajišťovací prostředek pronajimatele k řádnému plnění nájemní smlouvy ze strany nájemce. Jistota zůstává složena na účtu pronajimatele po celou dobu trvání nájmu. V průběhu nájmu bude jistota použita pronajímatelem na úhradu pohledávek pronajímatele vůči nájemci (dlužné nájemné, služby, náhrady škody aj.).

Nájemci, se kterým je uzavřena nájemní smlouva, bude jistota vrácena do jednoho měsíce po dni ukončení nájmu.

Část jistoty, či její celá výše, která byla použita k započtení na úhradu pohledávek pronajimatele za nájemcem vzniklých z neplnění nájemní smlouvy, se nájemci při ukončení nájmu nevrací, s čímž nájemce vyslovuje souhlas při podpisu Dohody o složení jistoty. Do 1 měsíce po podpisu smlouvy o nájmu s nájemcem vrátí SMZ jistoty ostatním žadatelům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Komisí sestavené pořadí žadatelů bude předloženo k projednání a rozhodnutí Radě města Zlína, která dle pořadí sestaveného podle výše měsíčního nájmu schválí pořadí žadatelů o nájem, se kterými má být uzavřena smlouva o nájmu.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dotčené předpisy:

- Zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor ")
- Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník" nebo "OZ")

Tato Pravidla upravují postup statutárního města Zlína jako vlastníka a pronajimatele garáží a garážových stání pro výběr nájemníků či zájemců o převod garáže či garážového stání do vlastnictví a proces uzavírání příslušných smluv.

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Garáž je ve smyslu § 1 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor definována jako nebytový prostor a nájem se řídí ustanoveními tohoto zákona. Zánik nájmu nebytových prostor je upraven v § 14 tohoto zákona. Nebytové prostory jsou pronajímány písemnou smlouvou o nájmu v souladu s tímto zákonem a ustanovením občanského zákoníku.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Případné výjimky ze základních podmínek musí být projednány v příslušné komisi a po jejím vyjádření předloženy k rozhodnutí Radě města Zlína.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Žadatel, který se umístil na prvním místě v pořadí a jenž byl takto schválen RMZ k uzavření smlouvy o nájmu, je povinen ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení SMZ o schválení nájmu uzavřít nájemní smlouvu.

Nestane-li se tak, pak jeho jistota propadá jako smluvní pokuta ve prospěch SMZ a právo na uzavření smlouvy o nájmu získá další žadatel dle schváleného pořadí, a to za svoji nabídnutou cenu.

Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy dle tohoto postupu ani s jedním z žadatelů v pořadí schváleném RMZ, propadnou jejich jistoty jako smluvní pokuty a tím toto výběrové řízení končí. Následně bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Podmínky pro změnu nájemce garáže:
Změnu nájemce garáže SMZ umožní:

- po smrti původního nájemce, pokud dědici po zůstaviteli do 30 dnů od jeho smrti oznámí pronajímateli, že pokračují v nájmu garáže (dle zákona č. 116/1990 Sb.)
- po rozvodu manželů, kteří užívali garáž pro společné vozidlo, na toho manžela, kterému po vypořádání společného jmění manželů zůstane vozidlo ve vlastnictví
- po zániku registrovaného partnerství (zrušením rozhodnutím soudu), kteří užívali garáž pro společné vozidlo na toho partnera, kterému zůstane vozidlo ve vlastnictví pokud původní nájemce přijde o vozidlo, na rodinného příslušníka, který žije trvale ve společné domácnosti s původním uživatelem a má ve vlastnictví vozidlo.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

U připravované výstavby garáží a garážových stání bude vyvolávací výše nájmu stanovena individuelně po projednání v příslušné komisi a zveřejněna v záměru.  
Nájemci garáží a garážových stání nejsou oprávněni bez písemného souhlasu pronajímatele pronajaté prostory jakkoli stavebně upravovat.  
O souhlasu se stavebními úpravami rozhoduje RMZ na základě písemné žádosti nájemce podané u Odboru majetkové správy

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor majetkové správy, oddělení správy bytových domů, Zarámí 4421, Zlín

26. Kontaktní osoba

Andrea Vitásková – referentka oddělení správy bytových domů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

3. 11. 2014

28. Popis byl naposledy aktualizován

3. 11. 2014

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na http://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace