Postup při vyřizování ztrát a nálezů
« Zpět na Životní situace

4. Základní informace k životní situaci

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nově upravil problematiku ztrát a nálezů. Nalezenou věc je možno odevzdat v rámci pracovní doby úřadu na níže uvedeném kontaktním místě. Na tomto kontaktním místě je možné si taktéž nalezenou věc vyzvednout majitelem. Mimo rámec pracovní doby úřadu můžete odevzdat nalezenou věc na Městské policii ve Zlíně

Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

- Obec přebírá věci nalezené na jejím území zejména od občanů, Městské policie Zlín, Policie ČR, ubytovacích zařízení a z úschovny zavazadel ČD, případně od dalších subjektů, pokud není znám majitel nalezené věci.  
- Účelem právní úpravy ztrát a nálezů je prostřednictvím obce umožnit opětovné uplatnění vlastnických práv k těmto věcem jejich vlastníky. Obec nesmí po dobu uložení lhůty věc jakkoli užívat.

Obec je povinna zajistit:

- uložení věcí po zákonem stanovenou dobu 3 let  
- uschovat věc takovým způsobem, aby nedošlo k jejímu poškození či zničení  
- po dobu uložení věci obec odpovídá za její ztrátu, zničení nebo poškození, kterou způsobí zanedbáním svých povinností

Z hlediska odpovědnostních vztahů nepřebírá:

- věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.
- věci silně znečištěné, zapáchající a vlhké či plesnivé
- věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku
- věci, u kterých je zcela zřejmé, že se jedná o věci nefunkční, kdy vnitřní mechanismus je poškozen či naprosto chybí a tudíž je věc nepoužitelná
- u automobilů je nutné posoudit, zda vozidlo opravdu odpovídá definici nálezu, zda je pojízdné nebo zda se jedná o vrak, který má odstranit správce komunikace

Obecně řečeno, nepřebírat věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost či poškození.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

- Nalezenou věc odevzdat na obecním či městském úřadu v místě nálezu.  
- Převzetí se děje na základě písemného Protokolu o nalezené věci a sdělení totožnosti nálezce.  
- Vrácení nalezené věci majiteli se potvrzuje na Protokolu o nalezené věci podpisem majitele.  
- Seznam nalezených věcí je zveřejňován zde.  

- Mimo rámec pracovní doby úřadu můžete odevzdat nalezenou věc na Městské policii ve Zlíně

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obecní úřady, městské úřady, magistráty statutárních měst, úřady městských částí.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontaktní údaje:   
Městské informační a turistické středisko  
náměstí Míru 12  
760 01 ZLÍN  
Tel.: 577 630 270, 222  
e-mail: is@zlin.eu  
Po–Čt 8.00–18.00 hodin  
Pá 8.00–17.00 hodin  
Elektronická podatelna:  
posta@zlin.eu  
www.zlin.eu

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

- Při vyzvednutí věci musí občan prokázat svoji totožnost (občanský průkaz, cestovní pas,...)
- Prokázat vlastnické právo k věci. 
- Sdělit, kdy byla věc ztracena. 
- Sdělit popis hledané věci.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici v Městském informačním a turistickém středisku, náměstí Míru 12, Zlín 760 01.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

- Přihlásí-li se vlastník věci, která byla odevzdána obci, před uplynutím lhůty 3 let od jejího odevzdání obci, je vlastník věci povinen nahradit obci náklady, které jí v souvislosti s opatrováním věci vznikly. Náklady se stanovují ve výši 0,1% z ceny určené kvalifikovaným odhadem za každý započatý měsíc úschovy, přičemž částka nižší než 20 Kč se nebude po vlastníkovi požadovat. - Nálezce má právo na náhradu nákladů nutných výdajů a na nálezné, které tvoří deset procent ceny nálezu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Obec je povinna prověřit existenci nálezu neprodleně. Nález přejde do vlastnictví obce po uplynutí doby 3 let (ode dne převzetí) v případě, že se vlastník nepřihlásí

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešením životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

18. Jaké jsou související předpisy a interní pravidla

Směrnice 4/95/2006 o vedení agendy ztrát a nálezů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

- Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - dle § 2991 Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí musí obohacení vydat - dle § 1061 Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.  
- Zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákon v platném znění - trestný čin podvodu podle § 250 a zatajení věci podle § 219.  
- Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích v platném znění - přestupek proti majetku podle § 8 odst. 1 písm. c)

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor tiskový a cestovního ruchu MMZ

26. Kontaktní osoba

pracovníci Městského informačního a turistického střediska, tel. 577 630 270, e-mail: is@zlin.eu

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2012

28. Popis byl naposledy aktualizován

21. 4. 2020

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Statutární město Zlín

náměstí Míru 12

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel. +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
Více na https://www.zlin.eu

Přihlášení do portálu

Po stisku volby Přihlásit budete přesměrování na bránu AGW, kde dojde k ověření.
Zapomenuté heslo
Jste nový uživatel? ZAREGISTRUJTE SE
X
Mobilní aplikace